ارزیابی تأثیر تراز استراتژیک سه جانبه بر عملکرد شرکت (‌مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی استان خوزستان)

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

2 گروه مدیریت، واحد امیدیه،‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌امیدیه،‌ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهت‌گیری استراتژی سه‌جانبه (تجارت، فناوری اطلاعات و بازاریابی) بر عملکرد شرکت با نقش میانجی هم‌ترازی استراتژیک سه گانه در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- علی است. جامعه آماری تحقیق کلیه واحد‌های تولیدی در استان خوزستان به تعداد 1100 واحد است. بر اساس جدول مورگان، 278 نفر از مدیران این واحد‌ها مورد پرسش قرار گرفته‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار‌های SPSS20 و LIZREL و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تراز استراتژیک سه جانبه یک رویکرد جایگزین معتبر برای تراز استراتژیک ارائه می‌دهد، شرکت‌هایی که برای دستیابی به عملکرد برتر، استراتژی خاص تجارت را دنبال می‌کنند، باید ترکیب مناسبی از فناوری اطلاعات و استراتژی‌های بازاریابی را پیاده‌سازی کنند، این شرکت‌ها باید با ارزیابی تغییرات چشمگیر در محیط کسب‌وکار و توسعه فناوری اطلاعات مناسب برای تأمین نیازهای تجاری، بر حمایت از استراتژی تجارت تأکید کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Impact of Triadic Strategic Alignment on Performance of Company (Manufacturing Companies in Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • mahmoud nematian 1
  • soheil tayebi 2
1 Department of Management, Omidieh Branch, Islamic Azad University, Omidieh, Iran
2 Islamic Azad university
چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of business strategy orientation,information technology and marketing strategy on company performance with the mediating role of triple strategic alignment in manufacturing companies in Khuzestan province. The statistical population of the present study is all senior managers, middle managers and operational managers of production units in Khuzestan province with 1100 company, which according to Morgan table of the estimated sample size, 278 managers were evaluated and examined. Data collection tools include the standard questionnaire of Alsaremi et al. (2019) with 34 questions, which are validated for analysis based on formal validity and reliability through Cronbach's alpha coefficient (above 70%). Data analysis was performed using SPSS20 and LIZREL software. The findings of this study indicate the confirmation of research hypotheses through the model of structural equations and path analysis, which finally proves the appropriate fit of the conceptual model. The results showe that the triple strategic alignment offers a valid alternative approach to the strategic alignment. Companies that pursue a particular business strategy to achieve superior performance must implement the right combination of information technology and marketing strategies. These companies need to emphasize significant changes in the business environment and develop appropriate information technology to meet business needs, emphasizing support for business strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Strategy Orientation / Information Technology Strategy Rientation and Marketing Strategy Orientation / Company Performance and Triple Strategic Alignment
آرمان. م. شفیعی. م (1396)، «قابلیت‌های رقابتی در شرکت‌های دانش‌بنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک». مطالعات مدیریت بهبود و تحول . 25(83):25-50 .
اشتری، س؛ حسنی آذر داریانی، ع، اصلانی، ف (1399)،« بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری بازار، بازاریابی استراتژیک و قدرت سازمانی (مورد مطالعه شرکت مینو)»، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،37(7):20-35 .
جامی‌پور، م. و همکاران (1397)، «بررسی تأثیر گرایش استراتژیک کسب‌وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش». فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4(10)؛ 854-835.
 حکیمی. الف. (1397)، «تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد: تبیین نقش میانجی جهت‌گیری‌های استراتژیک برون گرا». مدیریت بازرگانی. 9(4): 739-762.
درستی، م. و همکاران (1395)، « بررسی تأثیر جهت‌گیری‌های استراتژیک بر تجاری‌سازی محصول جدید مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی». اولین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران -سازمان مدیریت صنعتی، شرکت بین‌المللی کوشا، 14-1.
ریحانی، م؛ مجیبی؛ آقاجانی؛ طبری و مهدیزاده اشرفی (1398)، «تبیین استراتژی‌های کسب‌وکار و جهت‌گیری استراتژیک به‌منظور ترسیم آینده نظام مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)»، آینده‌پژوهی مدیریت، 117(16): 169-184.
سیدکلالی، ن. و همکاران (1395)،«بازارگرایی به‌مثابه یکی از انواع جهت‌گیری‌های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج». چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، 16 و 17 آذر 1395؛ 256-243.
صفایی، س، بهروزنیا، ع (1399)، «تعیین رابطه بین جهت‌گیری چندگانه استراتژیک و عملکرد برند (مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان)»، نخبگان علوم و مهندسی، نخبگان علوم و مهندسی، 23(14): 67-80 .
فرحناک، م. و همکاران (1396)،«بررسی جهت‌گیری استراتژیک کسب‌وکار بر عملکرد سازمان در زمینه رشد فناورانه (مورد مطالعه هولدینگ توربوکمپرسور نفت) ». سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری‌های مدیریتی)؛ 17-1.
مهدی زاده اشرفی، ع. و خدادادی، ح. ر (1394)، «بررسی رابطه جهت‌گیری استراتژیک فناوری اطلاعات با عملکرد شرکت‌های تابعه صنعت پتروشیمی». سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت؛  12-1.
ندافی. ط. ابویی اردکان و قلی‌پور (1397)، «بررسی مدل‌های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک. مدیریت بازرگانی». (دانش مدیریت).2(10):461-468.
Adamsa, p, IsMaria Bodas Freitasb, Rober to Fontana, (2019), Strategicorientation, innovationper formanceand the moderating influenceofmarketingmanagement, ournal of Business Research 97 ,2019, 129- 140.
Al-Surmi, A (2019), “Guangming Cao and Yanqing Duan”. Industrial Marketing Management,2019.4(2):1-11.
Al-Surmi, A & et al (2020), “The impact of aligning business, IT, and marketing strategies on firm performance”, Industrial Marketing ManagementوVolume 91, November 2020, Pages 610-620
Altindag, E., & Zehir, C. (2012),“ Back to the Past: Re-Measuring the Levels of Strategic Orientations and Their Effects on Firm Performance in Turkish Family Firms: An Updated Empirical Study”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 41, 288-295.
Anees-ur-Rehman, M. Saila Saraniemi, Pauliina Ulkuniemi, Pia (2017), urmelinna-laukkanen. “The strategic hybrid orientation and brand performance of B2B SMEs”, Journal of SmallBusiness and Enterprise Development,2017,1-23.
 Babatunde, B. O., & Adebisi, A. O.(2012), “Strategic environmental scanning and organization performance in a competitive business environment”. Economic Insights-Trends & Challenges,2012, 64(1), 24–34.
Cao, Q., Baker, J., & Hoffman, J (2012), “The role of the competitive nvironment in studies of strategic alignment: A meta-analysis”. International Journal of Production Research.2012, 50(2), 567–580.
Deutscher, Franziska, Zapkau, Florian B, Schwens, Christian, Baum, Matthias, Kabst, Ruediger (2015), “Strategic Orientations and Performance: A Configurational Perspective”. Journal of Business Research, (12); 1-13.
Filatotchev, I., Su, Z., Bruton, G. D. (2017), “Market Orientation, Growth Strategy, and Firm Performance: The Moderating Effects of External Connections.” Journals Management and Organization Review. 13(3); 575-601.
Gachimu, D. G. & Njuguna, R. (2017), “Strategic positioning and financial performance of commercial banks in Kenya.” International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 2(4), 240-255
Gerow, J. E., Grover, V., Thatcher, J., & Roth, P. L.(2014),“Looking toward the future of IT–business strategic alignment through the past: A meta-analysis”. MIS Quarterly.2014,38(4), 1159–1186.
Gotteland, D, et al. (2020), “Strategic orientations, marketing proactivity and firm market performance”, Industrial Marketing Management, Volume 91, November 2020, Pages 610-620.
Hong, p.v, N,T (2020), “ Factors affecting marketing strategy of logistics business – Case of Vietnam”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume 36, Issue 4, December 2020, Pages 224-234.
Hooper, V. A., Huff, S. L., & Thirkell, P. C.(2010), “The impact of IS-marketing alignment on marketing performance and business performance”. SIGMIS Database,2010, 41(1),36–55.
 Jong, A& et al (2021), “ Key trends in business-to-business services marketing strategies: Developing a practice-based research agenda”, Industrial Marketing Management, Volume 84, January 2021, Pages 39-49.
Khin, S., Ahmad, N., & Ramayah, T. (2012), “The Integrated Effect of Strategic Orientations on Product Innovativeness: Moderating Role of Strategic Flexibility”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 65, 743-748.
Knotts, T. L., Jones, S. C., & Brown, K. L. (2008),“The effect of strategic orientation and gender on survival: A study of potential mass merchandising suppliers”.Journal of Developmental Entrepreneurship, 2008,13(01), 99-113.
Liang, H., Saraf, N., Hu, Q., & Xue, Y. (2015), “Assimilation of enterprise systems: The effect of institutional pressures and the mediating role of top management”. MIS Quarterly,2015, 31(1), 59–87.
MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Podsakoff, N. P.(2011), “Construct measurement and validation procedures in MIS and behavioral research: Integrating new and existing techniques”. MIS Quarterly,2011, 35(2), 293–334.
Neill, S,GregoryM.RoseT.(2018), “The effect to strategic complexity on marketing strategy and organizational performance”, Journal of Business Research,2018, 0148-2963ISNN.
Orlikowski, W. J., & Scott, S. V. (2008), “Sociomateriality: Challenging the separation of technology”, work and organization. The Academy of Management Annals, 2008, 2(1),433–474.
Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012), “Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations”. Industrial Marketing Management 41, 1058–1070.
Varadarajan, R (2020), “Customer information resources advantage, marketing strategy and business performance: A market resources based view”, Industrial Marketing Management, Volume 89, August 2020, Pages 89-97.
Yayla, A. A., & Hu, Q.(2012), “The impact of IT-business strategic alignment on firm performance in a developing country setting: Exploring moderating roles of environmental uncertainty and strategic orientation”. European Journal of Information Systems,2012, 21(4), 373–387.