شناسایی عوامل اجرایی محیط زیستی دستیابی به زنجیره تأمین سبز با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

سازمان‌ها با وارد کردن زنجیره‌تأمین سبز در فرایندهای تصمیم‌گیری، از طریق خریداری منابع سبز و به کارگیری روش‌های دوستدار محیط‌زیست منجر به تولید محصولات سبز شده و نیز یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و سبب تقویت اعتبار و چهره سازمان در بازار و بین مشتریان می‌شود. از طرفی بهبود عملکرد محیط‌زیستی سبب سوددهی می‌شود و با تدوین سیاست‌های سبز می‌توان به مزایای زیادی دست یافت. در این پژوهش ابتدا با بررسی مباحث نظری، اصلی‌ترین عوامل در اقدام‌های اجرایی محیط‌زیستی دستیابی به زنجیره‌تأمین سبز شناسایی گردیده و سپس با به‌کارگیری مدل‌سازی ساختاری تفسیری، روابط بین عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده این است که این عوامل را‌ می‌‌توان در هفت سطح بر اساس مدل ساختاری تفسیری طبقه‌بندی کرد. عامل بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و دوستدار محیط‌زیست (جهت جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به محیط‌زیست و بهینه‌سازی مواد مصرفی و انرژی)، تأثیرگذارترین عامل شناخته شد که با داشتن آن‌ می‌‌توان زمینه‌ساز بسیاری از عوامل دیگر شد. همچنین در خصوص قدرت نفوذ و وابستگی باید بیان نمود، عواملی که مهمتر و در سطوح پایین‌ قرار دارند، اغلب در ناحیه مستقل که دارای نفوذ بالا و ‌میزان وابستگی کم هستند، قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification Environmental Performance Factors Achieving Green Supply Chain using Interpretative Structural Modeling Method

نویسندگان [English]

  • Hamid Babaei Meybodi 1
  • Zahra Delshad 2
1 Department of Management, Meybod University
2 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

By entering the green supply chain into decision-making processes, green purchasing and the use of environmentally friendly methods lead to the production of green products and also provide a competitive advantage to the organization, and enhance the credibility and face of the organization in the market and among customers. . On the other hand, improving environmental performance can be profitable, and with the development of green policies, many benefits can be gained. In this research, by first reviewing the theoretical issues, the main factors in the environmental performance of the green supply chain are identified and then, using interpretive structural modeling, the relationships between the factors have been analyzed. The results of this study indicate that these factors can be classified into 7 levels based on the interpretive structural model. The factor that makes use of new and environmentally friendly technologies (to prevent the introduction of pollutants into the environment and to optimize the consumption of energy and energy) has been recognized as the most influential factor that can be the basis of many other factors. Also, in terms of penetration power and dependence, factors that are more important and at lower levels are often located in an independent region with high penetration and low degree of dependency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain / Environment / Interpretative Structural Model
آزاد، سجاد. (1396). «کاربرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای توانمندسازهای مدیریت زنجیره‌تأمین سبز». هشتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز.
باقری نژاد، صادق. (1396). «بررسی نقش زنجیره‌تأمین سبز برای کسب مزیت رقابتی». کنفرانس بین‌المللی زنجیره‌تأمین سبز.
حیدرزاده مقدم، محمد. محقق زاده، فاطمه. (1396). «تأثیر تمرکز زیست‌محیطی بر زنجیره‌تأمین سبز با نقش میانجی گری تعهد به منابع». دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری.
عظیمی فرد، آرزو. موسوی راد، سیدحامد. آریافرد، شهرام. (1396). «اولویت بندی معیارهای زنجیره‌تأمین سبز پایدار در صنعت فولاد». چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.
محمودخانی، جواد. تولایی، ملیحه. (1396). «شناسایی موانع استقرار زنجیره‌تأمین سبز در صنایع غذایی ایران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری». کنفرانس بین‌المللی زنجیره‌تأمین سبز.
 Ahi, P., & Searcy, C. (2013). “A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management”. J Clean Prod, 52: 329–341.
Akyuz, E., & Celik, E. (2015). “A Fuzzy DEMATEL method to evaluate critical operational hazards during gas freeing in crude oil tankers”. J Loss Preven Process Indust, 38: 243–253.
Olugu, E.U., Wong, K.Y., Shaharoun, A.M. (2011). Development of key performance measures for the automobile green supply chain. Resour Conserv Recycl, 55(6): 567–579.
Tseng, M.L., Tan, K., & Chiu, A.S. (2016). “Identifying the competitive determinants of firms’ green supply chain capabilities under uncertainty”. Clean Technol Environ Policy, 18(5): 1247–1262.