شناسایی پیشایندهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب و کارهای آنلاین (رویکرد کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، ,واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، ,واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ( نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت توسعه منابع انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای برنامه‌‌ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب‌‌وکارهای آنلاین انجام شده است. در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه‌‌ای و از طریق مصاحبه عمقی با اساتید دانشگاه و مشاورین حوزه برنامه‌‌ریزی استراتژیک بازاریابی و مدیران متخصص در حوزه کسب‌‌وکارهای آنلاین، پیشایندهای برنامه‌‌ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب‌‌و‌‌کارهای آنلاین شناسایی شدند. مشارکت‌‌کنندگان در پژوهش، از طریق فرایند نمونه‌‌گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه‌‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 10 مصاحبه عمقی انجام شد. برای تحلیل داده‌‌ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه‌‌ای (کدگذاری باز و محوری و گزینشی) استفاده شده است و مفاهیم و مقوله‌‌ها از طریق نرم‌‌افزار تحلیل محتوای MAXQDA ورژن 2020 ایجاد گردیده‌‌اند. نتایج کدگذاری داده‌‌ها به شناسایی 89 مفهوم منجر شد که در قالب 11 مقوله اصلی دسته‌‌بندی شدند. بر این اساس مقوله هسته‌‌ای شناسایی‌‌شده، مقوله برنامه‌‌ریزی استراتژیک بازاریابی جامع آنلاین می‌‌باشد و 10 مقوله دیگر (پارادایم ذهنی مدیران، مولفه‌‌های حرکت از برنامه‌‌ریزی آفلاین به آنلاین، تغییر، کسب‌‌و‌‌کار آنلاین، بازاریابی جامع، چشم‌‌انداز، ماموریت، ارزش‌‌ها، تفکر استراتژیک و فرهنگ سازمان) به عنوان پیشایندهای آن در نظر گرفته شده‌‌اند. نتایج پژوهش حاضر می‌‌تواند برای محافل آکادمیک در راستای ایجاد و ذخیره دانش، برای سیاستگذاران، برای شرکت‌‌های فعال در حوزه کسب‌‌وکارهای آنلاین و مدیران بازاریابی و همچنین برای کاربران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Antecedents of Holistic Strategic Marketing Plan in Online Businesses (Qualitative Approach)

نویسندگان [English]

 • Kamelia Emami 1
 • Bahram Kheiri 2
 • Mandan Momeni 3
1 Department of business Management, Central Tehran Branch Islamic Azad University Tehran, Iran
2 Department of business Management, Central Tehran Branch Islamic Azad University Tehran, Iran( corresponding author)
3 Department of Human Resource Developmen Management,,Central Tehran Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to identify the antecedents of a holistic strategic marketing plan in online businesses. In the present study, with a qualitative approach based on grounded theory and through in-depth interviews with university professors and consultants in the field of strategic marketing planning and managers in the field of online business, holistic strategic marketing plan prerequisites in online businesses were identified. Participants in the study were selected through a purpose sampling process and the interviews continued until they reached theoretical saturation and finally, 10 in-depth interviews were conducted. To analyze the data, the principles related to the grounded theory (open and axial and selective coding) have been used and the concepts and categories have been created through the content analysis software MAXQDA version 2020. The results of data coding led to the identification of 89 concepts that were classified into 11 main categories. Based on this, the identified core category is online holistic strategic marketing plan and 10 other categories (managers' mental paradigm, components of moving from offline to online planning, change, online business, holistic marketing, vision, mission, value, strategic thinking and organizational culture) are considered as its antecedents. The results of this research can be used in academic circles in order to create and save knowledge, for policy makers, for companies active in the field of online businesses and marketing managers, as well as for users.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holistic Strategic Marketing Plan/ Online Businesses/ Qualitative Approach
 1. ا.آکر، دیوید. (1397). «مدیریت استراتژیک بازار». ترجمه: روستا، احمد؛ هاشمی، سید رامین. انتشارات آریانا قلم، چاپ دوم.

  آقاجانی، حسنعلی و زینت شریعتی. (1399). «تبیین روند تکاملی و مولفه‌‌های موثر بر مدل کسب‌‌وکارهای الکترونیکی در استارتاپ‌‌های ایرانی»، مدیریت بهبود، دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47).

  پژوهش جهرمی، امین. (1396). «نوآوری در مدل کسب وکار (عامل جدید مزیت رقابتی)»، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 80.

  تاری، غفار و حمیدرضا پرحلم. (1399). «مدل ساختاری عوامل موثر بر بقاء و رشد استارت‌آپ‌ها در ایران». پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 12، شماره 23، 315-341.‎

  چرنو، الکساندر. (1394). «مدیریت استراتژیک بازاریابی». ترجمه: حیدرزاده، کامبیز و شجاعی، نیما. شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم.

  رجوعی، مرتضی. (1389). «مدیریت بازاریابی در شرکت‌‌های بیمه: توسعه یک مدل مفهومی. دومین کنفرانس بین‌‌المللی بازاریابی خدمات مالی»، تهران.

  رحیم‌‌نیا، فریبرز؛ شمس‌الدین ناظمی و ابراهیم مشرقی. (1390). «بررسی عناصر برنامه‌‌ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت‌‌های صنعتی کوچک». مطالعات مدیریت صنعتی، 9(23)، 49-70.

  عباسی، محمدحسین و علیرضا جلالی. (1397). «بررسی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک در شرکت‌‌های خرید فروش اینترنتی»، پنجمین همایش بین‌‌المللی نوآوری، توسعه و کسب‌‌وکار، تهران.

  قاسمی، بهروز. (1400). «مدیریت استراتژیک: با نگاهی جامع بر پارادایم‌‌ها؛ مکاتب؛ مدل‌‌ها و فرایندها». چاپ دوم، تهران، پژواک نور: موسسه نشر کلمه.

  کاتلر، فیلیپ و کوین لین کلر. (1393). «مدیریت بازاریابی»، ترجمه امیر جعفری، مهدی، انتشارات نص.

  کاتلر، فیلیپ؛ ایوان ستیاوان و هرماوان کارتاجایا. (1398). ترجمه ایرانی، حمیدرضا و اسماعیلی مهیاری، مصطفی، «نسل چهارم بازاریابی: حرکت از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتال»، انتشازات آریانا قلم، چاپ سوم.

  منطقی، منوچهر و فاطمه ثاقبی سعیدی. (1392). «مدل‌های کسب‌‌وکار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری»، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره 9، شماره 35.

  منوریان، عباس؛ امیر مانیان؛ مسعود موحدی و محسن اکبری. (1393). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی بنگاه‌های کوچک و متوسط تهران)»، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 1، صص 145-160.

  میرزایی، خلیل. (1395). «کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌‌نامه‌نویسی». نشر فوژان، چاپ اول.

  1. Acker, D. (2017). strategic market management. Translation: Roosta, A., & Hashemi, S.R. Ariana Ghalam Publications, second edition. (in Persian)

  Abbasi, M. H., & Jalali, A. (2017). Investigating factors affecting e-commerce in online buying and selling companies, 5th International Conference on Innovation, Development and Business, Tehran. (in Persian)

  Adam, S., Fuzi, N. M., Ramdan, M. R., Mat Isa, R., Ismail, A. F. M. F., Hashim, M. Y., ... & Ramlee, S. I. F. (2022). Entrepreneurial Orientation and Organizational Performance of Online Business in Malaysia: The Mediating Role of the Knowledge Management Process. Sustainability, 14(9), 5081.

  Aghajani, H.A., & Shariati, Z. (2019). explaining the evolutionary process and the factors affecting the e-business model in Iranian startups, Management Improvement, Volume 14, Number 1 (47 series). (in persian)

  Akbari, M., & Alipour Pijani, A. (2013). ICT adoption: a case study of SMEs in Tehran (Iran). The International Journal of Humanities, 20(3), 93-121.

  Al-Surmi, A., Caoa, G., & Duana, Y. (2020). The impact of aligning business, IT, and marketing strategies on firm performance, Industrial Marketing Management 84 (2020) 39-49.

  Belew, Sh., & Elad, J. (2017). Starting an Online Business All-in-One for Dummies®, 5th Edition.

  Burk Wood, M, (2017). Essential guide to Marketing Planning. fourth edition.

  Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital marketing: strategy, implementation and practice, 17th Edition.

  Chaffey, D., & Smith, P. R. (2017). Digital marketing excellence: planning, optimizing and integrating online marketing. Routledge, fifth edition.

  Chernev, A. (2014). Strategic marketing management. Translation: Heydarzadeh, K., & Shojaei, N. Commercial Publishing Company, second edition. (in Persian)

  Coskun-Setirek, A., & Tanrikulu, Z. (2021). Digital innovations-driven business model regeneration: A process model, Technology in Society, 64, 101461.

  Dawson, M.P. (2020). Thinking in Systems and Mental Models: Think Like a Super Thinke, Primer to Learn the Art of Making a Great, Decision and Solving Complex Problems. Chaos, Theory, Science of Thinking for Social Change.

  Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner, A. B. (2008). Strategic Management creating competitive advantages” fourth edition.

  Driskill, G. W. (2018). Organizational culture in action: A cultural analysis workbook. Routledge.

  Drumond, G., Ensor, J., & Ashford, R. (2008). Strategic Marketing: Planning and Control, Third edition.

  Gamble, J. E., Peteraf, M. A., & Thompson, Jr, A.A. (2019). Essentaials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage, Sixth Edition.

  Ghasemi, B. (2020). strategic management: with a comprehensive look at paradigms; schools; Models and processes. 2nd edition, Tehran, Pajhwok Noor: Kalameh Publication Institute. (in Persian)

  Ghez, J. (2019). Architects of Change: Designing Strategies for a Turbulent Business Environment, Palgrave Macmillan.

  Gilligan, C., & Wilson, R.M.S. (2009). Srtategic Marketing Planning, second edition.

  Hanlon, A. (2019). Digital marketing: Strategic planning & integration. First publish.

  Hanlon, A. (2022). Digital marketing: Strategic planning & integration. second publish.

  Kotler, Ph., & Keller, K.L. (2013). Marketing Management, translated by Amir Jafari, M. Nass Publications. (in Persian)

  Kotler, Ph., & Keller, K.L. (2016). Marketing Management, Pearson.

  Kotler, Ph., Setiawan, I., & Kartajaya, H. (2018). translated by Irani, H., & Esmaili Mahyari, M. The fourth generation of marketing: moving from traditional marketing to digital marketing, Ariana Qalam’s works, third edition. (in Persian)

  Manteghi, M., & Saghebi Saeedi, F. (2012). business models; Fundamentals, evaluation, innovation, specialized quarterly magazine of technological development, volume 9, number 35. (in Persian)

  Mathieu, V. (2022). A Customer-oriented Manager for B2B Services: Principles and Implementation, wiley, First Publish.

  McDonald, M. & Wilson, H. (1999). E-Marketing: Improving Marketing Effectiveness in a Digital World, Financial Times/Prentice Hall, Harlow.

  McGruer, D. (2020), Dynamic Digital Marketing: Master the world of online and social media marketing to grow your business. First publish.

  Mirzaei, Kh. (2015). Qualitative researching: research, researching writing. Fujan Publishing, first edition. (in Persian)

  Monavarian, A., Manian, A., Movahedi, M., & Akbari, M. (2014). Investigating factors affecting the development of electronic commerce (a case study of small and medium-sized enterprises in Tehran), Information Technology Management, Volume 6, Number 1, pp. 145-160. (in Persian)

  O Ogunmokun, G., & Hsin Tang, E. C. (2012). The effect of strategic marketing planning behaviour on the performance of small-to medium-sized firms. International Journal of Management, 29(1), 159.

  Pazhoohesh Jahormi, A. (2016). “Innovation in business model (a new factor of competitive advantage),” Journal of Business Studies, No. 80. (in Persian)

  Rahim Nia, F., Nazemi, Sh., & Mashreghi, E. (2010). Examining the elements of strategic planning in order to provide a conceptual and practical model for small industrial companies. Industrial Management Studies, 9(23), 49-70. (in Persian)

  Rojooei, M. (2009). Marketing management in insurance companies: development of a conceptual model. The second international financial services marketing conference, Tehran. (in Persian)

  Reed. P., & Baird. M. (2019). Strategic Marketing: Decision-making and Planning. Cengage, 5th Edition.

  Sanaei, M.R., & Movahedi Sobhani, F. (2018). Information technology and ebusiness marketing strategy, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018.

  Sloan, J. (2020). Learning to think Strategically, Routledge, 4th Edition.

  Sousa, M.J., & Rocha. Á. (2019). “Skills for disruptive digital business,” Journal of Business Research 94 (2019) 257-263.

  Tari, Gh., & Parhalem, H. (2019). “structural model of factors affecting the survival and growth of start-ups in Iran.” Journal of Executive Management, Volume 12, Number 23, 315-341. (in Persian)

  Thorpe, E. R., & Morgan, R. E. (2007). In pursuit of the “ideal approach” to successful marketing strategy implementation. European Journal of Marketing.

  Wheelen. Th. L., Hunger. J.D., Hoffman. A.N., & Bamford, Ch.E. (2018). Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, And Sustainability. Fifteen Edition, Global Edition.

  Witcher, B.J. (2020). Absolute Essentials Strategic Management, first publish.