بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک ، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب سرمایه گذاری صنعت خودرو (مطالعه موردی شرکت خودرو سازی زامیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

2 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

چکیده

یکی از صنایعی که در سال‌های اخیر، به دلیل تغییرات مستمر فضای رقابت را در صنعت تشدید کرده است، صنعت خودروسازی می‌باشد، از این رو، شرکت‌های خودروسازی باید راه‌هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت‌های خودروسازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند. به نمونه‌ای از این استراتژی‌های متمایز، می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جذاب شرکت‌های خودروسازی اشاره نمود. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک، هزینه‌های مالی بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جذاب صنعت خودرو در شرکت خودروسازی زامیاد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازمانی، شرکت خودروسازی زامیاد (464 مدیر) است بودند، که از این تعداد 210 مدیر به عنوان نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه فکری، هزینه‌های مالی و پروفایل ریسک مدیر نقش معناداری بر سرمایه‌گذاری مدیران در حوزه‌های جذاب شرکت‌های خودروسازی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Strategic Investment Model in Attractive Automobile Industry (Case Study of Zamyad Automobile Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shamshiri 1
  • Amir Bayat Tork 1
  • Tahmoures Sohrabi 1
  • Nazanin Pilevari 2
1 Department of Industrial Management – Central Tehran Branch – Islamic Azad University – Tehran- Iran
2 Department of Industrial Management – West Tehran Branch – Islamic Azad University – Tehran- Iran
چکیده [English]

.
One of the industries that has intensified the competitive environment in the industry in recent years due to continuous changes is the automotive industry, therefore, automotive companies must find ways to be able to differentiate their strategy from other automotive companies. Provide better customer service. An example of these distinctive strategies is investment decisions in attractive areas of automotive companies. In this regard, the purpose of this research is to design and explain the strategic investment model in attractive areas of the automotive industry in Zamyad Automotive Company. The statistical population of this study was the senior managers of all production and organizational lines of Zamyad Automotive Company (464 managers), of which 210 managers were selected and tested. It was suggested that the intellectual capital, financial costs and managerial risk profile play a significant role in the investment of managers in attractive areas of automotive companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital / Financial Costs / Risk Profile / Investment
پژویان، جمشید و تانیا خسروی. (1391). «تأثیر تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی». دانش سرمایه‌گذاری، 1(4)، 1-18.
جوکار، فائزه و محمدحسین عبدالرحیمیان. (1399). «الگوهای سرمایه‌گذاری و عوامل موثر بر جذب آن در انواع تصمیمات سرمایه‌گذاری». پنجمین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات بین رشته‌ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران، تهران، https://civilica.com/doc/1157825
حسنی صدرآبادی، جلال. (1395). «مدل‌های توسعه منابع انسانی». فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره دوم - شماره 4، صفحات 228-232.
خوارزمی، امید علی و امین ندایی. (1392). «تحلیل سیستمی تاثیر ریسک‌پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس». دو فصلنامه نوآوری و ارزش افرینی، سال دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1393.
رحمان سرشت، حسین و میترا صفاییان. (1389). «مدل رقابت‌پذیری صنایع تولیدی در ایران». فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 22، ص 104-75.
رضائی، روح‌الله و فاطمه مغانلو. (1393). «تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان». فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 7(4)، 653-673. doi: 10.22059/jed.2014.53623
زراءنژاد، منصور؛ مسعود خداپناهی و افسانه پیرویان .(1391). «تحلیل اثرات مزیت رقابتی در صنعت بیمه ایران». پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه، تهران،https://civilica.com/doc/201639
علی اکبر اصفهانی، علی؛ کامران مالکپور؛ امیرحسین تدین و محسن عباسی فرج‌زاده. (۱۳۹۷). «رابطه میان سرمایه فکری با بهره‌وری منابع انسانی و عملکرد شغلی از دیدگاه کارکنان یک بیمارستان نظامی». مجله طب نظامی.  ۲۰ (۶): ۶۷۴-۶۸۴
فلفلانی، عطیه. (1393). «اصول و مبانی برنامه‌ریزی راهبردی». نشریه داخلی معاونت طرح و برنامه، انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 56، زمستان 1393.
قاسمی‌نژاد، یاسر و محمد سلگی. (1393). «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر توسعه محصولات نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعتی دفاعی)». مطالعات راهبردی بسیج سال هفدهم زمستان 1393 شماره 65.
قالیباف اصل، حسن؛ نازیلا پورداداش مهربانی و لیلا دهقان‌نیری . (1394). «بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد نهادهای ‌مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری)». راهبرد مدیریت مالی، 3(3)، 1-23. doi: 10.22051/jfm.2015.2246
محمدی قراسوئی، ابراهیم. (1393). «مدیریت راهبردی، پژوهشکده باقرالعلوم».
Abazeed Riad Ahmad Mohammed‌ .(2018). The Impact of Intellectual Capital Dimensions on Organizational Performance of Public Hospitals in Jordan. Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management Volume 17 Issue 5 Version 1.0 Year2017. ISSN: 2249-4588& Print ISSN: 0975-5853.
Aliakbar Esfahani A, Malekpour K, Tadayon A H, Abbasi Farajzadeh M. (2019). The Relationship between Intellectual Capital with Human Resource Productivity and Job Performance from the Viewpoint of the Military Hospital Staff. J Mil Med 2019; 20 (6): 674-684.
Bialowolski Piotr and Dorota Weziak-Bialowolska. (2013). External Factors Affecting Investment Decisions of Companies. Economics Discussion Papers, No 2013-44, Kiel Institute for the World Economy. http://www.economicsejournal.org/ economics/ discussionpapers /2013-44
Bishesh Thapa, Ajay Kumar Shah. (2020). Factors Influencing Investment Decisions in Gold, Journal of Business and Social Sciences Research, Vol. 5, No. 2, 52-62.
Bozbura, F. T. (2004). “Measurement and application of intellectual capital in Turkey”, The Learning Organization, Vol. 11, No. 4/5.
Bramhandkar, A.,Erickson, G. S. & Applebee, I. (2007). Intellectual Capital and Organizational Performance: An Empirical Study of the Pharmaceutical Industry. The Electronic Journal of Knowledge Management,5, 357-362.
Chen, C.J., Shih, H.A., Yang, S.A. (2009). The role of intellectual capital in knowledge transfer. IEEE Trans. Eng. Manag. 56 (3) 402-411.
Deepan M, Deepa N, Rohini A , Malarkodi M, Indumathi VM. (2020). Factors influencing mutual fund investment decisions-factor analysis, International Journal of Chemical Studies, Vol. 8, 1, 2106-2109.
Dr. LONG Nguyen Tien. (2022). Factors Affecting Investment Decisions of EU Investors in Vietnam, International Journal of Current Science Research and Review, Vol. 5, No. 2.
Einav, L., Finkelstein, A., Pascu, I. & Cullen, M. (2012). “How General Are Risk Preferences? Choices under Uncertainty in Different Domains: Dataset.” American Economic Review.
Fallah Shams, M., GhalibafAsl, H. & Nobakht, S. (2011). The Impact of Experience on Risktaking, Overconfidence and Herding of Investment Companies’ Managers in In Tehran Stock Exchang. Quarterly Journal of Securities Exchange ,3(12), 25-42.
Firer, S. and Williams, S. M. (2003). Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance. Journal of Intellectual Capital, 4 (3), pp. 348-360.
Ghalibaf asl, H., Poordadash mehrabani, N., & Dehghan, L. (2015). The Investigation of the Relationship between Managers` Risk Aversion and Financial Institutions` Performance in Market (Case Study: Mutual Funds). Financial Management Strategy, 3(3), 1-23. doi: 10.22051/jfm.2015.2246.
Ghasemi Nejad, Y., Salgi, M. (2015). Investigating the impact of intellectual capital on the development of innovative products (case study: one of the defense industrial research centers). Basij Strategic Studies, 17(65), 143-168.
Gowtham Ramkumar, S Chitra. (2021). A Study on Factors Influencing Investment Decisions of Retail Investors in VUCA World, Ushus Journal of Business Management, Vol. 20, No. 1, 69-87
Hasani Sadr Abadi, J. (2016). Human resource development models. Journal of Management Studies and Accounting، Vol: 2، Issue: 4, 228-232.
Hayton, J.C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Review, 15(2005), 21-41.
Hermans, R. and Kauranen, I. (2005). “Value creation potential of intellectual capital in biotechnology - empirical evidence form Finland”,R&D Management, Vol. 35 No. 2,pp. 171-85.
Jardón, C. M., & Martos, M. S. (2009). Intellectual capital and performance in wood industries of Argentina. Journal of Intellectual Capital, 10(4), 600-616.
Jagongo Ambrose,Vincent S. Mutswenje .(2014). A Survey of the Factors Influencing Investment Decisions: The Case of Individual Investors at the NSE. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4 No. 4 [Special Issue - February 2014.
Johnson, W.H.A., Filippini, R., 2013.Integration capabilities as mediator of product development practices-performance. J. Eng.Technol. Manag. 30 (1) 95-111.
Jokar, F., Abdalrahimian, M. H. (2020). Investment patterns and factors influencing its absorption in all types of investment decisions. 5th International Conference on Interdisciplinary Researches in Management Accounting Economics and in Iran،Tehran. ttps://civilica.com/doc/1157825
Kaburia, S. K., Kimemia, L .(2018). FACTORS AFFECTING TABLE BANKING ON INVESTMENT DECISIONS AMONG WOMEN IN MOMBASA COUNTY. 125 | The Strategic Journal of Business & Change Management. Vol. 5, Iss. 2, pp 126 - 149, April 10. www.strategicjournals.com, ©strategic Journals.
Kamath, G. B. (2008). “Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 4, pp. 684 - 704.
Lai, Y.-L., et al., Factors affectingfirm’s R&D investment decisions,Journal of Business Research. (2014). ,http:// dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.038.
Limanli, O. (2015). Determinants of R&D investment decision in Turkey, Procedia. Social and Behavioral Science, 195, pp. 759-767.
Lin, Y. (2015). How does intellectual capital affect organizational performance? International Journal of Business and Social Science, 6 (7), 115-120.
March, J. G. & Shapira, Z. (1987). Managerial Persprctive on Risk and Risk Taking Management Science,33,1404-1418.
Mihet, R .(2012). “Effects of culture on firm risk taking a cross- country and cross- industry analysis”, Intenational monetary fund, Working paper
Nedaei, amin, Kharazmi, omidali. (2019). Systematic analysis risk taking effects on innovations in science & technology Park of Pardis. Journal of Innovation and Value Creation,2(5),57-72.
Nosic, Alen & Martin Weber. (2010). How riskily do I invest: The role of risk attitudes, risk perceptions, and overconfidence. Decision Analysis, 7(3), 282-301. https://doi.org/10.1287/deca.1100.0178.
Pajooyan, J., & Khosravi, T. (2012). The Effect of Inflation on Private Investment. Journal of Investment Knowledge,1(4), 1-18.
Panahandeh, G. and Ahmadkhani, A. (2014). A survey on relationship between intellectual capital and organizational innovation: A case study of banking industry. Management Science Letters 4, pp. 721- 724.
Pandit, Ameet & Ken Yeoh. (2014). Psychological tendencies in an emerging capital market: A study of individual investors in India. Journal of Developing Areas, 48(3), 129-148. https://doi.org/10.1353/jda.2014.0049
Pattillo, C. & Soderbom, M. (2000). Managerial Risk Attitudes and Firm Performance in Ghanaian Manufacturing: An Empirical Analysis Based on Experimental Data. [July 2000]. [On Line].http://www.csae.ox.ac.uk>.
Petti Claudio, Jacob Jojo. (2017). R&D investments under uncertainty in China: The effect of political connections. 59° RSA SIE - Sessione “China’s industrial development: new challenges for a long-term sustainable development”.
Purna Man Shrestha. (2020). Factors Influencing Investment Decisions of Nepalese Investors, Management Dynamics, Vol. 23, No. 2, 145-160.
Rahmanseresht, H., & Safaeian, M. (2011). Competitiveness Model of Iranian Manufacturing Industries. Industrial Management Studies, 9(22), 75-104.
Rezaei, R., & Moghanlo, F. (2014). The Effect of Intellectual Capital on Organizational Innovation in the Agricultural Services Ventures of Zanjan Province. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4), 653-673. doi: 10.22059/jed.2014.53623
Seetharaman A., Indu Niranjan, Nitin Patwa & Amit Kejriwal. (2017). A Study of the Factors Affecting the Choice of Investment Portfolio by Individual Investors in Singapore. Accounting and Finance Research Vol. 6, No. 3; 2017. http://afr.sciedupress.com .
Subramaniam, M. and Youndt, M. A. (2005). “The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities”, Academy of Management Journal, Vol.48 No. 3, pp. 450-463.
Wermers, R. (1999). “Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices.” Journal of Finance, 54, 581-622.
Zara nejad, M., Khoda Panahi, M., Peyravian, A. (2012). Analysis of the effects of competitive advantage in Iran Insurance Industry, 5th Conference on Insurance Business،Tehran،https://civilica.com/doc/201639.
Zeghal, D. & A. Maaloul. (2010). “Analyzing Value Added as an Indicator of Intellectual Capital and its Consequences on Company Performance”.Intellectual Capital, 11(1), 39-60.