جهت دهی تفکر شناور در استراتژی اقیانوس نیلگونی بر ماندگاری کارکنان (مورد مطالعه :گروه صنعتی مینو )

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه استفـاده از جهتدهی تفکر شناور به وسیلهای برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کارها تبدیل شده است. تحولات جدید قرن 21 و جهانی شدن استراتژی اقیانوس نیلگونی و بروز شیوههای جدید ماندگاری کارکنان به وقوع پیوسته است.
روششناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را مشتریان گروه صنعتی مینو تشکیل دادند که با تعیین حجم نمونه 518 نفر، از طریق روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند.به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرمافزار لیزرل انجام شد .
یافتهها: پس از تجزیه و تحلیل نتایج و میزان اهمیت مولفهها بهترتیب، افزایش غیبت از کار، چابکسازی و تسهیل امور، افزایش فرسودگی شغلی، کاهش رفتار شهروندی بین کارکنان، کاهش تعهد سازمانی، افزایش سطح دانش سازمانی و کسب تجربیات بیشتر، کاهش سلامت سازمانی، استفاده بهینه از منابع سازمان، تفاهم بیشتر میان کارفرما و کارگر، کاهش انگیزش و روحیه کاری، بهبود سازگاری شغلی، عدم درک عدالت سازمانی، کاهش رضایت و وفاداری شغلی، بهبود عملکرد، کاهش امنیت شغلی، بهبود شناخت شغلی، کاهش اعتماد سازمانی، کاهش هزینهها و بهبود بهرهوری از دیدگاه کارمندان گروه صنعتی مینو بهترتیب در اولویتبندی قرار گرفتند.
نتیجهگیری: تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش جهتدهی تفکر شناور در استراتژی اقیانوس نیلگونی بر ماندگاری کارکنان گروه صنعتی مینو تاثیر مثبت و معناداری دارد و تایید شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orientation of Floating Thinking in the Blue Ocean Strategy on the Longevity of Mino Industrial Group Employees

نویسندگان [English]

  • masoud bakhtiari 1
  • elham ramezani 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master's student in management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, the use of floating thinking orientation has become a means to gain a competitive 
advantage in businesses. The new developments of the 21st century and the globalization of the blue ocean strategy and
the emergence of new methods of employee retention have taken place.
Material and Methods: The current research is applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive method. The statistical population was made up of the customers of Mino Industrial Group, who were selected through the cluster sampling method by determining the sample size of 518 people and were surveyed. In order to collect data, a standard questionnaire was used and the data analysis was based on It was done through Lisrel software.
Results and Discussion: After analyzing the results and the importance of the components in order, increasing absenteeism, making things more agile and facilitating, increasing job burnout, reducing citizenship behavior among employees, reducing organizational commitment, increasing the level of organizational knowledge and gaining more experience. , reduction of organizational health, optimal use of organization resources, greater understanding between employer and worker, reduction of motivation and work morale, improvement of job adaptation, lack of understanding of organizational justice, reduction of job satisfaction and loyalty, improvement of performance, reduction of job security, improvement of job recognition, Reducing organizational trust, reducing costs and improving productivity from the perspective of Mino Industrial Group employees were prioritized respectively.
Conclusions: The analysis of the reseach hypotheses of the floating thinking orientation in the blue ocean strategy has a positive and significant effect on the retention of the employees of Mino Industrial Group and they were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floating Thinking Orientation / Blue Ocean Strategy / Employee Retention / Employee Performance
Alizadeh, H. (2019). Factors affecting employees’ desire to leave their jobs, the 4th International Human Management Conference. 11th period, number 9 (in Persian)
Carbary and garone. (2020). Looking into the future: Scenarios for egovernment in 2020. Project E-Society: Building Bricks, 11-13.
Ebrahimi S A, Khomami S. A Study of the Relationship between Quality of Service and Brand Equity (Case Study: Customers of Bank Melli of Guilan province). 3 2018; 1 (1) :119-140
URL: http://somjournal.ir/article-1-26-fa.html (in Persian)
Javadi, R , Sarkhosh, S. (2021), floating thinking of employees in the development and improvement of the accounting system of public companies, the fifth international and national conference on management, accounting and law studies(in Persian)
Kohn Tarabi, Sh. Hekmati Manesh, L. Rostamizad, R. (2021). Book Dawn of the Minds, Chapter 4 of the Nilguni Ocean Strategy, Arshadan Publications, first edition(in persian)
Kohn Tarabi, Sh. Ehsan Habibi, Z. Floating Thinking Book (2019), Arshadan Publications, first edition(in Persian)
Lins and Joe Desich. (2020). “What makes social media-based supplier networkinvolvement more effective for new product performance? The role of network structure.” Journal of Business Research, 118, 299-310.
Rahimi, E. Rashidi, Kh. (2021). the effect of Islamic ethics on the floating thinking of employees, Human Management Quarterly, Volume 6, Number, 8(in persian).
 Roy and morol. (2021). “Good Governance in Universities, And Prospects ofEmployment for the Students: Evidence from Pakistan, Universal.” Journal of Management and Social Sciences, 2 (11), 203-229.
Sarmad, Z. (2008), research methods in behavioral sciences, 11th edition, Aghah Publications(in Persian).
Tang Yaoa, Qi Qiuc, Yigang Wei 2019 Retaining hotel employees as internal customers: Effect of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty of employees International Journal of Hospitality Management 76 (2019) 1-8
Porter and Steers. (2019). An investigation of the impact of effective factors on thesuccess of e-commerce in small and medium-sized companies. Computers in Human Behavior, 66, 67-74.