بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی،استراتژی تمایز،استراتژی رهبری هزینه و عملکرد کسب و کار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کار به منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در گسترش و بهینه سازی عملکرد کسب و کار و تعیین سطوح کنونی نفوذ در بازار در منطقه جنوب ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی یک نمونه 150 تایی از شرکت های تولیدی که در منطقه جنوب فعالیت دارند پرداخته شده است. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر متغیرها انتخاب شد که با استفاده از نرم افزار لیزرل و20SPSS مورد آزمون قرار گرفت. رابطه مثبت بین متغیرها از طریق همبستگی و ضریب مسیر آزمون تی تائید شد سپس با استفاده تحلیل عاملی و معادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته شد که نهایتا مقادیر شاخص های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است .طبق بررسی های انجام شده و تایید فرضیه ها مشخص شد که یادگیری سازمانی،انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی مایکل پورتر(استراتژی تمایز و رهبری هزینه)از جمله فاکتور های مهم و تاثیر گذار بر عملکرد کسب و کار می باشند که باعث بهبود و ارتقاء عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می شوند.

کلیدواژه‌ها


 1. پورتر مایکل ،تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا، ترجمه جهانگیر مجیدی ،عباس مهرپویا، چاپ اول، تهران، رسا،1383.
 2. دعایی،حبیب الله؛ فرزانه حسن زاده،ژاله،« مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برنده های جهانی پوشاک «مورد مطالعه مقایسه برندهای محلی ایران، کره و ژاپن»، بررسی های بازرگانی،   شماره 42 ،  1389.
 3.  رحیم نیا علوی نجفی،«ارایه مدلی جامع در مدیریت بسته بندی، کنفرانس بین المللی بازاریابی»، تهران،1387.
 4. رنانی، محسن،« بررسی غیررسمی قابل ارتقاء در ایران»، طرح پژوهشی وزارت اموراقتصادی و دارایی،1388.
 5. سیدنقوی،میرعلی؛رامین مهر؛حمید،« بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران»،مدیریت بازرگانی، دوره 4 ، شماره 12، 1391.
 6. شکری،زینب،« نقش یادگیری در نوآوری سازمانی»، ماهنامه تدبیر، شماره212، 1388.       
 7. گنجی نیا، حسین؛ اخوان فومنی، سمانه، « نقش شخصیت برند  بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا»، پایگاه مقالات علمی مدیریت،2011.

 

 1. Aragón,M & et al “Aragón,M & et al., Training and performance: The mediating role of organizational learning”, BRQ Business Research Quarterly, Volume 17(3), 79-96, July–September 2014.
  1. Chang ,W, Hsieh,J,” The dynamics of intellectual capital in organizational development”, African Journal of Business Management Vol. 5(6), pp.2345-2355, 18 March 2011.
  2. Çınar ,Fadime., Eren   ,Erol, Organizational Learning Capacity Impact on Sustainable Innovation :The Case Of Public Hospitals, ScienceDirect International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Social and Behavioral Sciences 181 , 251 – 260,2015.
  3.  Herara, H,” An empirical study of web site quality”, customer value, and customer satisfaction based on e-shop. The Business Review, 5(1):190–193,2007.
  4. Laursen R. J., Cavusgil, T., S. and Zhao, Y,”  Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance” , Industrial Marketing Management, 31, 15-524,2012.
  5.   Lee, Y.K., Lee, C.K., Lee, S.K., & Babin,B.J,” Festival scapes and patrons' emotions”, satisfaction, and loyalty. Journal of Business Research, 61(1): 56-64,2008.
  6. Lopez-Sلnchez JA, Santos-Vijande ML, Trespalacios-Gutiérrez JA,”The effects of manufacturer's organizational learning on distributor satisfaction and loyalty in industrial markets:, Industrial Marketing Management  ,40(4): 24–35,2011.
  7. LOpez-SGnchez JA, Santos-Vijande ML, Trespalacios-Gutiérrez JA,” Organisational learning and value creation in business markets”, European Journal of Marketing 2010.
   1. Madhavaram S, Hunt SD ,” The service-dominant logic and a hierarchy of operant resources:developing masterful operant resources and implications for marketing strategy, Journal of the Academy of Marketing Science, 98-115,2008.
   2. Menguc B, Auh S, Shih E. ,”Transformational leadership and market orientation: implications for the implementation of competitive strategies and business unit performance”,Journal of Business Research,P56-71, 2007.
   3. Muthu Krishna V , Gyan Prakash , Manikandan M ,Congregating or Swerving? - Developmental trends and changing role of Indian Organizational flexibility along Globalization process,  Annual International Conference of the Society of Operations Management (SOM-14), Social and Behavioral Sciences 189 ,64 – 80,2015.
   4. O’Dwyer, M., Gilmore, A., Carson, D,” Innovative marketing in SMEs”, European Journal of Marketing 43,2009.
   5.   Ozan Onağa,A. , Mustafa Tepecib , A. Ayçe Başalpc , Organizational Learning Capability and its Impact on Firm Innovativeness, ScienceDirect10th International Strategic Management Conference, Social and Behavioral Sciences 150 ,708 – 717,2-14.
   6. Paola Zappa, Garry Robins, rganizational learning across multi-level networks, Social Networks, Volume 44,  Pages 295–306,2016.
   7.  Piters, I., Revilla, E,” Assessing the impact of learning capability on business performance: empirical evidence from Spain”, Management Learning 37,65-80, 2005.
   8. Sok, P et al,” Achieving superior SME performance: Overarching role of  marketing,innovation, and learning capabilities”, Australasian Marketing Journal 21(8),79-95 ,2013.
   9. STELLA.C.” ORGANIZATIONAL LEARNING, INNOVATION AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (SME) PERFORMANCE IN UGANDA”, MAKERERE UNIVERSITY,223-241,2012.
   10. Vijande,s,” How organizational learning affects a firm's flexibility”, competitive strategy,and performance, M.L. Santos-Vijande et al. / Journal of Business Research 65-80,,2011.
   11. Yuan Hung,R,” Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance”, Journal of World Business 45 ,2010.
   12.  Zaltman, G: R Duncan and J Holbeck,” Innovations and Organization”, New York: Wiley &Sons28(19),243-259,1973.
 1. Belias , D., & et al,”Organizational Culture and Job Satisfaction of Greek Banking Institutions”, Proceedings of the 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing , Volume 175( 12 ),117-131,February 2015.