چالش‌ها و الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در صنعت تلکام

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه کردستان

چکیده

امروزه، تحول دیجیتال به بخش مهمی از حیات انسانها و کسب و کارها تبدیل شده است؛ به نحوی که هر سازمانی که بهدنبال رشد، گسترش، افزایش کیفیت و تثبیت پایداری باشد، نیازمند آن است. در این رهگذر شرکتها، کارورهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی و بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه تلکام در رأس این تحول شگرف قرار دارند. این کسب و کارها همواره در سراسر جهان در تلاش برای اتخاذ استراتژیهای مختلف تحول دیجیتال بوده و برای اینکه بتوانند در بازارهای رقابتی و مرتبط باقی بمانند، میبایست تلاش نمایند تا راهکارها و راهبردهای دیجیتالی مختلفی را با موفقیت پیادهسازی و اجراء نمایند. این شرکتها در این تلاش سریع برای مشارکت و نقشآفرینی در زمینه تحول دیجیتال و ظهور نوآوری و ابتکار در بازار، اغلب با چالشهای متعدد مشابهی روبهرو هستند. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن شناسایی چالشهای موجود در زمینه تحول دیجیتال در صنعت تلکام، الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در این صنعت نیز مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد. این پژوهش بهصورت مرور سیستماتیک مبانی نظری انجام شده است و پس از بررسی مقالات و گزارشهای معتبر، مقالات و گزارشهایی که معیارهای پژوهش را داشتهاند، مورد مطالعه قرار گرفتهاند. یافتههای پژوهش، گواه بر آن است که شرکتهای تلکام با چالشهای منحصر به فردی از جمله: کالاییسازی خدمات اتصال اصلی، تقاضا برای پیشنهادهای متفاوت و شخصیشده توسط مصرفکننده خدمات دیجیتال، رقبای خارجی جدید، ظهور پیشرفتهای قابل توجه در حوزه نرمافزار و فناوری، و مدلهای کسب و کار تحولآفرین جدید مواجه هستند. در این راستا، این بازیگران بازارهای ارتباطی برای آنکه بتوانند در بازارهای جدید و در مواجهه با چالشهای مذکور موفق عمل نمایند، لازم است تا استراتژیهای دوجانبهای را بهکار بگیرند. این استراتژیها میتوانند به نحو مؤثری در ارتباط با تجربه مشتری، فرایندها، سیستمها و شبکهها، کارکنان، زنجیره تأمین و مدلهای کسب و کار اعمال شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and requirements of implementing digital transformation strategy in telecommunications industry

نویسندگان [English]

  • Morteza Asgharnia 1
  • arman ahmadizad 2
  • Rozhin Farhadi 3
1 PhD in Public Law, University of Tehran
2 Assistant Professor of Business Administration, University of Kurdistan
3 Masters of Business Administration,, University of Kurdistan,
چکیده [English]

Todays, digital transformation has become an important part of the lives of people and businesses; In a way, any organization that seeks to grow, expand, increase quality and stabilize, needs it. In the meantime, companies, telecommunications service providers, and telecom operators are at the forefront of this dramatic transformation. These businesses around the world are constantly striving to adopt different digital transformation strategies, and in order to survive in competitive and relevant markets, they must strive to successfully implement and implement various digital solutions and strategies. These companies often face many similar challenges in their rapid quest to participate and play a role in digital transformation and emerging market innovation. Therefore, in the present study, an attempt has been made to identify and explain the challenges in the field of digital transformation in the communications industry, as well as the requirements for the implementation of the digital transformation strategy in this industry. This research has been done as a systematic review of theoretical foundations and after reviewing valid articles and reports, articles and reports that met the research criteria have been studied. The research findings show that telecom companies face unique challenges such as: commodification of core connectivity services, demand for different and personalized offers by digital service consumers, new foreign competitors, the emergence of significant advances in software and technology, and They are facing a new transformational business model.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Transformation / Challenges / Requirements
  • Strategy / Telecommunications industry
اسدامرجی، الهام؛ محمدیان، ایوب؛ علی رجب زاده قطری و مریم شعار. (1398). «ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت‌های دارویی». مدیریت اطلاعات، 5(2)، 48-69.
رحیم‌پور، مهین؛ محمود یحیی‌زاده؛ حسنعلی آقاجانی و عادل آذر. (1400). «راهبردهای تأمین مالی کسب و کارهای نوپا». مطالعات مدیریت راهبردی، 12(45)، 45-64.
صالحی‌پور باورصاد، سجاد و سعید کاظم‌پوریان. (1400). «ره‌نگاشتی نوین برای تحقق تحول دیجیتال». سیاست‌نامه علم و فناوری، 11(1)، 5-17.
Al-ruithe, M. (2018). “Key Issues for Embracing the Cloud Computing to Adopt a Digital Transformation: A study of Saudi Public Sector. Procedia Comput”. Sci, (130), 1037-1043.
Asad Amraji, E., & Mohammadian, A., & Rajab Zadeh Ghatari, A., & Shoar, M. (2020). “A Digital Transformation Maturity Model Based on Mixed Method: Case Study of Pharmaceutical Companies”. Scientific Journal of Information Management, 5(2), 48-69. (In Persian).
Beckers, S. F. M., van Doorn, J., & Verhoef, P. C. (2018). “Good, better, engaged? The effect of company-initiated customer engagement behavior on shareholder value”. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(3), 366-383.
Buvat, J., Assaraf, J., Bisht, A., & Khadikar, A. (2016). Digital Transformation Institute, Unlocking Customer Satisfaction: Why Digital Holds the Key for Telcos.
Castro, A. A. (2006). Systematic review and meta-analysis. text on the Internet. Available at: http: //www.metodologia.org/meta1.
Chen, H., & Chiang, R. H. (2012). “Storey Business intelligence and analytics: From big data to big impact”. MIS Quarterly, 36 (4), 1165-1188.
EY building a better working world, (2020). Digital transformation for 2020 and beyond A global telecommunications study.
Gensler, S., Neslin, S. A., & Verhoef, P. C. (2017). “The showrooming phenomenon: It’s more than just about price”. Journal of Interactive Marketing, 38(2), 29-43.
Henriette, E., Feki, M., & Boughzala, L. (2015). “The Shape of Digital Transformation: A Systematic Literature Review”. Mediterr. Conf. Inf. Syst. Proc., no. 1-13.
Hinterhuber, A., Vescovi, T., & Checchinato, F. (2021). Managing Digital Transformation, Digital transformation an overview.
Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (2017). “Consumer and object experience in the internet of things: An assemblage theory approach”. Journal of Consumer Research, 44 (6),1178-1204.
Iriqat, R. A. M., &  Jaradat, A. A. R. (2021). “The impact of digital transformation strategy on customer satisfaction in the Palestinian telecom industry”. International Journal of Business Excellence, 24(2), 169-186.
Joao Reis, P. M., Amorim, M., & Melao, N. (2018). Digital Transformation: A Literature Review and Guidelines for Future Research, vol. 746.
Jones, M. D., Hutcheson, S., & Camba, J. D. (2021). “Past, present, and future barriers to digital transformation in manufacturing: A review”. Journal of Manufacturing Systems, 15.
Kannan, P. K., & Li, H. A. (2017). “Digital marketing: A framework, review and research agenda”. International Journal of Research in Marketing, 34 (1), pp. 22-45.
Konstantinova, S. (2019). “Digital transformation in tourism”. Knowledge International Journal, 35(1), 188-193.
Lamberton, C., & Stephen, A. T. (2016). “A thematic exploration of digital, social media, and mobile marketing: Research evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry”. Journal of Marketing, 80 (6), 146-172.
Li, F., Nucciarelli, A., Roden, S & Graham, G. (2016). “How smart cities transform operations models: A new research agenda for operations management in the digital economy”. Production Planning & Control, 27 (6), 514-528.
Morakanyane, R., O’Reilly, P., McAvoy, J., & Grace, A. (2020). Determining digital transformation Success factors. Proc 53rd Hawaii Int Conf Sys Sci.
Öz, Ceviz. N., & Sarıkaş, A. (2021). “Digital Transformation in The Textile Industry”. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 7(54), 3700-3709.
Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M & Kitsiou, S. (2015). “Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews”. Information & Management, 52(2), 183-199.
Rahimpour, M., Yahyazadeh Far, M., Aghajani, H., & Azar, A.(2021). “Financing Strategies of Startups”. quarterly journal strategic management studies, 12(45), 45-64. (In Persian).
Salehipour Bavarsad, S., & Kazem Pourian, S. (2021). “Unveiling a New Roadmap for Digital Transformation”. Science and Technology Policyletter, 11(1). 5-17. (In Persian).
Schallmo, D., & Williams, CA. (2018). Digital transformation now! Guiding the successful digitalization of your business model. Cham: Springer.
Sebastian, I. M., Ross, J. W., Beath, C., Mocker, M., Moloney, K. G., & Fonstad, N. O. (2017). “How big old companies navigate digital transformation”. MIS Quarterly Executive, 16(3), 197-213.
Shahi, C., Sinha, M. (2021). “Digital transformation: challenges faced by organizations and their potential solutions”. International Journal of Innovation Science, 13(1), pp. 17-33.
Shinde, S., Kimbahune, S., Singh, D., Deshpande, V., Piplani, D., & Srinivasan, K. (2014). MKRISHI BAIF: Digital Transformation in Livestock Services. Proc. India HCI 2014 Conf. Hum. Comput. Interact, 148-153.
Straub, T., & Weinhardt, C. (2017). Designing the Digital Transformation, vol. 10243.
Vahid, R. A., &  Zulkifli, N. A. (2021). “Factors Affecting the Adoption of Digital Transformation among SME’s in Malaysia”. Journal of Information Technology Management, 13(3), pp. 126-140.
Vantara, H., & Ravi, K. (2018). Transform telecom: A data-driven strategy for digital transformation. Retrieved from https://www.hitachivantara.com.
Vardhan, A., Vice president, S., & head, R. (2018). Communication Services, Telecom companies and the digital consumer.
Verhoef, P. C., Stephen, A. T., Kannan, P. K., Luo, X., Abhishek, V., Andrews, M., ..., Zhang, Y. (2017). “Consumer connectivity in a complex technology-enabled, and mobile-oriented world with smart products”. Journal of Interactive Marketing, 40, 1-8.
Verhoef, P., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi-Dong, J., Fabian, N. & Haenlei, M. (2019). “Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda”. Journal of Business Research, in press.
Vezyridis, P., Timmons, S., & Wharrad, H. (2011). Going paperless at the emergency department: A socio-technical study of an information system for patient tracking. Int. J. Med. Inform, 80(7), 455-465.
Wiemker, J. (2015). The digital transformation of the telecommunication industry: A qualitative benchmark study in the telecommunication industry to identify success factors for a new business model approach which best leverages digital technologies to improve customer interaction.
World Economic Forum, (2017). Digital Transformation Initiative Telecommunications Industry.
Xiao, J., Wang, M., Jiang, B., & Li, J. (2018). “A personalized recommendation system with combinational algorithm for online learning”. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 9(3), 667-677. https://doi.org/10.1007/sis652-017-0466-8.
Zhu, J., Wang, Y., & Cheng, M. (2021). Digital Transformation in the Hospitality Industry. Published by the Boston University School of Hospitality Administra.