نگاهی به مبانی تشکیل منطقه پولی مشترک در جهان:مزیت ها و محدودیت ها و چشم انداز پیش روی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی مواجه سازد.

کلیدواژه‌ها


-         ابراهیمی، ایلناز " بحران یورو، ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده" تازه های اقتصاد، بهار 1391، شماره 135.
-         اختیاری، سارا (1392) "جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال 2014 میلادی" دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
-         بیابانی، جهانگیر، شایگانی، بیتا و کامران ندری." امکان سنجی نظریه منطقه بهینه پولی برای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو): الگوریتم خوشه بندی فازی نسبت به مرکز. فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی، سال بیستم، شماره 62، تابستان 1391،
-         سریع القلم، محمود (1380) سیاست جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک
-         سید علی اکبر، شکوه "اتحادیه پولی اروپا: موفقیت های گذشته و مشکلات جاری" ماهنامه  بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره 1، فروردین 1391.
-         - همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس ابعاد و چالشها" ، مرکز مطالعات خلیج فارس موسسه مطالعات ژئوپلتیک، استراتژیک، تاریخ و جغرافیای خلیج فارس.
-          
-Buigut, steven & neven T.valev  "Eastern & southern Afrrica monetary integration A structural vector auto regression analysis" Georgia state university. (2005)
-Debrun , Xavier,R- Masson ,Paul & Catherine Pattillo "should African Monetary Unions be expanded? An empirical investigation of the scope for monetary integration in sub- Saharan Africa".International monetary fund. (2010)
-Durevall, Dick"East Afrrican community:pre-conditions for an effective monetary union" department of economics university of Gothenburg. Working papers in economics No 520.
-Eco statistical report 2014”Eco trade”(April 2014).
-Ishfaq, Mohammad.overview of different exchange rate regimes and preferred choice for UAE . Department of finance, Government of Dubai. (2010)
-Organization of Islamic Cooperation Statistical, Economic and Social Research And Training Centre For Islamic Countries, OIC Outlook Series,) February 2012(
-Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, Public Review, Vol 6No.5).June 2010(.
-Setser, Brad. The case for exchange rate flexibility in oil- exporting economies, Policy Brief, Peterson Institute for international economics(2007)
-Tanja, Broz "the theory of optimum currency areas, A literature review "Zagreb (2005).
-www.heritage.org
-www. Worldbank.org
- www. World trade organization.org