نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دکتری اقتصاد، عضو هیات علمی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران

3 دکتری اقتصاد، عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران

4 دکتری اقتصاد،عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران

چکیده

سرمایهگذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیینکنندهای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا میکند. لذا شناخت رفتار سرمایهگذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایهگذاری چه در سرمایهگذاری داخلی و چه در سرمایهگذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، میباشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعهیافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخصهای بهبود فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری خارجی است. در این مقاله بهمنظور تعیین سطح توسعهیافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیمبندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعهیافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشاندهنده کشورهای با سطح توسعهیافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعهیافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای (زیرشاخصهای) شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل دادههای ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان میدهد سطح توسعهیافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و زیر شاخصهای بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایهگذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از زیرشاخصهای بهبود کسب و کار بر سرمایهگذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Countries’ Development level in Effect of doing Business Indicators on Foreign Direct Investment

نویسندگان [English]

  • negar jafari fesharaki 1
  • abbas memarnejad 2
  • shamseddin hosseini 3
  • kambiz kiani 4
1 economy, economy and management, islamic azad university science and technology branch Tehran, Tehran, Iran.
2 economy, management and economic department islamic azad university science and research branch , tehran, iran
3 , economy, management and economic department islamic azad university science and research branch , tehran, iran
4 , economy, management and economic department islamic azad university science and research branch , tehran, iran
چکیده [English]

Investment is one of the main component of aggregate demand in economy which plays a crucial role in the economic fluctuations and economic growth of each country So economist and policymakers focused on interpret of Investment behavior. One of the most important factors in the decision to invest in both domestic and foreign investment is the existence of a secure environment.in other words, the most important factors is the proper investment environment and what has been interpreted as the ease of doing business. The main goal of this study is to investigate the effect of indicators of ease of doing business and domestic investment on foreign direct investment in selected countries. For this purpose, based on the division of the World Bank, four groups of countries are considered by their income level, including low-income countries, lower middle-income countries, upper middle-income countries and high-income countries, and the effect of domestic investment and indicators of ease of doing business have been evaluated using a Panel data model. The result shows that the level of development of countries and their income influences the magnitude and effect of domestic private investment and indicators ease of doing business on FDI. In a low-income, lower middle income and high-income countries, the effect of investment on foreign direct investment is positive, and in the upper middle countries, this has a negative effect. Meanwhile, the effect of each indicator of ease of doing business on foreign investment varies depending on the income level of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment / Ease of doing Business / Development
لشگری، زهرا؛ قدرت‌اله امام‌وری و الهام حمزه‌ای. (1391). «مطالعه تطبیقی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه کشورهای منتخب». فصل‌نامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره هجدهم.
سیف، ولی الله. (1390). «بهبود کسب و کار». نشریه تازه‌های اقتصاد، سال نهم، شماره 132.
داوودی پرویز، و اکبر شاهمرادی. (1383). «بازشناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران و ۴۶ کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی».  فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره ۲۰.
ذوالقدر، مالک. (1388). «مبانی نظری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی». فصل‌نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 2.
Dunning . J. (1988). Location and The multinational Enterprise: ANeglected Factor” ,Journal of International Business Studies.
Jones, Jonathan. (2005). “Foreign Direct Investment and the Regional Economy”,University of Newcasel uh.
Hyumer, S.H. (1996). The International Operetions of National Firms: A Study of Direct Forein Investment, Cambridge MA: IV11T Press.
Jones, Jonathan. (2005). “Foreign Direct Investment and the Regional Economy”,University of Newcasel uh.
Hafbauer, G. (1994). “Determinants of Direct Forein Investment and Conection to Trade”, UNCTED - Review.
Bayraktar, Nihal. (2013). “foreign direct investment and business climate”International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2013, Procedia Economics and Finance 5, 83 - 92.
Kehal.s. (2004). Foreign Investment In Development Countries. Austrialia, University of Western Sydny.
Glauco, Devita& Kevin Lawler. (2004). “Foreign Direct Investment and Its Determinants, A look to the past , A view to the future “ . In Foreign Investmen in developing countries, by H.S.Kehal . London: Palgrave , Macmillon ltd
Johanson, Jan & Lars Mattson. (1988). “Internationalization In Industrial systems: A Net work approach” , Journal of International Business studies.
Milligton & Bayliss. (1990). “The Process of Internationalization: UK . Companies In theEG”, management International Review.
Aliber. (1970). “A Theory of Direct Foreign Investment” In c.p. Kindleberger (ed), The International corporation: AsymposiumCombriteMA.MTT.Press
Lashgari, Zahra, emamverdi, ghodratolah, hamzei elham. (2011). A comparative study of attracting foreign investment in strengthening the capital market of selected countries, Economic Sciences Quarterly, 6th year, 18th issue.
Seif,valiolah. (2010). Business improvement, New Economy Magazine, ninth year,number132.
Davoodi, parviz, shahmoradi, akbar. (2013) Recognizing the factors influencing the attraction of foreign investment in the economy of Iran and 46 countries of the world in the framework of a consolidated model Iranian Economic Research Quarterly, Number 20.
Zolghadr, malek. (2018). Theoretical foundations of foreign direct investment, Politics Quarterly, Journal of Faculty of Law and Political Sciences, Volume 39, Number 2.