تحلیل ارتباط هزینه‌های سیاسی در شرکت های صنعتی و معدنی بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش سازوکارهای نظارتی: رویکرد معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور،تهران ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده


کیفیت و صحت اطلاعات شرکتهای بورسی فاکتور مهمی است که بسیاری از سازوکارهای نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران برای مفهوم فوق در نظر گرفته شده است. شرکتهایی که دارای روابط سیاسی هستند، معمولاً پنهانکاری بیشتری در تشریح اطلاعات مالی خود انجام می‌‌دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینههای سیاسی بر کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش معیارهای نظارتی شرکتهای بخش صنعت و معدن پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 127 شرکت طی سالهای 1390 الی 1398 و رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر هزینه سیاسی بر کیفیت اطلاعات میباشد و همچنین میتوان بیان کرد معیارهای نظام راهبری بهعنوان متغیرهای نظارتی و مداخلهگر بر رابطه هزینه سیاسی و کیفیت اطلاعات تأثیر معناداری دارد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship Between Political Costs in Industrial and Mining Companies of Tehran Stock Exchange with the Quality of Information with Emphasis on the Role of Regulatory Mechanisms: Structural Equation Approach

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • afsane zafari 2
  • nazanin bashirimanesh 3
1 ,Assistant Professor,Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
2 Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
3 Assistant Profesor. Faculty of management, economic& accounting, PNU University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The quality and accuracy of information of listed companies is an important factor that many regulatory mechanisms in the Tehran Stock Exchange have been considered for this concept. Companies with political affiliations tend to be more confidential in disclosing their financial information. The purpose of this study is to investigate the relationship between political costs and information quality with emphasis on the role of regulatory criteria for companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the financial information of 127 companies during the years 1390 to 1398 and using the structure analysis method was used. The results indicate that there is a significant relationship between the criteria of political cost and information quality and it can also be said that the criteria of the governance system as regulatory and intervening variables have a significant effect on the relationship between political cost and information quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Costs / Regulatory Criteria / Quality of Information / Tehran Stock Exchange Industry and Mining Companies
اثنی‌عشـری، حمیده؛ رضوان حجــازی و ویدا مجتهدزاده. (1393). «طراحی مدل سنجش کیفیت اطلاعات حسـابداری». مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، ســال ششم، شماره دوم، شمار 94-75 (20) پیاپی.
آذر، عادل و منصور مؤمنی (****). «آمار و کاربرد آن در مدیریت». جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران.
تقی‌زاده‌خانقاه، وحید و مهدی زینالی. (1394). «نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکننده تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخه عمر». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (2)، 161-182.
جامعی، رضا و پیمان رسولی. (1399). «هزینه‏‌های سیاسی و مدیریت سود واقعی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش حسابداری مالی، 7 (3)، 84-53.
خدادادی، ولی؛ جواد نیک کار و سجاد ویسی. (1395). »تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی». مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(52)، 61-82
رضایی، فرزین و ثریا ویسی‌حصار. (1398). «بررسی پایداری و قیمت‌گذاری سود، اقلام تعهدی و جریان‌های وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌ها». دانش حسابداری مالی، (1) 6، 210-187.
ستایش، محمدحسین و محدثه کارگرفردجهرمی. (1390). «بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه شرکت». فصل‌نامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی (علمی - تخصصی)، شماره32، 1.
صالحی‌نیا، محسن و علی تامرادی. (1398). «تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست‌های تأمین مالی». پژوهش‌های حسابداری مالی، (2) 11، 60-39.
طهماسبی، ریحانه. (1398). «تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران». قانون یار. 2 (9). 45-61
فتاحی، حسن و عاطفه فاضل. (1397). «بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». چشم اندازه حسابداری و مدیریت. 1 (2). 21-35
معین الدین، محمود؛ سعید سعیدا اردکانی؛ علی فاضل‌یزدی و لیلی زین‌الدینی میمند. (1392). «بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش سرمایه‌گذاری،  3(9)، 101-132.
منصورفر، غلامرضا؛ قادری، بهمن و فاطمه دانشیار. (1396). «فرضیه سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران».
Ethni Ashari, Hamida; Hijazi, Rizvan and Mojtahedzadeh, Vida. (2013). Designing a model for measuring the quality of accounting information. Journal of financial accounting research, sixth year, second issue, number 75-94 (20) consecutively. Bharath, S.T., Sunder, J., and Sunder, S.V. (2009). Accounting quality and debt contracting, Accounting Review, Vol. pp. 83, 1-28.
Chen, F., Francis, J. R., & Hou, Y. (2019). Opinion Shopping through Same-Firm Audit Office Switches. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2899888.
Dechow, P.M. and Dichev, D. (2002). “The Quality of Accruals And Earnings: the Role of Accruals Estimation Errors”, the Accounting Review, Vol. 77, pp. 35-59.
Filip: management earnings on crises financial. (2010). “International Illinois: In. evidence European The ,Canada-Ontario, Symposium Accounting of Journal edu.illinois. business://https: in Available. 7-5 July /2015/56/sites/uploads/content-wp /Zimmerman/ pdf.Filip-023/08.
Freeman, R., Ohlson, J., & Penman, S. (1982). “Book rate-of-return and the prediction of earnings changes”. Journal of Accounting Research, autumn, 639-653.
Fatahi, Hassan and Fadel, Atefe (2017). Investigating the impact of audit quality on profit management based on accruals and management.
Gamerschlag, R., Möller, K. & Verbeeten, F. Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Germany. Rev Manag Sci 5, 233-262. (2020). https://doi.org/10.1007/s11846-010-0052-3.
Givoly, D and Hayn, C. (2000) .The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial accounting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 29 (1): 287-320.
Gramling, A. A., Maletta, M. J., Schneider, A., & Church, B. K. (2004). “The Role of the Internal Audit function in Corporate Governance: A Synthesis of the Extant Internal Auditing Literature and Directions for Future Research”. Journal of Accounting Literature, 23, 194-244.
Jamei, Reza and Rasouli, Peyman. (2019). Political costs and real earnings management: Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Knowledge, 7(3), 53-84.
Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigation. Journal of Accounting Research, 29(2), pp 193-228.
Kasznik, R. (1999). “On the association between voluntary disclosure and earnings management”. Journal of Accounting Research, Vol. 37, pp. 57- 81.
Khan, A., Mihret, D.G. and Muttakin, M.B. (2016). “Corporate political connections, agency costs and audit quality”, International Journal of Accounting & Information Management, Vol. 24 No. 4, pp. 374-357 https://doi.org/10, 1108/IJAIM-0061-2016-05.
Koo, D.S., R. Santhosh, and Y. Yong. (2017). The effect of financial reporting quality on corporate dividend policy, Review of Accounting studies.
Kothari, S., A. Leone, & C. Wasley. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting & Economics, 2005, 163-197.
Lipe, Robert. (1990). The relation between stock returns and accounting earnings given alternative information. Accounting Review, 65, 49-71.
McNichols, M. & Stubben, S. (2008). “Does earnings management affect firms’ investment decisions”. The Accounting Review, Vol. 86, pp. 1571- 1603.
Miko, N, & Kamardin, H. (2018). Impact of audit committee and audit quality on preventing earnings management. global conference on business and social science.
Khodadadi, Vali, Nikkar, Javad, Visi, Sajjad. (2015). The effect of corporate governance criteria on the timeliness of financial reporting disclosure. Financial accounting empirical studies, 13(52), 61-82.
Peasnell, K., Pope, P., Young, S., (2005), “Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?”, Journal of Business Finance and Accounting 32, PP.1311-1346.
Penman, S. (2001). “Financial Statement Analysis and Equity Valuation”. New York, NY: McGraw Hill.
Persakis, A. (2019). Audit quality, investor sentiment and earnings management during the financial crisis of 2008: An international perspective, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money.
Rezaei, Farzin and Visyhissar, Soraya. (2018). Examining the stability and pricing of profits, accruals and operating cash flows in companies. Financial Accounting Knowledge, (1) 6, 210-187.
Reding, K, F, Sobel, P, Anderson, Y, Hed, M, Ramamurthy, S, Salamasik, M, and Riddle, C. (2012). Internal Audit: Assurance and 38 Services.
Salehinia, Mohsen and Tamradi, Ali. (2018). The influence of political communication on financing policies. Financial Accounting Research, (2) 11, 39-60.
Satish, Mohammad Hossein and Karfardjahormi, Muhaddeh. (2010). Examining the effect of competition in the product market on the capital structure of the company. Financial accounting experimental research quarterly (scientific-specialized), number 32, 1.
Santoso, A, & Widyaswati, R. (2017). The Effect of Earnings Management on Company’s Performance with Audit Quality and Company’s Size as Moderating Variables. Vol 18. Non 2, pp 97-106.
Taghizadeh Khangah, Vahid and Zinali, Mahdi. (2014). The role of financial reporting quality in reducing the limiting effects of profit sharing on companies’ investment in life cycle stages. Accounting and auditing studies, 22 (2), 161-182.
Tahmasabi, Reyhane. (2018). The effect of audit quality on the management of real and accrual profit in Tehran Stock Exchange. law friend 2 (9). 45-61
Teng, M., & Li, CH. (2011). “Product Market Competition, Board Structure, and Disclosure Quality”, Frontiers of Business Research in China, vol 5(2) ,291-316.
Wolk, H., and Dodd, J. (2004). Accounting theory: a conceptual and institutional approach. Sixth Edition Accounting Review, 19(5): 967-1010.