بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد صادراتی مبتنی بر ابعاد اتمسفر (جو) ارتباطی مطالعه موردی صادرکنندگان فرش شهرهای تهران و مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه مدیریت بازگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

علیرغم اهمیت حیاتی هوش هیجانی و قابلیتهای ارتباطی در روابط و عملکرد برون مرزی سازمان، نقش آنها در بهبود عملکرد صادراتی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده است. با تکیه بر تئوری تنظیم هیجان در صادرات در تحقیق حاضر مدلی در جهت بررسی پیوندهای بین هوش هیجانی صادرکنندگان و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد صادراتی پیشنهاد شده است. این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است، دادهها از طریق توزیع پرسشنامه بین صادرکنندگان فرش شهرهای تهران و مشهد جمعآوری شده است، روایی محتوایی با نظر خبرگان تایید شده است و پایایی پرسشنامهها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه شده است. برای تحلیل دادهها از روش معادلات ساختاری و آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) و جایگزینهای غیرپارامتریک آن یعنی آزمون U مان - ویتنی و کراسکال - والیس استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سطوح بالاتر هوش هیجانی صادرکننده، ارتباطات و پیوند اجتماعی با واردکننده را تقویت میکند و در عین حال فاصله در روابط کاری را کاهش میدهد. قابلیت رابطه به طور مثبت تحت تاثیر ارتباطات و پیوند اجتماعی است، اما به طور منفی تحت تاثیر فاصله و تعارض است. نتایج همچنین اثر مستقیم و مثبت قابلیت رابطه و هوش هیجانی بر عملکرد صادراتی را تایید میکند. با توجه به یافته‌‌های پژوهش، صادرکنندگان می‌‌توانند با ارائه آموزش‌‌های بیشتر در حوزه هوش هیجانی و توجه به ابعاد مختلف جو ارتباطی شرایط و سود نهایی خود را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Effect of Emotional Intelligence on Export Performance Based on the Dimensions of the Communication Atmosphere: a Case Study of Carpet Exporters in Tehran and Mashhad.

نویسندگان [English]

  • Soheila Khoddami 1
  • Bahareh Osanlou 2
  • Omid Darini 3
1 Associate Professor of Business Management Department, Faculty of Management, Kharazmi university
2 Assistant Professor of Business Management Department, Faculty of Management, Kharazmi university
3 Master of business management , Kharazmi university
چکیده [English]

Despite the vital importance of emotional intelligence and communication capabilities in the organization's external relations and performance, their role in improving export performance has been less studied. Relying on the theory of emotion regulation in exports, in the present study, a model has been proposed to examine the links between exporters' emotional intelligence on export performance. The present study is applied in terms of purpose and based on the method of data collection, descriptive and survey type. To analyze the data, structural equation modeling method with partial least squares method in LISREL software has been used Data were collected through the distribution of questionnaires among Iranian carpet exporters in Tehran and Mashhad. The content validity of the questionnaires has been confirmed by experts and the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha coefficient method. And composite reliability was calculated. For data analysis, structural equation analysis and one-way analysis of variance (ANOVA) and its non-parametric alternatives, namely U-Mann-Whitney and Kraskal-Wallis tests were used. The results show that higher levels of exporter emotional intelligence increase social interaction with the importer while reducing the distance between their working relationships. Relationship ability is positively affected by communication and social bonding but negatively affected by distance and conflict. The results also confirm the direct and positive effect of relationship capability and emotional intelligence on export performance. According to the findings of the research, exporters can improve their conditions and final profit by providing more training in the field of emotional intelligence and paying attention to different dimensions of the communication atmosphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence / Export Performance / Relationship Capability / Communication Atmosphere
آقایار، سیروس و پرویز شریفی درآمدی. (1387). «هوش هیجانی و بهبود رابطه با خود و دیگران»، چاپاول اصفهان، انتشارات سپاهان.
اکبرزاده، نسرین. (1383). «هوش هیجانی از دیدگاه سالووی و دیگران»، تهران، انتشارات فارابی.
خادمی، مهدی؛ ساناز آذرنوش و هانیه فتحی. (۱۳۹۷). «هوش فرهنگی و عملکرد صادراتی؛ تحلیل نقش ساختار مالکیت و تجربه فرا مرزی»، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
دانیل، گلمن، بویاتزیس، آن یم ککی. (1385). «هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی»، ترجمن بهمن ابراهیمی، چاپاول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
رستم‌زاده، آتنا. (1398). «نقش و تاثیر کیفیت ارتباط بر عملکرد صادرات شرکتها و ثبت سفارش خریداران»، دومین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی.
رسولی مدنی لنگرودی، مجید و مرحمت همت‌پور. (۱۳۹۳). «بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکت‌های صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت‌ها مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی صادرکننده استان گیلان»، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان.
سبحانی‌نژاد، مهدی و علیرضا یوزباشی. (1387). «هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه‌های آموزش و ابزارهای سنجش». تهران: انتشارات یسطرون.
شفیعی‌خواه، مریم و علی امیری. (1393). «عوامل موثر بر صادرات، کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران»، صفاشهر، موسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
قره‌چه، منیژه؛ محمدرضا کریمی علویجه و معصومه سادات اکبری‌نژاد. (1392). «تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران)»، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 4 (11)، 59- 76.
مشبکی، اصغر و علی‌اکبر خادمی. (1391). «نقش برنامه‌‌های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه‌ها»، فصلنامه بهبود مدیریت، 6 (3)، 1-17.
Aghayar, Siros and Sharifi Daramdi, Parviz (2007), emotional intelligence and improving the relationship with oneself and others, Chapaval Isfahan, Sepahan Publications.
Akbarzadeh, Nasreen. (2013). Emotional intelligence from the perspective of Salovey and others, Tehran, Farabi Publications.
Andersen, Poul Houman, Poul Rind Christensen, and Torben Damgaard. (2009). “Diverging Expectations in Buyer-Seller Rela- tionships: Institutional Contexts and Relationship Norms,” Indus- trial Marketing Management, 38 (7), 814-824.
Ayoko, Oluremi B., Victor J. Callan, and Charmine E.J. Ha¨rtel. (2008). “The Influence of Team Emotional Intelligence Climate on Con- flict and Team Members’ Reactions to Conflict,” Small Group Research, 39 (2), 121-49.
Barnes, Bradley R., Dorothy Yen, and Lianxi Zhou (2011), “Investigating Guanxi Dimensions and Relationship Outcomes: Insights from Sino-Anglo Business Relationships,” Industrial Marketing Management, 40 (4), 510-21.
Barnes, Bradley R., Leonidas C. Leonidou, Noel Y.M. Siu, and Constantinos N. Leonidou (2015).“Interpersonal Factors as Driv- ers of Quality and Performance in Western-Hong Kong Interorga- nizational Business Relationships,” Journal of International Marketing, 23 (1), 23-49.
Baudry, A. S., Grynberg, D., Dassonneville, C., Lelorain, S., & Christophe, V. (2018). “Sub‐dimensions of trait emotional intelligence and health: A critical and systematic review of the literature.” Scandinavian journal of psychology, 59(2), 206-222.
Bibi, A., Blackwell, S. E., & Margraf, J. (2019). “Mental health, suicidal ideation, and experience of bullying among university students in Pakistan.” Journal of Health Psychology, 1-12.
Bibi, A., Kalim, S., & Khalid, M. A. (2018). Post-traumatic stress disorder and resilience among adult burn patients in Pakistan: A cross-sectional study. Burns & Trauma, 6(1), 8.
Bibi, A., Saleem, A., Khalid, M. A., & Shafique, N. (2020). “Emotional Intelligence and Aggression among University Students of Pakistan: A Correlational Study.” Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 1-15.
Biggart, Laura, Philip Corr, Margaret O’Brien, and Neil Cooper (2010). “Trait Emotional Intelligence and Work-Family Conflict in Fathers,” Personality and Individual Differences, 48 (8), 911-16.
Boohene, R., Gyimah, R. A., & Osei, M. B. (2019). “Social capital and SME performance: the moderating role of emotional intelligence.” Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies.
Botey, M., Vaquero-Diego, M., & Sastre, F. J. (2020). Perceived emotional intelligence of university professors based on the nature of the subject taught. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120292.
Briggs, Elten, Ashish Kalra, and Raj Agnihotri (2018), “Contrasting Effects of Salespeople’s Emotion Appraisal Ability in a Transaction-Oriented Environment,” Journal of Business & Industrial Marketing, 33 (1), 84-94.
Brown, Steven P., William L. Cron, and John W. Slocum Jr. (1997), “Effects of Goal-Directed Emotions on Salesperson Volitions, Behavior, and Performance: A Longitudinal Study,” Journal of Marketing, 61 (1), 39-50.
Cavusgil, S. T., and Zou, S. (1994). “Marketing Strategy-Performance Relationship: An Investigation of the Empirical Link in Export Market Ventures.” Journal of marketing, 58(1), 1-21.
Czarna, Anna Z., Philip Leifeld, Magdalena S ´mieja, Michael Dufner, and Peter Salovey (2016), “Do Narcissism and Emotional Intelli- gence Win Us Friends? Modeling Dynamics of Peer Popularity Using Inferential Network Analysis,” Personality and Social Psy- chology Bulletin, 42 (11), 1588-99.
Dalbudak, I., & Çelik, S. (2019). Investigation of Aggression and Emotional Intelligence Characteristics of the Students from Faculty of Sport Sciences and State Conservatory of Turkish Music. International Education Studies, 12(9), 117-129.
Daniel, Golman, Boyatzis, Anim Keki (2006), Emotional intelligence in organizational management and leadership, translated by Bahman Ebrahimi, Chapavel, Industrial Management Organization Publications
Dong, Maggie Chuoyan, Min Ju, and Yulin Fang (2016), “Role Hazard Between Supply Chain Partners in an Institutionally Frag- mented Market,” Journal of Operations Management, 46 (Septem- ber), 5-18.
Dust, Scott B., Joseph C. Rode, Marne L. Arthaud-Day, Satoris S. Howes, and Aarti Ramaswami (2018), “Managing the Self‐Esteem, Employment Gaps, and Employment Quality Process: The Role of Facilitation- and Understanding-Based Emotional Intelligence,” Journal of Organizational Behavior, 39 (5), 680-93.
Fall, Lisa T., Stephanie Kelly, Patrick MacDonald, Charles Primm, and Whitney Holmes (2013), “Intercultural Communication Apprehension and Emotional Intelligence in Higher Education: Preparing Business Students for Career Success,” Business Com- munication Quarterly, 76 (4), 412-26.
Fedorenko, M., Belousova, M., & Chetyrchinskaya, T. (2019). Emotional Intelligence, Anxiety and Aggression as Predictors of Destructive Behaviour and Offences of Teenagers. ARPHA Proceedings, 1, 1335.
Ford, David, Lars-Erik Gadde, Ha ˚kan Ha ˚kansson, and Ivan Snehota (2011), Managing Business Relationships. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
García, A. N., Oritz, M. P. and Barrera, R. B. (2016) “Market intelligence effect on perceived psychic distance, strategic behaviours and export performance in industrial SMEs”, Journal of Business & Industrial Marketing, 31 (3), 365-380.
Gross, James J. (1999), “Emotion Regulation: Past, Present, Future,” Cognition & Emotion, 13 (5), 551-73.
Gross, James J. (2001), “Emotion Regulation in Adulthood: Timing Is Everything,” Current Directions in Psychological Science, 10 (6), 214-19.
Hakansson, H. and Snehota, I. (1995), Developing Relationships in Business Networks, International Thomson Business Press, London.
Hartini, H. (2018). The relationship between cultural intelligence, emotional intelligence, social intelligence, islamic work ethics and work performance among public service employees in Malaysia (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia).
Havila, Virpi, Jan Johanson, and Peter Thilenius (2004), “International Business-Relationship Triads,” International Marketing Review, 21 (2), 172-86.
Hoque, M. T., Ahammad, M. F., Tzokas, N., & Gabay, G. (2020). “Dimensions of dynamic marketing capability and export performance”. Journal of Knowledge Management.
Jean, Ruey-Jer Bryan and Rudolf R. Sinkovics (2010), “Relationship Learning and Performance Enhancement via Advanced Informa- tion Technology: The Case of Taiwanese Dragon Electronics Firms,” International Marketing Review, 27 (2), 200-222.
Jean, Ruey-Jer Bryan, Rudolf R. Sinkovics, and Daekwan Kim (2017), “Antecedents and Outcomes of Supplier Innovativeness in Inter- national Customer-Supplier Relationships: The Role of Knowl- edge Distance,” Management International Review, 57 (1), 121-51.
Johnston, Wesley J., Shadab Khalil, Megha Jain, and Julian Ming- Sung Cheng (2012), “Determinants of Joint Action in International Channels of Distribution: The Moderating Role of Psychic Dis- tance,” Journal of International Marketing, 20 (3), 34-49.
Kadic-Maglajlic, Selma, Irena Vida, Claude Obadia, and Richard Plank (2016), “Clarifying the Influence of Emotional Intelligence on Salesperson Performance,” Journal of Business & Industrial Marketing, 31 (7), 877-88.
Katsikeas, Constantine S., Dionysis A. Skarmeas, and Daniel C. Bello (2009), “Developing Successful Trust-Based International Exchange Relationships,” Journal of International Business Studies, 40 (1), 132-55.
Khademi, Mehdi; Sanaz Azarnoush and Hanieh Fathi, (2017), cultural intelligence and export performance; Analysis of the role of ownership structure and cross-border experience, the 5th national conference on applied research in management and accounting, Tehran, Iran Management Association
Kircaburun, K., Griffiths, M. D., & Billieux, J. (2019). Trait emotional intelligence and problematic online behaviors among adolescents: The mediating role of mindfulness, rumination, and depression. Personality and individual differences, 139, 208-213.
Koveshnikov, Alexei, Heidi Wechtler, and Cecile Dejoux (2014), “Cross-Cultural Adjustment of Expatriates: The Role of Emotional Intelligence and Gender,” Journal of World Business, 49 (3), 362-71.
Lages, C., Lages, C. R., & Lages, L. F. (2005). “The RELQUAL scale: A measure of relationship quality in Export market ventures”. Journal of Business Research, 58(8), 1040-1048.
Lanciano, Tiziana and Antonietta Curci (2015), “Does Emotions Communication Ability Affect Psychological Well-Being? A Study with the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) v2.0,” Health Communication, 30 (11), 1112-21.
Leonidou, L. C., Aykol, B., Fotiadis, T. A., Zeriti, A., & Christodoulides, P. (2019). “The Role of Exporters’ Emotional Intelligence in Building Foreign Customer Relationships”. Journal of International Marketing, 27 (4), 58-80.
Leonidou, Leonidas C., Bradley R. Barnes, and Michael A. Talias (2006), “Exporter-Importer Relationship Quality: The Inhibiting Role of Uncertainty, Distance, and Conflict,” Industrial Marketing Management, 35 (5), 576-88.
Li, Lee and Peggy Ng (2002), “Dynamics of Export Channel Relation- ships in High-Velocity Environments,” Industrial Marketing Man- agement, 31 (6), 505-14.
Ling-Yee, Li (2010), “Encouraging Extra-Role Behavior in a Channel Context: The Role of Economic-, Social-, and Justice-Based Sharedness Mechanisms,” Industrial Marketing Management, 39 (2), 195-201.
Lu, Luo and Hsueh-Liang Fan (2017), “Strengthening the Bond and Enhancing Team Performance: Emotional Intelligence as the Social Glue,” Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 4 (3), 182-98.
M., & Munaf, S. (2020). Differences of Emotional Intelligence, Aggression, and Academic Achievement among students with different levels of Intellectual Ability. Bahria Journal of Professional Psychology, 19(2), 48-60.
Magnusson, P., Westjohn, S. A., Semenov, A. V., Randrianasolo, A. A., & Zdravkovic, S. (2013). “The role of cultural intelligence in marketing adaptation and export performance”. Journal of International Marketing, 21(4), 44-61.
Mayer, John D., David R. Caruso, and Peter Salovey (2016), “The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates,” Emotion Review, 8 (4), 290-300.
Meshbaki, Asghar and Khademi, Ali Akbar (2017), The role of export development programs on improving the export performance of companies, Management Improvement Quarterly, 6 (3), 1-17.
Mohr, Jakki and Robert Spekman (1994), “Characteristics of Partner- ship Success: Partnership Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques,” Strategic Management Jour- nal, 15 (2), 135-52.
Morgan, Neil A., Hui Feng, and Kimberly A. Whitler (2018), “Marketing Capabilities in International Marketing,” Journal of International Marketing, 26 (1), 61-95.
Mulki, Jay Prakash, Fernando Jaramillo, Emily A. Goad, and Martha Rivera Pesquera (2015), “Regulation of Emotions, Interpersonal Conflict, and Job Performance for Salespeople,” Journal of Busi- ness Research, 68 (3), 623-30.
Muller, K.K. and Halinen, A. (1999), “Business relationships and networks: managerial challenge of network era”, Industrial Marketing Management, 28 (5), 413-427.
Munawar, F., Rahayu, A., Disman, D., & Wibowo, L. (2019). The role of proactive market orientation and management commitment to internal resource on export performance of handicraft industry. Management Science Letters, 9(11), 1711-1722.
Murray, J.Y., Gao, G.Y. and Kotabe, M. (2011), “Market orientation and performance of export ventures: the process through marketing capabilities and competitive advantages”, Journal of the Academy of Marketing Science, 39) 2(, 252-269.
Orr, Ryan J. and W. Richard Scott (2008), “Institutional Exceptions on Global Projects: A Process Model,” Journal of International Busi- ness Studies, 39 (4), 562-88.
Qarache, Manijeh; Karimi Alawijeh, Mohammad Reza and Akbarinejad, Masoume Sadat (2012), The impact of market orientation and business communication on export performance (a case study of handicrafts in Tehran province), Modern Marketing Research Quarterly, 4 (11), 59-76.
Rasouli Madani Langroudi, Majid and Marhamat Hematpour, (2013), Investigating the impact of the quality of communication between exporting companies and foreign buyers on the export performance of companies, a case study: exporting manufacturing companies of Gilan province, International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, Poland
Ren, Xingyao, Sejo Oh, and Jungsik Noh (2010), “Managing Sup- plier-Retailer Relationships: From Institutional and Task Environ- ment Perspectives,” Industrial Marketing Management, 39 (4), 593-604.
Ritter, T., Wilkinson, I.F. and Johnston, W. (2004), “Managing in complex business networks”, Industrial Marketing Management, Vol. 33 No. 3, pp. 175-183.
Robinson, E., Hull, L., & Petrides, K. V. (2020). Big Five model and trait emotional intelligence in camouflaging behaviours in autism. Personality and Individual Differences, 152, 109565.
Rostamzadeh, Athena (2018), the role and impact of communication quality on the export performance of companies and order registration of buyers, the second international conference on progress in management, business, trade, economy and finance.
Rune Herheim (2015). Managing differences by focusing on communication qualities: Pupils learning mathematics in pairs at a computer. The Journal of Mathematical BehaviorVolume 38, June 2015, Pages 101-116. Available online at www.sciencdiect.com
Salovey, Peter and John D. Mayer (1990), “Emotional Intelligence,” Imagination, Cognition, and Personality, 9 (3), 185-211.
Schumacher, Lillian, Jane V. Wheeler, and Amelia S. Carr, (2009),“The Relationship Between Emotional Intelligence and Buyer’s Performance,” Journal of Business & Industrial Market- ing, 24 (3/4), 269-77.
Shafii Khah, Maryam and Amiri, Ali (2013), Factors Affecting Exports, National Electronic Conference on Environment and Energy of Iran, Safasher, Khorazmi International Educational and Research Institute
Sheng, Shibin, James R. Brown, Carolyn Y. Nicholson, and Laura Poppo (2006), “Do Exchange Hazards Always Foster Relational Governance? An Empirical Test of the Role of Communication,” International Journal of Research in Marketing, 23 (1), 63-77.
Smieja, Magdalena and Maciej Stolarski (2018), “Assortative Mating for Emotional Intelligence,” Current Psychology, 37 (1), 180-87.
Sobhaninejad, Mehdi and Yuzbashi, Alireza (2007) Emotional intelligence and management in the organization (theoretical foundations, teaching methods and measurement tools. Tehran: Yastroon Publications).
Sraha, G., Sharma, R. R., Crick, D., & Crick, J. M. (2020). “International experience, commitment, distribution adaptation and performance: a study of Ghanaian firms in B2B export markets”. Journal of Business & Industrial Marketing.
Sutduean, J., Harakan, A., & Jermsittiparsert, K. (2019). EXPLORING THE NEXUS BETWEEN SUPPLY CHAIN INTEGRATION, EXPORT MARKETING STRATEGIES PRACTICES AND EXPORT PERFORMANCE: A CASE OF INDONESIAN FIRMS. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(3), 711-719.
Wang, Shirley (2015), “Emotional Intelligence, Information Elabora- tion, and Performance: The Moderating Role of Informational Diversity,” Small Group Research, 46 (3), 324-51.
Wechtler, Heidi, Alexei Koveshnikov, and Cecile Dejoux (2015), “Just Like a Fine Wine? Age, Emotional Intelligence, and Cross- Cultural Adjustment,” International Business Review, 24 (3), 409-18.
Yu, K., Cadeaux, J. and Song, H. (2013), “Distribution channel network and relational performance: the intervening mechanism of adaptive distribution flexibility”, Decision Sciences, 44 (5), 915-950.
Zeidner, Moshe and Iris Kloda (2013), “Emotional Intelligence (EI), Conflict Resolution Patterns, and Relationship Satisfaction: Actor and Partner Effects Revisited,” Personality and Individual Differences, 54 (2), 278-83.