شناسایی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب ‌و کارهای نوپا

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

10.22034/bs.2021.247070

چکیده

چکیده
چکیده
در سالهای اخیر بحث بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب ‌وکارهای نوپا به مقوله‌ای مهّم و استراتژیک تبدیل گردیده و دستیابی به عوامل تعیین‌کننده بازاریابی کارآفرینانه، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیریهای مدیران استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا بدل شده است. هدف از مقاله حاضر که پژوهشی از نوع میدانی و به طریق اکتشافی انجام گرفته است؛ «شناسایی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا» می‌باشد. جامعه آماری عبارت است از 20 نفر خبرگان و اساتید دانشگاه که به روش تصادفی 10 نفر انتخاب گردید. برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان، ابعاد شناسایی شده و سپس به کمک روش دلفی اقدام به جرح و تعدیل و تثبیت مؤلفه‌ها نمودیم؛ نتیجه تحلیل آماری بدست آمده در پیشنهادات ارائه شد و برای تحلیل این تحقیق از نظر خبرگان متغیرهای برگرفته از شاخصها، نمودار یا مدل مفهومی ترسیم و ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که ابعاد پنج گانۀ بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا عبارتند از: تجاری‌سازی، ریسک‌پذیری، نوآوری بازار، عملیاتی کردن فرآیند ها و گرایش به کارآفرینی؛ که بر بازاریابی کارآفرینانه‌ی استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا تأثیر گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and explain the entrepreneurial marketing model for startups

نویسنده [English]

  • Masoud Hamzehpour
Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, karaj Branch
چکیده [English]

Abstract
In recent years, the issue of entrepreneurial marketing for startups and start-ups has become an important and strategic issue, and achieving the determinants of entrepreneurial marketing has become the basis of many decisions made by startup managers and start-ups. The purpose of this paper is to conduct a field research and exploration; "Identifying and explaining the entrepreneurial marketing model for start-ups and start-ups." The statistical population is 20 experts and university professors who were randomly selected. To identify the dimensions and components of the model, we first identified the dimensions through interviews with experts and then, using the Delphi method, modified and stabilized the components. The results of statistical analysis were obtained and presented in the proposals. Expert opinion of variables derived from indicators, graphs or conceptual models is drawn and presented.
The results of this study show that the five dimensions of entrepreneurial marketing for start-ups and start-ups are: commercialization, risk-taking, market innovation, operationalization of processes and entrepreneurship; That affects the entrepreneurial marketing of startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Marketing
  • Start ups
  • New businesses

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 30 تیر 1399