تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد پایدار: نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

2 استادیار مدیریت دولتی/ منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

3 استادیار دانشگاه مازندران

4 گروه تحول و نوسازی ادارات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

چکیده

بدون شک توجه روزافزون به تاثیرات سازمان بر محیط، مستلزم توجه به عملکرد پایدار و برآوردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. طی دهه گذشته محققان به چالش توسعه سیستمهای منابع انسانی پایدار و زنجیره تامین در رسیدن به اهداف پایداری شرکت توجه زیادی کردهاند. ما دانش اندکی در این باره داریم که چگونه مدیریت منابع انسانی پایدار میتواند بهطور موثری به اهداف عملکرد پایدار شرکت منجر شود. اگر طراحی و اجرای رویههای مدیریت منابع انسانی پایدار موثر نباشد، استفاده از منابع با ارزش مثل انسانها، در سازمانها پیچیده و بغرنج میشود. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رویههای منابع انسانی پایدار بر عملکرد سهگانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. همچنین نقش واسطهای مدیریت زنجیره تأمین سبز در این رابطه بررسی میشود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری دادهها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 5789 شرکت فعال در شهرکهای صنعتی استان مازندران است. نتایج تحلیلهای آماری نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی پایدار بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایدار تأثیر دارد. اگرچه مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی به هر سه بعد عملکرد پایدار مرتبط بود، اما فرضیه مربوط به تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اجتماعی با نقش واسطه زنجیره تأمین سبز داخلی رد شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به مدیران جهت بهبود عملکرد پایدار و کسب همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Sustainable Human Resources Management on Sustainable Performance: the Mediating Role of Green Supply Chain Management

نویسندگان [English]

  • neda tahmasbiroshan 1
  • Mahbubeh Arab kalmori 2
  • mohsen alizadehsani 3
  • reza jani roshan 4
1 Assisstant porfessor /Rahedanesh Institute of Higher Education/ babol/mazandran/iran
2 Assistant Professor of Public Administration / Human Resources, Institute of Higher Education Rahedanesh babol
3 Assistant Professor, Department of Economics and Administrative Sciences / University of Mazandaran / Babolsar / Mazandaran / Iran
4 Employee of Mazandaran Province Mining Industry and Trade Organization / Sari / Mazandaran / Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, increasing attention to the effects of organization on the environment, requires attention to sustainable performance and meeting social, economic and environmental needs. Over the past decade, researchers have paid great attention to the challenge of developing sustainable HR systems and Supply Chain in achieving corporate sustainability goals. We have little knowledge of how sustainable human resource management can effectively contribute to corporate sustainable performances goals. If design and implementation of sustainable human resource management practices is not effective, the use of valuable resources such as humans becomes complex and complicated in organizations.The purpose of this study is to investigate the extent to which sustainable HR practices influence triple economic, social, and environmental performance. The mediating role of green supply chain management is also examined in this relationship. The present study is descriptive-survey in terms of purpose and data collection method. The statistical population of the present study consists of 5789 companies active in Industrial Estate of Mazandaran province. Statistical analysis shows that sustainable human resource management directly and indirectly effects sustainable performance. Although external green supply chain management was related to all three dimensions of sustainable performance, the hypothesis about the impact of sustainable human resource management on social performance has been rejected by the mediating role of the internal supply chain. According to the results of the research, suggestions have been made for managers to improve their sustainable performance and gain economic, social and environmental benefits.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Human Resources Management / Green Supply Chain Management / Sustainable Performance
احمدبیگی، علیرضا؛ مسعود احمدی ؛ و فرشیده ضامنی. (1400). "طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو". توسعه تکنولوژی صنعتی، 19(43 ), 37-48.
حمیدیان‌پور، فخریه؛ ابراهیم رجب‌پور؛ سلیمه افراخته و عمران مهرابی. (1398). «بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی»، فصل‌نامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 54، 1-22.
رحیمی اقدم، صمد؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حجت‌اله وحدتی و رضا سپهوند. (1395). «طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایه انسانی در صنعت بیمه»، فصل‌نامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی،8 (1) 179-208.
سنگبر،محمدعلی؛ محمدرضا صافی و عادل آذر. (1398). »کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی،12(43)، 5-29.
شاکری، رویا؛ شیلان ابراهیمی و رامیار جمشیدی. (1396). «بررسی رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد شرکت‌ها در شهرک صنعتی شماره 3 شهر سنندج»، دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی،تهران،دانشگاه تهران.
غلامی، سودابه و علی ناظری. (1397). «مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش تعدیلگر گواهینامه ایزو. مدیریت استاندارد و کیفیت»، فصل‌نامه مدیریت استاندارد و کیفیت، 8(1)، 6-25.
مطیعی، محسن؛ امیرمحمد خانی؛ و ثریا بیرامی. (1400). «تأثیر زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی: نقش واسطه‌ای نوآوری سبز». اندیشه آماد، 20(77 )، 165-196.
نصراللهی،مهدی؛ محمدرضا فتحی و امیر میراشه. (1398). «بررسی تاثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد با نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین پایدار»، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(51)پیاپی51، 47-60.
نیلی پورطباطبایی، سیداکبر؛ ابراهیم صالحی عمران؛ سهیلا هاشمی؛ و مائده صداقت. (1395). «ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش بنیان»، آموزش و توسعه منابع انسانی،3(11)، 139-170.
Ahmadbeighi,A.,  Ahmadi,M., Zameni,F.(2021).Designing a comprehensive model of sustainable human resource management system in order to develop the automotive industry. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 19(43),37-48.
Aust, I.,Mattews,B., Muller-Camen,M.(2019). Common Good HRM: A paradigm shift in Sustainable HRM, Human Resource Management Review,30(2020).1-11.
Carter, C. R., Kale, R., Grimm, C. M. (2000).Environmental purchasing and firm performance: an empirical investigation. Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review 36(3):219-228.
Esfahbodi, A., Yufeng Z., & Glyn W. (2016).Sustainable supply chain management in emerging economies: trade-offs between environmental and cost performance. Internatinal Journal of Production Economics, 181,350-366.
Fisher, S. L., Graham, M. E., Vachon, S&Vereecke, A. (2010). Guest Editors’ Note: Don’t miss the boat: Research on HRM and supply chains. Human Resource Management. 49 (5), 813-828.
Galal, N. M., & Moneim, A. F. (2016).Developing sustainable supply chains in developing countries. Procedia Cirp, 48, 419-424.
Gasparatos, A., El-Haram, M., & Horner, M. (2008). A critical review of reductionist approaches for assessing the progress towards sustainability. Environmental Impact Assessment Review, 28(4-5), 286-311.
Geng, Y., Sarkis, J. & Ulgiati, S. (2016). Sustainability, well-being, and the circular economy in China and worldwide. Science, 6278, pp. 73-76.
Gimenez, C., Sierra,V& Rodon, J. (2012). Sustainable operations: Their impact on the triple bottom line. Production Economics. 140 (1), 149-159.
Gholami, S. and Nazeri, A. (2018). Green Supply Chain Management and Organization Performance; ISO Certificate Moderating Role. Quarterly Journal of Standards and Quality Management, 8 (1), 6-25. (In Persian)
Green Jr, K. W., Zelbst, P. J., Meacham, J & Bhadauria, V. S. (2012).Green supply chain management practices: impact on performance. Supply Chain Management. 17 (3), 290-305.
Haffar, M., Searcy, C.(2017). Classification of trade-offs encountered in the practice of corporate sustainability. Business Ethics. 140 (3), 495-522.
Hamidian Pour ,F, Rajab Pour,E , Afrakhteh,S , Mehrabi,O.(2018). The Effect of Sustainable Human Resource Management on Human Capital, Quartly development of the human resources and logestics,54,1-22.(In Persian).
Hassan, M. G., Abidin, R., Nordin, N & Yusoff, R.Z.(2016). sustainable performance: A preliminary insight. Advancement Management Scienc. 4 (5), 430-434.
Holt, D., Ghobadian, A. (2009). An empirical study of green supply chain management practices amongst UK manufacturers. Manufacturing technololgy management. 20 (7), 933-956.
Hussain , N., Rigoni, U., Orij, R. P. (2018). Corporate governance and sustainability performance:Analysis of triple bottom line performance. Business Ethics. 149 (2), 411-432.
Injazz, J. Chen and Aleksandr, M. (2017). A research framework of sustainable supply chain anagement: the role of relational capabilities in driving performance”, in International Journal of Logistics Management, 11(2),2-12.
Jabbour, C. J., Mauricio, A. L., Jabbour, A. B. L. d. S. (2017). Critical success factors and green supply chain management proactivity: shedding light on the human aspects of this relationship based on cases from the Brazilian industry. Prod. Plan. Cont., 28 (6-8), 671-683.
Jabbour, C. & Jabbour, A.B. (2016). Green human resource management and green supply chain management: Linking two emerging agendas. Journal of Clean. Prod. 112, 1824-1833.
Jackson, S. E., Seo, J.(2010). The greening of strategic HRM scholarship. Organization Management. 7 (4), 278-290.
Karahan, K., Sercan, E.(2022). The mediating role of green product innovation (GPI) between green human resources management (GHRM) and green supply chain management (GSCM): evidence from automotive industry companies in Turkey, Supply Chain Forum: An International Journal, DOI: 10.1080/16258312.2022.2045873.
Longoni, A., Luzzini, D., Guerci, M. (2016). Deploying Environmental Management Across Functions: The Relationship Between Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management.  Business Ethics, 151(4), 1-15.
Margaretha, M., Saragih, S. (2013). Developing new corporate culture through green human resource practice. In: Paper presented at the International Conference on Business, Economics, and ccounting, (Bangkok, Thailand).
Mehta, K., Chugan, P. K. (2015). Green HRM in pursuit of environmentally sustainable business. Industrial and Business Management. 3 (3), 74-81.
Mishra, D., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T. & Hazen, B. (2017). Green supply chain performance measures: A review and bibliometric analysis. Sustain. Prod. Consump. 10, 85-99.
Mishra, P., Mishra, P. (2017). Green human resource management: A framework for sustainable organizational development in an emerging economy. International Organizational. Analysis. 25(5), 762-788.
Motiei,M., Khani,A., Birami,S .(2021). The effect of green supply chain and green human resource management on environmental performance: The mediating role of green innovation, Andisheh Amad,20(77),165-196.(In Persian)
Nasrollahi, M., Fathi, M., Mirasheh, A. (2019).Investigating the Impact of HRM on Performance with the Mediating Role of Sustainable Supply Chain Management,Quartly development of the human resources and logestics,14(51),47-60.(InPersian)
Nejati, M., Rabiei, S. & Jabbour, C. J. C. (2017). Envisioning the invisible: understanding the synergy between Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management in anufacturing Firms in Iran in light of the moderating effect of employees’ resistance to change. Cleaner Production. 168, 163-172.
Nilipur tabatabaei, A.Salehi omran, E,. Hashemi S, Sedaghat, M. (2017). Presenting sustainable human resource management score card in Knowledge-Based ICT companies in Iran, Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources,3(11), 139-170.(In Persian).
Opoku Mensah, A., Afum, E. and Sam, E.A. (2021). “Does GHRM spur business performance via green corporate citizenship, green corporate reputation and environmental performance?”, Management of Environmental Quality, Vol. 32 No. 4, pp. 681-699.
Rahimi Aghdam, P., Ismaili, M., Vahdati, H., Sepahvand, R. (2016). Designing a Competitive Advantage Pattern Based on Human Capital Competency in the Insurance Industry. Human Resource Management Research, 8 (1), 179-208. (In Persian).
Rajeev, A., Pati, R. K., Padhi, S. S., & Govindan, K.(2017).Evolution of sustainability in supply chain management: A literature review. Cleaner Production, 162, 299-314.
Rebs, T., Brandenburg, M., & Seuring, S. (2018). System dynamics modeling for sustainable supply chain management: A literature review and systems thinking approach. Cleaner Production.208, 1265-1280.
Rehman, M. A., Seth, D., Shrivastava, R.(2016). Impact of green manufacturing practices on organisational performance in Indian context: An empirical study. Cleaner Production. 137, 427-448.
Rosen, M. A., & Kishawy, H. A. (2012).Sustainable manufacturing and design: Concepts, practices and needs. Sustainability, 4(2), 154-174.
Sangbor, M, A., Safi, M, R , Azar A. (2019). Application of Fuzzy Cognitive Maps (FCM’s) to Analysis and Design the Causal Structure of Sustainable Supply Chain Management Enabler’s in the Petrochemical Industry,Public management researches, 12(43),5-29. (In Persian).
Seuring, S., Brix-Asala, C., & Khalid, R. U. (2019). Analyzing base-of-thepyramid projects through sustainable supply chain management. Cleaner Production, 696, 9112-9118.
Shakeri, R. Ebrahimi, Sh. Jamshidi, R. (2017). Investigating relationship between green supply chain management and company performance in industrial estate no.3 sanandaj city,2nd International &4th National Conference on Management and Humanistic Science Research Tehran,Tehran University. (In Persian).
Sroufe, R. (2006). A framework for strategic environmental sourcing. Greening the supply chain,3-23.
Teixeira,A.A., Jabbour C.J. & Jabbour, A.B.(2016). Green training and green supply chain management: evidence from Brazilian firms. Cleaner Production, 116,2016,70-176.
Tumpa, T. J., Ali, S. M., Rahman, M. H., Paul, S. K., Chowdhury, P., & Rehman Khan, S. A. (2019). Barriers to green supply chain management: An emerging economy context. Cleaner Production, 117617, 1-12.
Wang, Z., Sarkis, J. (2013). Investigating the relationship of sustainable supply chain management with corporate financial performance. International Journal of Productivity and Performance Management. 62 (8), 871-888.
Yang, J.(2012). A Structural Model of Supply Chain Performance in an Emerging Economy. International Journal of Production Research, 50 (14): 3895-3903.
Zaid, A. A., Jaaron, A. A. M., & Talib Bon, A. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. Cleaner Production. 965-979 .
Zaugg R.J.,Blum,A.,Thom,N.(2001). Sustainability in Human Resouce Management. Berne: IOP-Press.
Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K.-h.(2012). Examining the effects of green supply chain management practices and their mediations on performance improvements.International Journal of Production Research. 50 (5), 1377-1394.
Zhu, Q., Sarkis, J.& Lai, K.h. (2013). Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices. Journal of Purchasing and Supply Management.19 (2), 106-117.