رفتار مصرف کننده جشنواره های آنلاین: بررسی مشوق های اطلاعاتی و تاثیرات اجتماعی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری تخصصی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران.

3 دانشجوی دکتری تخصصی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

چکیده

جشنواره‌های فروش آنلاین یکی از ابزارهای ترفیعی مؤثر است که به‌صورت روزافزون در فروشگاه‌های اینترنتی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌ها برای جذب مشتریان و تبدیل آنها به مصرف‌کنندگان این جشنواره‌ها از روش‌های مختلفی بهره می‌گیرند؛ هدف این پژوهش، بررسی مشوق‌های اطلاعاتی و تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده جشنواره آنلاین در فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی با استراتژی پیمایشی می‌باشد که از ابزار پرسشنامه استفاده می‌کند. جامعه آماری این تحقیق مشتریان طرح یلدای شگفت‌انگیز دیجی‌کالا می‌باشند که نمونه 384 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید دانشگاهی تأیید گردید و جهت محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که تمامی مقادیر بالاتر از 7/0 شد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که مشوق‌های اطلاعاتی و تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده خریدار جشنواره آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumer Behavior of the On-line Festival: Informational Incentives and Social Influence

نویسندگان [English]

  • mohammad mohammadinasab 1
  • sadaf khanboloki 2
  • ali souri 3
1 phd
2 phd student
3 phd student
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the information incentives and social influence effects on consumer behavior of the online festival in the DJ Commodity Online Store. The research is an applied research, descriptive survey with survey strategy based on a questionnaire tool. The statistical population of this research is the customers of Dildo Commodity Amazing Yalda Design. 384 questionnaire was distributed among them selected by random sampling method. Validity of the questionnaire was verified by the experts and academic staff. For reliability calculation, Cronbach's alpha coefficient was used, all values above 0.7 were indicative of high reliability of the questionnaire. Structural equation and SmartPLS software were used to analyze the data. The results show that information incentives and social influence have a positive and significant effect on consumer behavior of online festival buyer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Influence / Informational Incentives / Consumer Behavior
داوری، علی و آرش رضازاده (1392)، «مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls»،  انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
دژآلود، صدف (1396)، آشنایی با انواع تخفیفات در فروش اینترنتی، https: //www.chetor.com/
قلیزاده، محمدحسن و محمدرحیم رمضانیان و پروانه  محبوبی‌فر (1393)، «واکاوی عوامل مؤثر بر خریدهای آنلاین مشتریان ایرانی در سال 1392: مطالعه موردی: شهر رشت»، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
کرمانی‌ها، سارا (1394)، «تأثیر گروه‌های مرجع بر رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: رب گوجه فرنگی و خمیردندان)»، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
محمدی، فاطمه و سید مهدی الحسینی‌المدرسی (1395)، «خریدهای اینترنتی و ارزش مصرف‌کنندگان، کاوش‌های مدیریت بازرگانی»، بهار و تابستان 1395، شماره 15 (از صفحه 59 تا 82).
مرشدی، مصطفی (1395)، 14 روش پیشنهاد تخفیف برای افزایش فروش آنلاین، https://www.linkedin.com/pulse/14-
منوچهر، داریوش و جعفرصالحی و جواد لهراسبی (1396)، «ابعاد رفتاری مصرف‌کنندگان در فضای خرید اینترنتی»، همایش بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، تهران، مرکز همایش‌های کوشاگستر.
نادری معتمد، لیلا و رامبد باران‌دوست (1395)، «بررسی نقش گروه‌های مرجع در تصمیم خرید مصرف‌کنندگان»، اولین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران - سازمان مدیریت صنعتی، شرکت بین‌المللی کوشا.
نوری، فرزاد (1391)، بررسی رفتار مصرف‌کننده در خرید از خرده‌فروشی‌های آنلاین، بانیک، مشاوره برندینگ، مشاوره برند، مشاوره بازاریابی و ارتباطات یکپارچه برند.
ولی‌پور، حبیب و فریبا محمدیان (1394)، «ارائه مدل عوامل مؤثر نگرش خریداران اینترنتی مطالعه موردی: خریداران لوازم و خدمات ورزشی استان قزوین»، همایش بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.
Bargh, J. A. & McKenna, K. Y. A., (2004), "The Internet and social life. Annual Review of‌ Psychology‌", 55‌, 573 590.
Eisend, M., (2010), "Source credibility dimensions in marketing communication – A generalized solution". Journal of Empirical Generalisations in Marketing, Vol. 10, No.2, pp: 1-33.
Fornell, C., &Larcker, D. F., (1981), "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error". Journal of marketing research, 39-50.
Hak Jun Song, So Young Bae, Choong-Ki Lee, (2017), "Identifying antecedents and outcomes of festival satisfaction: The case of a cosmetics & beauty expo", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 29 Issue: 3, pp.947-965, https://doi.org/10.1108/IJCHM-02-2016-0069.
Henseler, J., Ringle, C. M., &Sinkovics, R. R., (2009), "The use of partial least squares path modeling in international marketing". Advances in international marketing 20, 277-320.
Jeffrey, S. A. & Hodge, R., (2007), "Factors influencing impulse buying during‌ an‌ online purchase". Electronic Commerce Research‌, 7. Information and Software Technologies pp 225-235 | Cite as.
K., Oh‌Shin, J., Chunga, , J., &‌; Won Leec, C., (2013), "The effect of site quality on repurchase intention in‌ Internet‌ shopping through mediating variables: The case‌ of university students in‌ South‌ Korea". Jornal of Information Management‌, 33‌(3), 453-463.
Koo, J., (2010), "Assessing The Relationship Between Celebrity-Products Congruence And Endorser Credibility, A Thesis Presented to The Graduate School of The University of Florida In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree of Master of Advertising University of Florida.
Kotler, P. & Armstrong, G., (2015), "Principles of Marketing, Prentice Hal, 15th Edition.
Ladhari Riadh ⁎, Nizar Souiden, Béatrice Dufour, (2017), "The role of emotions in utilitarian service settings: The effects of emotional satisfaction on product perception and behavioral intentions", Journal of Retailing and Consumer Services 34 (2017) 10–18.
Lai, H., Doong, H. S., & Yang, C. Y., (2006), "The effect of price dispersion in an emarket on consumers’ intentions to join group buying". In Proceedings of the39th annual Hawaii international conference on system sciences. IEEE.
Li, X., Kauffman, R. J., Yu, F., & Zhang, Y., (2014), "Externalities, incentives and strategic complementarities: Understanding herd behavior in IT adoption". Information Systems and e-Business Management, 12(3), 443e464.
Lopez-Nicolas‌, C. &‌; Molina-Castillo‌, F. J., (2008‌), "Customer‌ Knowledge Management and E-commerce‌: The role of customer perceived risk". International Journal of Information Management, 28, 102–113.
Ma, Shaohui, Robert Fildes, Tao Huang, (2016), "Demand forecasting with high dimensional data: The case of SKU retail sales forecasting with intra- and inter-category promotional information", European Journal of Operational Research, Volume 249, Issue 1, 16 February 2016, Pages 245-257.
 MacKenzie, Scott B., Philip M. Podsakoff, and Nathan P. Podsakoff, (2011), "Construct Measurement and Validation Procedures in MIS and Behavioral Research: Integrating New and Existing Techniques", MIS Quarterly, 35(2), 293-334.
Maeng Hae Yeong, Hyeong Yu Jang ⁎, Jinxi Michelle Li., (2016), "A critical review of the motivational factors for festival attendance based on meta-analysis", Tourism Management Perspectives 17 (2016) 16–25.
Nepomuceno Marcelo Vinhal a, Michel Laroche b,n, Marie-Odile Richard, (2014), "How to reduce perceived risk when buying online: The interactions between intangibility, product knowledge", brand familiarity, privacy and security concerns, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 21, Issue 4, July 2014, Pages 619-629.
Punj, G., (2011), "Effect of consumer beliefs on online purchase behavior: The influence of demographic characteristics and consumption values". Journal of Interactive Marketing, 25(3), 134e144.
Rajnish Jain, Jayesh Aagja, Shilpa Bagdare, (2017), "Customer experience – a review and research agenda", Journal of Service Theory and Practice, Vol. 27 Issue: 3, pp.642-662, https://doi.org/10.1108/JSTP-03-2015-0064.
Saint-Charles Johanne, Mongeau Pierre, (2018), "Social influence and discourse similarity networks in workgroups", Social Networks, Volume 52, January 2018, Pages 228-237.
Scarpi, D., (2012), "Work and Fun on the Internet: The Effects of Utilitarianism and Hedonism Online". Jornal‌ of‌ Interactive Marketing, 26(1), 53-67.
Soopramanien Didier G.R, Robertson A., (2007), "Adoption and usage of online shopping: An empirical analysis‌ of‌ the characteristics of buyers, browsers and non-internet shoppers". Journal of Retailing and Consumer Services, 14, 73-82.
Sun, H., (2013), "A longitudinal study of herd behavior in the adoption and continued use of technology". MIS Quarterly, 37(4), 1013e1041.
To, P.-L., Liao, C., & Lin, T.-H., (2007), "Shopping motivations on Internet: A study‌ based‌ on‌ utilitarian and hedonic value". Jornal of Technovation‌, 27‌(12‌), 774‌-787‌.
Tanford. Sarah, Shinyong Jung, M.S., MBA, (2017), "Festival attributes and perceptions: A meta-analysis of relationships with satisfaction and loyalty", Tourism Management 61 (2017) 209e220.
Tristan Yuan W. ChongTomas KrilavičiusKa Lok Man, (2016), "Perceived Benefits, Risks and Trust on Online Shopping Festival", International Conference on Information and Software Technologies.
Vel, K., Suhail, L. & Dokhan, A., (2014), "Events marketing model of Dubai Shopping Festival", REMark: Revista Brasileira de Marketing, vol. 13, no. 6, pp. 138-147.
Wetzels. M., Odekerken-Schroder, G., &Van Oppen, C., (2009), "Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177.
Xu Y., Chong T.W., Krilavičius T., Man K.L., (2015), "Perceived Benefits, Risks and Trust on Online Shopping Festival". In: Dregvaite G., Damasevicius R. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2015. Communications in Computer and Information Science, vol 538.
Springer, Cham Vel, K., Suhail, L. & Dokhan, A., (2014), "Events marketing model of Dubai Shopping Festival", REMark: Revista Brasileira de Marketing, vol. 13, no. 6, pp. 138-147.
Yang L., R. Gaoa, S. Tong, (2015), "Research on online shopping problems behind the ,Double Eleven” shopping festival, The Strategies of China’s Firms Resolving Dilemmas2015, Pages 137–147.
Xiaoyu Xu; Qi Li; Lifang Peng; Tzyh-Lih Hsia; Chih-Jung Huang; Jen-Her Wu, (2017), "The impact of informational incentives and social influence on consumer behavior during Alibaba’s online shopping carnival", Computers in Human Behavior, ISSN: 0747-5632, Vol: 76, Page: 245-254.