تبیین عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه‌های زنجیره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

.
هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه‌‌های زنجیره‌‌ای شهر تهران بوده که تحقیق کاربردی با رویکرد کمی و استراتژی توصیفی-پیمایشی بوده جامعه آماری شامل 2552 نفر از مشتریان مراکز خرید که حداقل سه بار از محصولات سبز استفاده نمودهاند. حجم نمونه به تعداد 376 نفر با روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شده و در نهایت 362 نمونه پس از غربالگری دادهها جهت تجزیه و تحلیل با روش مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرمافزار Smart PLS3.2 استفاده شده است. نتایج پایایی و روایی همگرا و واگرا مدل تحقیق از وضعیت مطلوبی برخوردار و کل مدل به شکل مناسبی تبیین و شاخص برازش مدل مورد تأیید میباشد. یافتههای پژوهش نشان میدهد، آمیخته بازاربابی، ارزش، اطمینان، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی تعاملی، برندسازی، عوامل محیطی و مسئولیتپذیری اجتماعی بر توسعه بازاریابی سبز تاثیر معناداری ندارند اما بهبود کیفیت تولید و مدیریت دانش بر توسعه بازاریابی سبز تاثیر معناداری و مثبت دارند و درصورت تغییر یک واحد در این متغیرها به ترتیب 0.321 و 0.281 واحد در همان جهت توسعه بازاریابی سبز تغییر میکند. بنابراین این عوامل برای موفقیت در اجرا و توسعه بازاریابی سبز باید مورد توجه باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Factors Affecting the Development of Green Marketing in the Chain store Industry

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Taherpouran 1
  • hossein abedi 2
  • babak hajikarimi 3
1 Departeman of Bussiness Management, Abhar Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of business Management, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
3 Assistant Professor، Department of Industrial Management, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to explain and study the factors that influence the development of green marketing in Tehran shopping centers. The researchers chose applied and cross-sectional studies using quantitative methods and descriptive investigative strategies. The research background was compiled using library methods and fishing tools, and preliminary research data was collected from questionnaires developed by researchers. The statistical population includes 2,552 shopping mall customers who have used organic products at least 3 times. The sample size selected by the systematic random sampling method is 376 people as the analysis unit. In the end, 362 samples were selected based on variance The structural equation modeling analysis with Smart PLS3.2 software is selected. The results of the reliability and validity of the convergence and divergence of the research model are in good condition, the model has been reasonably explained, and the fit index has been recognized. Research results: combination of marketing, value, reliability, social marketing, interactive marketing, branding, environmental factors, and social responsibility does not have a significant impact on the development of green marketing, However, improving production quality and knowledge management has a significant positive impact on the development of green marketing. When these variables change by 1 unit, there are 0.321 and 0.281 units respectively, which will change in the same direction of the development of green marketing. Therefore, these factors must be considered in order to achieve success in the implementation and development of green marketing.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing Development / Consumer Health / Chain Store Industry
اردکانی، داوود و پریسا کشاورز. (1395). «بررسی توسعه محصول سبز و تاثیر آن بر تصویر ذهنی مشتریان با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری». فصلنامه پژوهش‌های نوین در تصمیم گیری. 3. 89-55.
الهی، مجید و رویا یعقوبی. (1391). «معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تاثیر آنها بر رفتار خرید مصرف‌کننده». فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول.21. 167-186.
چگینی‌اصلی، رقیه و عباس صالح اردستانی. (1395). «اندازه‌گیری تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان». فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری. 1(13).
حسینی، حبیب. (1389). «بازاریابی سبز در هزاره سوم». فصلنامه لاستیک ایران. 5(67). 59-58.
حقیقی، مریم و علی خلیلی. (۱۳۹۰). «بررسی جایگاه بازاریابی سبزدر رفتارخرید مصرف‌کنندگان مدیریت فرهنگ سازمانی». 9(2).۱۰۲-۸۳.
رعنایی کردشولی، حبیب‌اله و احمد یاری‌بوزنجانی. (۱۳۹۲). «تاثیر مسئولیت‌پذیری زیست محیطی مصرف‌کنندگان بر تصمیم خرید سبز آنها». فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. 3. ۵۳-۴۳.
رمضانیان، محمدرحیم؛ رضا اسماعیل‌پور و هدیه تندکار. (۱۳۸۹). «تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف کنندگان».۳. ۱۱۲- ۱۳۲.
صفری، علی؛ علی رشیدپور و سمیه حسین‌زاده. (1392). «تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت». فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 2. 111-124.
طاهرخانی، آزاده. (۱۳۹۵). «شناسایی تاثیر مدیریت فعالیت‌های بازاریابی سبز بر قصد خرید محصولات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت». دانشگاه پیام نور مرکزی تهران.
قلی‌پور، پروانه و مهدی مظفری. (1396). «اولویت‌بندی مولفه‌های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز». فصلنامه تبلیغات و بازاریابی. 8(28). 25-10.
محمدی‌فر، یوسف و معین سلیمانی. (1400). «طراحی چارچوب چندسطحی برای اجرای موفق بازاریابی سبز در شرکت‌های تولیدکنندۀ مواد غذایی». فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین. 11(40)، 200-179.
Adnan, A., Ahmad, A. and Khan, M.N. (2017). “Examining the role of consumer lifestyles on ecological behavior among young Indian consumers”, Young Consumers, Vol. 18 No. 4, pp. 348-377.
Agbejule, A., Fernández, M. & d’Espiney, S. (2004). Approaches to environmental value analysis of products, processes, and services. Management of Environmental Quality: An International Journal, 15(2), 111-130.
Ahmadzadeh, M., Eidi, F. & Kagopour, M. (2017). Studying the effects of environmental commitments on green marketing strategies. Journal of Economic & Management Perspectives, 11(1), 816-823.
Anand, V. P. (2013). Green marketing and its importance for companies. International Journal of Research in Commerce & Management, 4(8), 46-48.
Ardakani Davood; Keshavarz Parisa. (2016). Investigating Green Product Development and Its Impact on Customers’ Mental Image with Structural Equation Modeling Approach, Quarterly Journal of New Research in Decision Making. 3. 89-55. [In Persian].
Barber, N., Taylor, C.&Strick, S. (2019). Wine consumers’ environmental knowledge and attitudes: Influence on willingness to purchase. International Journal of Wine Research1, 59-72.
Boztepe, A. (2012). Green marketing and its impact on consumer buying behavior. European Journal of Economic & Political Studies, 5(1), 5-19.
Canavari, M. & Coderoni, S. (2019). Green marketing strategies in the dairy sector: Consumer‐stated preferences for carbon footprint labels. Strategic Change, 28(4), 233-240.
Chamorro, A., Rubio, S. & Miranda, F. J. (2009). Characteristics of research on green marketing. Business Strategy and the Environment, 18(4), 223-239.
Chegini Roghayeh; Saleh Ardestani Abbas. (2016). Measuring the impact of green marketing tools on consumer buying behavior. Quarterly Journal of Management and Accounting Studies. 1 (13). [In Persian].
Chen, H. C. & Yang, C. H. (2019). Applying a multiple criteria decision-making approach to establishing green marketing audit criteria. Journal of Cleaner Production, 210, 256-265.
Dangelico, R. M. & Vocalelli, D. (2017). “Green Marketing”: an analysis of definitions, strategy steps, and tools through a systematic review of the literature. Journal of Cleaner Production, 165, 1263-1279.
D’Souza, C., Taghian, M., Sullivan-Mort, G. & Gilmore, A. (2015). An evaluation of the role of green marketing and a firm's internal practices for enrironmental Sustainabitity.
Elahi Majid; Yaqubi Roya. (2012). Introducing green marketing tools and their impact on consumer buying behavior. Quarterly Journal of Improvement and Transformation Management Studies.21. 167-186. [In Persian].
Fraj, E., Martínez, E. & Matute, J. (2011). Green marketing strategy and the firm’s performance: The moderating role of environmental culture. Journal of Strategic Marketing, 19(4), 339-355.
Garg, A. (2015). Green marketing for sustainable development: An industry perspective. Sustainable Development, 23, 301-316.
Gázquez-Abad, J. C., Jiménez-Guerrero, J. F., Mondéjar-Jiménez, J. A. & Cordente-Rodríguez, M. (2011). How companies integrate environmental issues into their marketing strategies.
Gholipour Parvaneh; Mozaffari Mehdi. (2017). Prioritization of components affecting green product development. Advertising and Marketing Quarterly. 8 (28). 25-10. [In Persian].
Gurau. C., Ranchhod, A. (2005). International green marketing. A comparative study of British and Romanian firms. International Marketing Review, 22, 547-561.
Haghighi Maryam; Khalili Ali. (2011). Investigating the position of green marketing in consumer purchasing behavior, Journal of Organizational Culture Management. 9 (2) .102-83. [In Persian].
Hair Jr., J.F., Sarstedt, M., Hopkins, L., G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): an emerging tool in business research. Eur. Bus. Rev. 26, 106e121. https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128.
Hair Jr., J.F., Sarstedt, M., Hopkins, L., G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): an emerging tool in business research. Eur. Bus. Rev. 26, 106e121. https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128.
Hasan, Z. & Ali, N. A. (2015). The impact of green marketing strategy on the firm’s performance in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172(27), 463-470.
Henseler, J., Ringle, C.M., Sarstedt, M. (2014). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. J. Acad. Market. Sci. 43, 115e135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8.
Hosseini Habib. (2010). Green marketing in the third millennium. Iranian Rubber Quarterly.5 (67). 59-58. [In Persian]
Kalafatis, S. P., Pollard, M., East, R., & Tsogas, M. H. (2000). Greenmarketing and Ajzen’s theory of planned behaviour: a cross-market examination, Journal of consumer marketing, 16 (5), PP: 441-460.
Kautish, P. (2018). “Environmentally conscious consumer behavior and green marketing: an analytical study of the Indian market”, in Malyan, R.S. and Duhan P. (Eds), Green Consumerism: Perspectives, Sustainability, and Behavior, CRC Press, Taylor and Francis, NJ, pp. 119-142.
Keyvani, S. M. A. (2011). A comparison of operational marketing and strategic marketing: An organizational perspective. African Journal of Business Management, 5(19), 7767-7769.
Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Methodology in the Social Sciences. The Guilford Press. https://doi.org/10.1038/156278a0.
Lai, C., & Cheng, E. (2015). Green purchase behavior of undergraduate studentsin Hong. Department of Social Sciences, The Hong Kong Institute of Education, Tai Po, Hong Konga
Landua, I. (2008). Gaining Competitive Advantage through Customer Satisfaction, Trust and Confidence in Consideration of the Influence of Green Marketing. M.S Thesis, university of GAVLE, Sweden
Leonidou, C. N., Katsikeas, C. S. & Morgan, N. A. (2013). “Greening” the marketing mix: Do firms do it and does it pay off? Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), 151-170.
Lidia, S., Ana, L. (2017). Green marketing and Green Brand International Confronference on Sustainable and intelligent manufacturing (2017), 3, 183-194
Mahmoud, T. O. (2018). Impact of green marketing mix on purchase intention. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(2), 127-135.
Mohammadi Far Yousef; Soleimani Moin. (2021). Designing a multilevel framework for the successful implementation of green marketing in food companies. Scientific Journal of New Marketing Research. 11 (40), 200-179. [In Persian]
Papadas, K. K., Avlonitis, G. J. & Carrigan, M. (2017). Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation. Journal of Business Research, 80, 236-246.
Papadopoulos, I., &Karagouni, G. (2010). Green marketing: The case of Greece in certified and sustainably managed timber products. EuroMed Journal of Business, 8,166 - 190.
Polonsky, M. J. (2011). Transformative green marketing: Impediments and opportunities. Journal of Business Research, 64(12), 1311-1319.
Ranaei Kurdsholi Habibollah, Yari Buzanjani Ahmad. (2013). The Impact of Consumer Environmental Responsibility on Their Green Purchase Decision. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology. 3. 53-43. [In Persian]
Rex, E., Baumann, H. (2007). Beyond ecolabels: what green marketing can learn from conventional marketing . journal of cleaner production ,15,19-32
Safari Ali, Rashidpour Ali, Hosseinzadeh Somayeh. (2013). The effect of green marketing mix elements on customer loyalty to the company brand. Journal of Modern Marketing Research. 2. 111-124. [In Persian]
Sharma, A. & Iyer, G. R. (2012). Resource-constrained product development: Implications for green marketing and green supply chains. Industrial Marketing Management, 41, 599-608.
Shi, Y. & Yang, Y. (2018). Critical factors to green marketing strategies implementation of Chinese enterprises. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 12(2), 76-93.
Suresh, G. (2014). A study of the constructive factors influencing green marketing in Tamil Nadu. IUP Journal of Marketing Management, 13(1), 45.
Taherkhani Azadeh. (2016). Identify the effect of managing green marketing activities on the intention to buy products. Master Thesis in Management. Payame Noor University of Central Tehran. [In Persian]
Taherpouran, F. & Abadi, H. & Haji Karimic, B. (2020). The investigation in effective factors on development of green marketing’ (Case Study: Food Industries). Int. J. Nonlinear Anal.Volume 11, Special Issue, Winter and Spring 2020, 413-431.
Tippayawong, K., Tiwaratreewit, T., &Sopadang, A. (2015). Positive influence of green supply chain operations on thai electronic firms’ financial performance. Procedia engineering, 118, 683-690.
Vilkaite-Vaitone, N. & Skackauskiene, I. (2019). Green marketing orientation: Evolution, conceptualization and potential benefits. Open Economics, 2(1), 53-62.
Yang D, Lu Y, Zhu W, Su ch (2015). Going green: How differenta dvertising appeals impact green consumption behavior. Journal of BusinessResearch. School of Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China.