طراحی مدل قراردادهوشمندتوافق سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاداسلامی، فیرزوآباد،ایران

2 استادیار گروه تخصصی مدیریت بازرگانی، واحد فیرزوآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

3 دانشیار گروه تخصصی مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات، میزان تعهدی است که بین ارائهدهنده خدمت و مشتری در غالب، یک توافقنامه الکترونیکی منعقد وبر روی بلاکچین فعال میگردد تا بدون نیاز به واسطهها بهطور خودکار اجرا شود. هدف از این مقاله، ارائه الگوی قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد مزیت رقابتی تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد است. این پژوهش، بر اساس نظریه داده بنیاد، با رویکرد کیفی وبر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع از 44 مقاله در بازه زمانی 2017 تا 2021 و مصاحبه عمیق از 20 نفر خبرگان انجام شد. متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل دادهها از نرمافزار مکس کیودا 20 استفاده گردید. روش نمونهگیری از نوع گلوله برفی است که درمجموع با انجام 20 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزههای مختلف مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مدیریت بازاریابی اشباع نظری حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات شامل تطابق قصد، اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی میان شرکای تجاری، آنالیز پیشرفته اطلاعات، مشتریان هوشمند، شفافسازی انتظارات طرفین، پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، دانش و مهارت شبکهای، ارتباطات هوشمند، اینترنت اشیا، تحلیل هوشمند، بلاکچین و غیره است. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی با عنوان طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Smart Contract Model for Service Level Agreement with Digital Transformation Competitive Advantage Strategy Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • sajad akbari ganjeh 1
  • alireza mosavi 2
  • kambiz heidarzadeh 3
1 , Ph.D. student, Department of Business Administration, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Firozabad Branch, Islamic Azad University, Firozabad, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Smart contract service level agreement, Is the amount of commitment between the service provider and the customer in the form of an electronic agreement concluded on the Chinese blockchain. There is no need for intermediaries to operate automatically.The purpose of this paper is to present a smart contract model of service level agreement to achieve the competitive advantage of digital transformation based on Grounded Theory. This research, based on the data theory of the foundation, was conducted with a qualitative approach and based on the study of literature and background of 44 articles in the period 2017 to 2021 and in-depth interviews with 20 experts.Interview texts were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. Maxqda 20 software was used to analyze the data.The method of sampling is snowball, which was obtained by conducting a total of 20 interviews with experts in various fields of information technology management, computer engineering, and saturated marketing management,Blockchain, etc. The present study led to the presentation of a paradigm model as designing a smart contract model of service level agreement for digital transformation based on Grounded Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Level Agreement / Smart Contract / digital Transformation / Grounded Theory
اوشیلدز، رجی؛ حسین صادقی و مهدی ناصر. (1397). «قرادادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاکچین»، پژوهش‌های حقوقی، شماره 37، 292-256.
اسماعیلی عطاآبادی، عقیل. (1398). «آثار فناوری‌های بلاکچین و قراردادهای هوشمند بر حل و فصل اختلافات داوری و دادرسی دادگاه در مرحله‌ای بحرانی»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد 59-47.
جمالیان‌پور، مظفر و علی پورفلاح پسند. (1399). «بررسی تأثیر قردادهای هوشمند بر حرفه حسابداری و حسابرسی»، فصل‌نامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 35، 102-89.
خرمی، یاسر. (1398). «جایگاه واعتبار قرارداد هوشمند بلاکچین از منظر حقوق قراردادی ایران». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد،46-32.
دانائی فرد، حسن و سید مجتبی امامی. (1386). «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه پردازی داده بنیاد». اندیشه مدیریت (2) 97-69.
رشوند، مهدی و مهدی ناصر. (1398). «قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن». فصل‌نامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 49، 300-271.
صادقی، محسن و مهدی ناصر. (1397). «ملاحظاتی برای سیاست‌گذاری حقوقی قراردادهای هوشمند». فصل‌نامه سیاست‌گذاری عمومی، شماره 2، 167-143.
صادقی، محسن و مهدی ناصر. (1397). «واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونیکی اسناد». فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷، شماره ۸۴، 124-101.
صادقی، محسن و مهدی ناصر. (1398). «اعتبارسنجی و چالش‌های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند بامطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا». فصل‌نامه پژوهش حقوق خصوصی تابستان 1398, شماره 27،288-255.
مافی، همایون و مهدی ناصر. (1400). «واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران». فصل‌نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 98 320-279.
نصیری اقدم، علی. (1399). «فناوری زنجیرهٔ بلوک، قراردادهای هوشمند و آیندهٔ علم حقوق»، فصل مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3، 625-609.
ناصر، مهدی و محمدحسن رضوی. (1398). «تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازارهای مالی». فصل‌نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 93، 70-33.
Avizheh, S. Nabi, M. Safavi-Naini, R. Venkateswarlu, K. M. (2019). “Verifiable computation using smart contracts, in Proceedings of the ACM SIGSAC Conference Cloud Computing Security Workshop (CCSW), 17-28.  DOI:10.1016/j.jnca.2021.103246.
Ahmadisheykhsarmast,S.& Sonmez, R. (2020). “A smart contractsystem for security of payment of construction contracts,”Automation in Construction, vol. 120, 68-71.  DOI:10.1016/j.autcon.2020.103401
Baashar,Y. Ahmed Alkahtani,A. Hashim,W. Azlin Razali,R. Kiong Tiong,S. (2021). “Toward Blockchain Technology in the Energy Environment, Sustainability,23-42.
  DOI:10.3390/su13169008.
Bracciali,A. Chatzigiannakis,I. Vitaletti,A. Zecchini,M. (2019). “Citizens vote to act: smart contracts for the management of water resources in smart cities, in Proceedings of the First.
International Conference Societal Automation (SA), 1-8.
DOI:10.1109/SA47457.2019.8938093.
Biswas N.K, Banerjee S, Biswas U, Ghosh U. (2021). "An approach towards development of new linear regression prediction model for reduced energy consumption and SLA violation in the domain of green cloud computing».Sustainable Energy Technologies and Assessments,Volume 45.https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101087.
Neves-Moreira F, Amorim P, Almada-Lobo B. (2019)."Consistent vehicle routing problem with service level agreements: A case study in the pharmaceutical distribution sector».European Journal of Operational Research,Volume 273, Issue 1,pp. 131-145.
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.07.030.
Casola V, De Benedictis A, Rak M, Villano U. (2020)."A novel Security-by-Design methodology: Modeling and assessing security by SLAs with a quantitative approach".Journal of Systems and Software,Volume 163.
https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110537.
Chen, Y. Wang, X. Yang, Y. Li, H. (2020). “Location-aware Wi- Fi authentication scheme using smart contract” Sensors, vol. 20, no. 4, p. 1062,
  DOI:10.3390/s20041062
Dai,J. He,N. Yu,H. (2019). “Utilizing blockchain and smart contracts to enable audit from the perspective of accountability audit of air pollution control in China, Journal of Emerging Technologies in Accounting, vol. 16, no. 2, 23-41.
  DOI:10.2308/jeta-52482.
Dorsala, M. R. Sastry,V. N. Chapram, V. N. (2020). “Fair payments for verifiable cloud services using smart contracts” Computers & Security, vol. 90, 52-74.
 DOI:10.1016/j.jnca.2021.103246.
Danai Fard H, Emami, S. (2016). Qualitative Research Strategies: A Reflection on Foundational Data Theorizing, Management Thought (2) 69-97.
Esmaili Attabadi, A (2018). The effects of blockchain technologies and smart contracts on the resolution of arbitration disputes and court proceedings in a critical stage, the first international conference on knowledge management, blockchain and economics 47-59.
Fan Y, Wang Ch, Zhang B, Gu Sh, Wu W, Du D. (2020)."Data placement in distributed data centers for improved SLA and network cost".Journal of Parallel and Distributed Computing,olume 146,Pp. 189-200.https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2020.07.006.
Guilain Leduc,G Kubler,S.PhilippeGeorges,J. (2021). “Innovative blockchain-based farming marketplace and smart contract performance evaluation, Journal of Cleaner Production, Volume 306.105-123.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127055.
Heidari S, Buyya R. (2019)."Quality of Service (QoS)-driven resource provisioning for large-scale graph processing in cloud computing environments: Graph Processing-as-a-Service (GPaaS).Future Generation Computer Systems,Volume 96.
https://doi.org/10.1016/j.future.2019.02.048.
Huang,Y. Wang,B. Wang,Y. (2020).“Research and Application of Smart Contract Based on Ethereum Blockchain, Journal of Physics,63-71.
doi:10.1088/1742-6596/1748/4/042016.
Jamalianpour M, Pourfalah Pasand,A. (2019). Investigating the impact of smart contracts on the accounting and auditing profession, Journal of Accounting and Auditing Studies, No. 35, 8- 102.
Khorrami Y .(2018). The position and validity of blockchain smart contract from the perspective of Iranian contract law, the first international conference on knowledge management, blockchain and economics, 32-46.
Kamel O, Chaoui A, Diaz G, GharzouliM. (2020)."SLA-Driven modeling and verifying cloud systems: A Bigraphical reactive systems-based approach".Computer Standards & Interfaces,Volume 74.
https://doi.org/10.1016/j.csi.2020.103483.
Lavanya m, Shanthi B, Saravanan S. (2020)."Multi objective task scheduling algorithm based on SLA and processing time suitable for cloud environment."Computer Communications,Volume 151,Pp. 183-195.
https://doi.org/10.1016/j.comcom.2019.12.050.
Liu Ch, Zhou Q, Lv J, Jiang Yi. (2021)."Sales price and service level on a dedicated online service platform: The dynamics under competing reference quality".Computers & Industrial Engineering,Volume 162.
https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107779.
Luchoomun, K. Pudaruth, S. Kishnah, S. (2020). “Implementation of a proof of concept for a blockchain-based smart contract for the automotive industry in Mauritius, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 11, no. 3, 71-81.
 DOI:10.14569/IJACSA.2020.0110309.
Muskan,V. (2021). “FSCBlock: Designing financial smart contracts on permissioned and public blockchains, FGS - Electronic Theses & Dissertations.
 http://hdl.handle.net/1993/33825.
Makmur, A. Endramanto, V. Wang, G. (2020). “e use of smart contract in utility business, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9, no. 3, 2673-2678.
 DOI:10.30534/ijatcse/2020/28932020.
Mandviwalla M, Flanagan R. (2021). Small business digital transformation in the context of the pandemic, European Journal of Information Systems, Volume 30,PP.359-375.https://doi.org/10.1080/0960085X.2021.1891004.
Mukhopadhyay,A. Vinayaka,R. (2021). “A smart-contract-based blockchain for a healthcare IoT network, International Journal of Electronic Healthcare, Vol.11, No.3,59-74.
DOI: 10.1504/IJEH.2021.117122.
Mafi H, Nasser M .(1400). Analyzing the mechanism of verifying the competence of the parties in the implementation of smart contracts in Iranian law, Journal of Business Journal, No. 98, 279-320.
Nasiri Aghdam A .(2019). Blockchain technology, smart contracts and the future of jurisprudence”, Private Law Studies Chapter, No. 3, 609-625.
Nasser M, Razavi M. (2018). Legal analysis of the function of smart contracts in digital transfers in financial markets, Journal of Commerce Quarterly, No. 93, 33-70.
Nakamura, Y. Zhang, Y. Sasabe, M. Kasahara, S. (2020). “Exploiting smart contracts for capability-based access control in the internet of things, Sensors, vol. 20, no. 6, 179-193.
 DOI:10.3390/s20061793.
Neiheiser,R. In´acio, G. Rech, L. Fraga,J. (2020). “HRM smart contracts on the blockchain: emulated vs native, Cluster Computing, vol. 23, no. 3, 2105-2122.
 DOI:10.1007/s10586-020-03063-9.
Nguyen Hai T, Nguyen Van Q, Nguyen Thi Tuyet M. (2021).Digital Transformation: Opportunities and Challenges for Leaders in the Emerging Countries in Response to Covid-19 Pandemic, Emerging Science Journal,PP.21-36. DOI:10.28991/esj-2021-SPER-03.
O’Shields R, Sadeghi H,Nasser M (2017). Smart Contracts: Legal Agreements in the Light of Blockchain, Legal Research, No. 37, 256-292.
Omar, I. A. Jayaraman, R. Salah, K. Simsekler, M. C. E. (2019). “Exploiting ethereum smart contracts for clinical trial management, in Proceedings of the IEEE/ACS 16th International Conference on Computer Systems and Applications(AICCSA), 1-6.
 DOI:10.1109/AICCSA47632.2019.9035341.
Papadakis-Vlachopapadopoulos K, González R S, Dimolitsas I, Dechouniotis D, Ferrer A J, Papavassiliou K. (2019)."Collaborative SLA and reputation-based trust management in cloud federations".Future Generation Computer Systems,Volume 100,pp. 498-512.https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.030.
Pinheiro P, Cavique L. (2021)."Regular sports services: Dataset of demographic, frequency and service level agreement".Data in Brief,Volume 36.
https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107054.
Pertiwi, A. P. Puri, D. Pratama, Y. A. Wang, G. (2020). “A blockchain-based smart contract system for digital video streaming application, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9, no. 3, 2708-2711.
DOI:10.30534/ijatcse/2020/34932020.
Pranto‌, T. All Noman, A. Mahmud, A. Bahalul Haque, A. (2021). Blockchain and smart contract for IoT enabled smart agriculture” PeerJ Computer Science,45-68.
Pongnumkul, S. Bunditlurdruk, T. Chaovalit, P Tharatipyakul, A. (2021). “A Cross-Sectional Review of Blockchain in Thailand” Research Literature, Education Courses, and Industry Projects,68-89.
DOI:10.3390/app11114928
SendhilKumar K.S, Jaisankar N. (2020).”An automated resource management framework for minimizing SLA violations and negotiation in collaborative cloud”.International Journal of Cognitive Computing in Engineering,Volume 1,pp. 27-35.
https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2020.09.001.
Sheth,A. & Subramanian,H. (2019). “Blockchain and contract theory: modeling smart contracts using insurance markets,”Managerial Finance, vol. 46, no. 6, pp. 803-814.
  DOI:10.1108/MF-10-2018-0510.
Shahab, S. & Allam, Z. (2020). “Reducing transaction costs of tradable permit schemes using Blockchain smart contracts, Growth and Change, vol. 51, no. 1, 302-308.
 DOI:10.1111/grow.12342.
Rashund M , Nasser M. (2018). The intention of the parties in smart contracts: validity conditions and the method of its verification, Islamic Law Research Journal, No. 49, 271-300.
Sharma, N. Shamkuwar, MKumaresh, S. Singh, I. Goje, A. (2021). “Introduction to blockchain and distributed systems—fundamental theories and conceptsBlockchain for Smart Cities, 183-210.
 DOI:10.1016/B978-0-12-824446-3.00002-8
Sadeghi M, Naser M. (2017). Considerations for the Legal Policy of Smart Contracts, Public Policy Journal, No. 2, 143-167.
Sadeghi M , Naser M .(2017). Analyzing the role of smart contracts in the development of the electronic document registration system, Judicial Law Perspectives Winter 2017, No. 84, 101-124.
Sadeghi M , Naser M .(2018).Validation and legal challenges of using smart contracts with a comparative study of the legal system of Iran and the United States, private law research summer 2018, number 27, 255-288.
Tern,S. (2021). “Survey of Smart Contract Technology and Application Based on Blockchain, Open Journal of Applied Sciences,12,67-82.
DOI: 10.4236/ojapps.2021.1110085.
Tong Zh, Deng X, Chen H, Mei J. (2021)."DDMTS: A novel dynamic load balancing scheduling scheme under SLA constraints in cloud computing".Journal of Parallel and Distributed Computing,Volume 149,Pp.138-148.https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2020.11.007.
VarmaKakarlapudi,P. & Mahmoud,Q. (2021). “A Systematic Review of Blockchain for Consent Management, Management. Healthcare, 9, 137-152.
DOI:10.3390/healthcare9020137.
 Verhoef P, Broekhuizen T, Bart Y, Bhattacharya A, Dong J, Fabian N, Haenlein M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda, Journal of Business Research, Volume 3,pp. 889-901. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022.
Wang, B. Liu, W. Wang, M. Shen, W. (2020). “Research on bidding mechanism for power grid with electric vehicles based on smart contract technology, Energies, vol. 13, no. 2, 390-412.
  DOI:10.3390/en13020390.
Xuan, S. Zheng, L. Chung,I. (2020). “An incentive mechanism for data sharing based on blockchain with smart contracts, Computers & Electrical Engineering, vol. 83,38-57.
 DOI:10.1016/j.compeleceng.2020.106587.
Yaghoubi M.A, Maroosi A. (2020)."Simulation and modeling of an improved multi-verse optimization algorithm for QoS-aware web service composition with service level agreements in the cloud environments».Simulation Modelling Practice and Theory,Volume 103.https://doi.org/10.1016/j.simpat.2020.102090.
Yu, B. Zhan,P. Lei, M. Zhou,F. Wang,P. (2020). “Food quality monitoring system based on smart contracts and evaluation models, IEEE Access, vol. 8, 12479-12490.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8957120.
You,H. Hua,H. Cao,J. (2019). “A smart contract-based energy trading strategy in energy internet, in Proceedings of the IEEE International Conference Energy Internet (ICEI), pp. 478-483 DOI:10.1109/ICEI.2019.00090.
Zghaibeh, M. Farooq, U. Hasan, N. U. Baig, I. (2020). “SHealth: a blockchain-based health system with smart contracts capabilities, IEEE Access, vol. 8, 70030-70043.