تحلیل و بررسی محرک‎ها بر عملکردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آیت‌آله حائری میبدف میبد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد؛ دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تأثیر محرک‌ها بر عملکردهای زنجیره‌تأمین سبز در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار LISRELصورت گرفت. درنهایت؛ بین فشار داخلی و خارجی زنجیره‌تأمین سبز، فشار داخلی و خارجی با محرک‌های زنجیره‌تأمین سبز، محرک‌های زنجیره‌تأمین سبز و عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی، عملکرد زیست‌محیطی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و سازمانی رابطه معناداری وجود دارد اما بین محرک‌های زنجیره‌تأمین سبز و عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست‌محیطی و سازمانی، عملکرد عملیاتی و سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Investigating of Initiatives on Green Supply Chain Management Performances (Case Study: Petrochemical Industry)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Mirabi 1
  • Zahra Delshad 2
1 Department of industrial engineering, Meybod University
2 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the initiatives on green supply chain performance in petrochemical
 and petroleum industries and evaluation of their effects. The research method is correlation which is done by using a questionnaire tool and a simple random sampling method. Data is analysised
using SPSS software and LISREL software. The results indicat that there is a meaningful relationship between environmental and operational performance, economic performance; and operational
performance, economic performance and organizational performance, but there is not a meaningful relationship between green supply chain initiatives and economic performance, environmental
performance and organizational performance, operational performance, and organizational
performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain / Internal and External Pressures / Initiatives / Green Supply Chain Performances
 احمدی نوری، حمزه. نیکنژاد، علی. (1396). «مدیریت زنجیره‌تأمین سبز مشتری مدار و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها». چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
توکلی، لیلا. شکاری، غلامعباس. طاهری لاری، مسعود. (1395). «بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره‌تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی‌گری هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط در شهر مشهد». چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
خراسانی، محمد. چالشی، مائده. (1396). «مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره‌تأمین سبز». دومین کنفرانس بین‌المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم.
 رفیعی، مجید. عبدالملکی، حمید. (1396). «شناسایی مؤلفه‌های مدیریت زنجیره‌تأمین سبز». چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.
قطبی، فربد. مظفری، محمدمهدی. (1395). «بررسی تأثیر مدیریت زنجیره‌تأمین سبز بر بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان». سومین همایش ملی و سومین همایش بین‌المللی مدیریت و حسابداری ایران.
محمدی، سیدمهدی. امامی، نریمان. (1395). «بررسی تأثیر عوامل محرک اجرای مدیریت زنجیره‌تأمین سبز بر عملکرد شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط». پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
محمودخانی، جواد. تولایی، ملیحه. (1396). «تأثیر فعالیت‌های مدیریت زنجیره‌تأمین سبز بر عملکرد سازمانی در سازمان‌های تولیدی ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری». کنفرانس بین‌المللی زنجیره‌تأمین سبز.
 Green Jr , K. W., Zelbst, P. J., Meacham, J., & Bhadauria , V. S. (2012). "Green supply chain management practices: impact on performance». Supply Chain Management: An International Journal, 17(3), 290–305.
Hsu, C. C., Tan, K. C., Zailani, S. H. M., & Jayaraman, V. (2013). «Supply chain drivers that foster the development of green initiatives in an emerging economy". International Journal of Operations & Production Management, 33 ( 6), 656-688.
Laosirihongthong, T., Adebanjo, D., & Choon Tan, K. (2013). «Green supply chain management practices and performance». Industrial Management & Data Systems Vol. 113 No. 8, 2013 pp. 1088-1109.
Lee, S. M., Rha, J. S., Choi, D., & Noh, Y. (2013). «Pressures affecting green supply chain performance». Management Decision, 51(8), 1753-1768.