تاثیر سرمایه انسانی و بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، ایران

2 استادیار گروه حسابداری ، واحد بوکان ، دانشگاه آزاد اسلامی، بوکان، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

چکیده

در این تحقیق به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانکها و نقش تعدیلگری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بانکداری الکترونیک بر سودآوری پرداخته شده است. برای این منظور دادههای 16 بانک برای سالهای 1390 تا 1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد معادلات رگرسیونی نشان میدهد که گسترش بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانکهای منتخب مثبت و معنیدار بوده است و سرمایه انسانی بیشتر باعث افزایش توان بانک برای بهرهمندی از مزایای بانکداری الکترونیک میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Capital and Electronic Banking on the Profitability of Banks

نویسندگان [English]

  • VAHID KAFILI 1
  • MEHDI mirzaei 2
  • SAKINEH ABDALI 3
1 Assistant Professor
2 Assistant Professor, azad university, boukan branch, Iran.
3 M.A in Financial Engineering and Management Risk
چکیده [English]

In this study, the effect of electronic banking and human capital on the profitability of banks and the moderating role of human capital in the effectiveness of electronic banking on profitability were investigated. For this purpose, data from 16 banks for the years 2011 to 2019 and generalized method of moments were used. The results of estimation of regression show that the expansion of electronic banking and human capital on the profitability of selected banks has been positive and significant and human capital further increases the bank's ability to enjoy the benefits of electronic banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital / Electronic Banking / Profitability
امیری، حسین و اعظم احمدیان. (1396). «اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران». سیاست‌های راهبردی و کلان، 5(18)، 69-92.
ترکی، اکرم و سعید دایی کریم زاده. (1392). «بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ملت ایران». اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی».
سلاطین، پروانه، راضیه براتی و سمانه محمدی. (1397). «تأثیر بانکداری مجازی بر سودآوری سیستم بانکی». نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۷ (۲۲): ۲۳۳-۲۰۹.
تمیزی, علیرضا. (1400). «نقش توسعه بانکداری الکترونیکی بر پیشرفت مالی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک ملی ایران)». توسعه و سرمایه, 6(2), 185-199.
ثابتی نیارق، محمد و مهدی زینالی. (1394). «تأثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر نقدینگی بانک‌ها». کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
حسین‌زاد،ه هدایت. (1396). «ارزیابی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر روی سودآوری بانک سپه (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)». نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۶ (۱۹): ۳۱-۵۱.
حسینی، سید شمس‌الدین و حمید فرامرزی عباد. (1395). «بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانک‌های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران». اقتصاد مالی, 10(35)، 147-170.
گودرزی، آتوسا و حیدر زبیدی. (1387). «بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران». پژوهش‌های اقتصادی ایران. 10(35)، 111-139.
Abaenewe, Z. C., Ogbulu, O. M., & Ndugbu, M. O. (2013). Electronic banking and bank performance in Nigeria. West African journal of industrial and academic research, 6(1), 171-187.
Adesina, K. S. (2021). How diversification affects bank performance: The role of human capital. Economic Modelling, 94, 303-319.
Akhisar, I., Tunay, K. B., & Tunay, N. (2015). The effects of innovations on bank performance: The case of electronic banking services. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 369-375.
Akhter, B., & Rahman, M. M. (2021). The Impact of Investment in Human Capital on Bank Performance: Evidence from Bangladesh.
AlFadhli, M. S., & AlAli, M. S. (2021). “The Effect of Bank Size on Financial Performance: A Case Study on Kuwaiti Banks”. Journal of Insurance and Financial Management, 4(3), 11-15.
Al-Musali, M. A. K., & Ismail, K. N. I. K. (2014). Intellectual capital and its effect on financial performance of banks: Evidence from Saudi Arabia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 201-207.
Al-Smadi, M. O., & Al-Wabel, S. A. (2011). “The impact of e-banking on the performance of Jordanian banks”. Journal of internet banking and commerce, 16(2), 1-10.
Amiri, H., & Ahmadian, A. (2017). The effect of electronic banking on profitability of the banking system. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 5(Vol 5. No 18), 69-92. (In Persian)
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
Barney, J. (1991). “Firm resources and sustained competitive advantage”. Journal of management, 17(1), 99-120.
Bordes, C., Goyeau, D., Melitz, J., & Sauviat, A. (1991). The profitability of anticipated inflation in banking. Economics Letters, 37(1), 57-60.
Chadha, S., & Parimoo, D. D. (2017). Human Cap ital Management in Banking Sector-A Conceptual Framework. International Journal of Management, 8(6), 44-55.
Dimov, D. P., & Shepherd, D. A. (2005). Human capital theory and venture capital firms: exploring “home runs” and “strike outs”. Journal of Business Venturing, 20(1), 1-21.
Goudarzi, A., & Zobaidie, H. (2008). The Effects of E-Banking on Commercial Banks Profitability: The Case of Iran. Iranian Journal of Economic Research, 11(35), 111-140. (In Persian)
Gupta, N., & Mahakud, J. (2020). Ownership, bank size, capitalization and bank performance: Evidence from India. Cogent Economics & Finance, 8(1), 1808282.
Hosseini, S., & Faramarzy, E. H. (2016). The Effect of Electronic Banking on Return on Equity for Selected Banks in Tehran Stock Exchange. Financial Economics, 10(35), 147-170. (In Persian)
Hosseinzadeh, H (2017). Evaluation of e-banking on the profitability of the branches of Bank Sepah in the East Azerbaijan Province. Islamic Economics and Banking, 6 (19): 31-51. (In Persian)
Jayawardhena, C., & Foley, P. (2000). Changes in the banking sector - The case of Internet banking in the UK. Internet Research, 10(1), 19-30.
Khan, E. A., & Quaddus, M. (2018). Dimensions of human capital and firm performance: Micro-firm context. IIMB management review, 30(3), 229-241.
Khrawish, H. A., & Al-Sa’di, N. M. (2011). The impact of e-banking on bank profitability: Evidence from Jordan. Middle Eastern Finance and Economics, 13(1), 142-158.
Meles, A., Porzio, C., Sampagnaro, G., & Verdoliva, V. (2016). “The impact of the intellectual capital efficiency on commercial banks performance: Evidence from the US”. Journal of Multinational Financial Management, 36, 64-74.
Meles, A., Porzio, C., Sampagnaro, G., & Verdoliva, V. (2016). “The impact of the intellectual capital efficiency on commercial banks performance: Evidence from the US”. Journal of Multinational Financial Management, 36, 64-74.
Mirza, N., Hasnaoui, J. A., Naqvi, B., & Rizvi, S. K. A. (2020). The impact of human capital efficiency on Latin American mutual funds during Covid-19 outbreak. Swiss Journal of Economics and Statistics, 156(1), 1-7.
Njogu, J. N. (2014). The effect of electronic banking on profitability of commercial banks in Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi).
Olalere, T. O., & Adenugba, A. A. (2013). Human capital development in First Bank of Nigeria PLC. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(2), 783-783.
Sabeti niaraq, M., & Zeynali, M(2015). The effect of the expansion of electronic banking on the liquidity of banks. International Conference on New Directions in Management, Economics and Accounting. (In Persian)
Salatin, p., Barati, R., & Mohammadi, R(2018).The impact of Electronic Banking on profitability in banking system. Islamic Economics and Banking, 7 (22): 209-233. (In Persian)
Samagaio, A., & Rodrigues, R. (2016).“Human capital and performance in young audit firms”. Journal of business research, 69(11), 5354-5359.
Siam, A. Z. (2006). Role of the electronic banking services on the profits of Jordanian banks. American Journal of Applied Sciences, 3(9), 1999-2004.
Sumra, S. H., Manzoor, M. K., Sumra, H. H., & Abbas, M. (2011). “The impact of e-banking on the profitability of banks: A study of Pakistani banks”. Journal of Public Administration and Governance, 1(1), 31-38.
Sun, X., Li, H., & Ghosal, V. (2020). Firm-level human capital and innovation: Evidence from China. China Economic Review, 59, 101388.
Tamizi, A. (2021). The Role of E-Banking Development on the Financial Progress of Banks (Case Study of Melli Bank in Iran). Journal of Development and Capital, 6(2), 185-199. (In Persian)
Teixeira, A. A., & Tavares-Lehmann, A. T. (2014). Human capital intensity in technology-based firms located in Portugal: Does foreign ownership matter?. Research Policy, 43(4), 737-748.
Tessema, A. D. (2014). “The Impact of Human Capital on company performance Case of the footwear Sector in Ethiopia”. Journal of Business and Administrative Studies, 6(2), 76-103.
Tunay, K. B., Tunay, N., & Akhisar, I. (2015). Interaction between Internet banking and bank performance: The case of Europe. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 363-368.
Tunay, K. B., Tunay, N., & Akhisar, I. (2015). Interaction between Internet banking and bank performance: The case of Europe. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 363-368.
Turki, A & Karimzadeh, S. (2013). Investigating the effect of electronic banking on the profitability of Mellat Bank of Iran. National electronic conference on Iran’s economic outlook. (In Persian)
Umar, M., Maijama’a, D., & Adamu, M. (2014). “Conceptual exposition of the effect of inflation on bank performance”. Journal of World Economic Research, 3(5), 55-59.
Valahzaghard, M., & Bilandi, E. (2014). The impact of electronic banking on profitability and market share: Evidence from banking industry. Management Science Letters, 4(12), 2531-2536.
Yang, S., Li, Z., Ma, Y., & Chen, X. (2018). Does electronic banking really improve bank performance? Evidence in China. International Journal of Economics and Finance, 10(2), 82-94.