نگاهی به روند صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی و ضرورت تحول در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

تعدد صدور بخشنامههای گمرکی طی سالهای اخیر بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها بر علیه ایران، موجب اعتراض فعالان اقتصادی و تجاری کشور شده است. در این مطالعه ضمن بررسی همه بخشنامههای گمرکی از سال 1395 تا سه ماهه اول سال 1399 در قالب یک بانک اطلاعاتی، مفاد آنها با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی از ابعاد مختلف بررسی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج حاکی است از میان 1210 بخشنامه موجود در سایت گمرک، تعداد 889 مورد (73 درصد) قابلیت ساماندهی در قالب سامانههای مختلف را دارند؛ بهطوریکه توصیه میشود 417 بخشنامه مربوط به رویهها و فرایندهای اداری گمرکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی (بهطور خاص گمرک)، 250 بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین واحدهای مجاز صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی، 63 بخشنامه تعیین شرایط قرنطینهای محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی، 69 بخشنامه از مصوبات ستاد تنظیم بازار در قالب سامانههای جداگانه ساماندهی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the process of issuing customs directives and instructions and the need for change in them

نویسندگان [English]

  • PARISA YAGHOBI 1
  • hasan sagheb 2
1 Researcher, Institute for Trade, Studies and Research
2 Researcher, Institute for Trade, Studies and Research
چکیده [English]

The frequent issuance of customs licenses in recent years and its increasing trend, especially in the last two years, simultaneously with the withdrawal of the United States from the UN Security Council and the intensification of sanctions against Iran, has caused protests from economic and trade activists. It seems that this procedure of issuing sections has been contrary to the measures taken to facilitate trade and the efforts made to implement the window of the business unit in order to create conditions to facilitate trade. Due to the importance of the subject of this article, it has identified the disruptive areas of trade in customs directives and provided appropriate solutions to improve the disruptive areas of production and trade. This article is of research-applied type and using analytical-descriptive method, while forming a database of customs directives (for the period of 2016 to the first quarter of 1399), the provisions of each directive are examined from different dimensions and the results are analyzed. Was analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customs Directives
  • Customs Laws and Procedures
  • ‌ Iran
http://www.icgg.org/Internet Center for Corruption Research
https://cargo.ir
https://dotic.ir/cat
https://ixport.ir/comprehensive-trading-system
https://ixport.ir/customs-system
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/840782
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/801835
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/801835
https://www.irica.ir/
https://www.maj.ir/
https://www.mefa.ir
https://www.trademap.org/
https://www.transparency.org/en
https://www.weforum.org/reports/annual-report-2020-2021
Memar Nejad A, Shiri B, Kakhki H. (2013), Customs System and the Necessity of Its; 1 (2) :121-142, (Persian).
National Organization for the Simplification of International Trade Procedures (SITPRO). (2003). "Five Year Strategy 2008-2013". United Kingdom.
rezaee, javad and Tari, Fathollah and Mohammadi, Taymour and Shahhoseini, Somayeh. (2020). The Evaluation of the Impact of Trade Facilitation on Bilateral Industrial Trade in Developing Countries, Quarterly journal of Industrial Economic Researches,4 (13):61-74, (Persian).
Tabatabaee, Ali and Sabeti, Abbas. (2019). The World Customs Organization with Implication of Obstacles of Iran Facing this Organization, Research Letter of International Relations,3 (13), (Persian).
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN/ESCAP). (2009). "Impact of Trade Facilitation on Export Competitiveness: A Regional Perspective". United Nations, New York.
Wakthurst and Yasui. (2003). “Customs and trade facilitation: from concepts to implementation”, World customs journal, Vol. 2. Issue. 1. PP. 17-30.
Worldbank. (2020). Doing Business 2020,http://documents1.worldbank.org/cur ated/en/688761571 934946384/pdf/DoingBusiness-2020-Comparing-BusinessRegulation-in-190-Economies.pdf.