ارزیابی عوامل موثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته بازاریابی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(ع)، قم ، ایران

3 استادیار حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

از چالشهای فراروی ایران در مسیر توسعه، مسأله قاچاق کالا است که در این بین قاچاق لوازم آرایشی که با سلامت مصرفکنندگان مرتبط است، اهمیت بهسزایی دارد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رفتار خرید و مصرفی لوازم آرایشی قاچاق در بین زنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم در سال 1397 است. در مرحله کیفی، نمونه به تعداد 20 نفر با روش هدفمند انتخاب شده و دادههای پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای گردآوری دادهها در این بخش از مصاحبه استفاده شده که تا رسیدن به اشباع نظری، به گردآوری دادهها از آن پرداخته شده است. در بخش کمی نیز تعداد 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری دادههای کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل این دادهها به روش AHP مقایسه زوجی است که با استفاده از نرمافزار spss انجام شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بهترتیب آمیخته بازاریابی محصولات قاچاق، نقش دولت و نقش مصرفکنندگان مهمترین عوامل در تحلیل علت مصرف لوازم آرایشی قاچاق در زنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis on Consumer Behaviour of Women Cosmetics

نویسندگان [English]

  • zohre kazemi 1
  • hossein moeini 2
  • hanie zakerinia 3
1 .
2 Masoumeh University Student University
3 Assistant Professor
چکیده [English]

Smuggling goods is one the challenges of Iran in the way of development. This study aims to focus on analyzing the behavior of shoppers and consumers in respect to smuggled cosmetics and to target females in this regard. The study uses quantitative method to answer the given research questions. The statistical Sample consists of 20 female university students chosen from Hazrat-e-Maasoomeh University (Qom) in year 2019. The research data in the qualitative phase are analyzed through interviewes. In the quantitative section, 15 samples are selected purposively. Quantitative data collection tool is a researcher-made questionnaire. The data are analyzed by AHP pairwise comparison using SPSS software. The results show that three parameters of marketing mix of smuggled goods, government’s role and consumer’s desire are the most important issues in studying the reason of consuming the smuggled cosmetics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smuggling / Consumer Behavior / Cosmetics
اتاق شیشه‌ای خبر (شفاف)، (1395)، http://www.shafaf.ir/fa/news/386397/.
احسان‌بخش، غفار و داریوش بابایی (1395)، «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دارو»، فصلنامه تازه‌های حقوقی؛ مجله حقوقی، دوره 1، شماره 1.
اشرف‌زاده، حمیدرضا (1387)، «فقر و اقتصاد»، تهران: انتشارات سمت.
اصغری، مهدی (1388)، «مصرف کالای داخلی و مبارزه با قاچاق»، مجله بانک و اقتصاد، شماره 98، ص 46-58.
اکبری، محمد؛ داریوش بوستانی و الهام زیدآبادی (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایش»، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره 7، شماره 4، ص 437-453.
امیر پور، مهناز؛ پریوش ایمان‌طلب و سعیده عنایتی (1391)، «عوامل مؤثر بر قاچاق در شهرهای مرزی (انسان، اشیاء، کالا)»، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها.
بلالی، اسماعیل و جواد افشار کهن (1389)، «زیبایی و پول: آرایش و جراحی، نشریه مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)»، دوره 12، شماره 47، ص 140-99.
بیابانی، غلامحسین و غلامحسین نظری (1391)، «بررسی ابعاد قاچاق کالا و روش‌های مبارزه با آن (در برخی کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی)»، سال دوم، دوره جدید، شماره 3، ص 116-77.
پورابراهیم، احمد (1391)، «رویکردی به پدیده قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی»، سال دوم، دوره جدید، شماره 3، ص 268-199.
تاری، فتح‌الله و سعید غلامی باغی (1389)، «تأثیر متقابل فرهنگ و قاچاق کالا، علوم اجتماعی: مهندسی فرهنگی»، شماره 41 و 42، ص 62-48.
جلیلی، سعید (1395)، «اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه حبل‌المتین، سال پنجم، شماره چهاردهم، ص 121-106.
حسینی، مریم (1388)، «بررسی زمینه‌های اجتماعی و روانی مرتبط با آرایش در میان دختران جوان (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه‌های شیراز)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
رحمانی‌پور، علیار و میلاد مرادی دیزگرانی (1394)، «تبیین عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق کالا در استان‌های مرزی؛ مطالعه موردی استان کرمانشاه»، پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال سوم، شماره چهارم، ص 180-159.
رفعت‌جاه، مریم (1386)، «هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد»، نشریه مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، دوره 10، شماره 38، ص 179- 135.
سلطانی، نادعلی و محمدصالح نوروزی (1396). «بررسی تأثیر نگرش هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری بر قصد خرید کالاهای قاچاق (مورد مطالعه لوازم آرایشی و بهداشتی)»،  12(34)، ص 52-41.
سلطانی‌نژاد، موسی (1389)، «پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مصرف کالای خارجی و قاچاق»، اولین فراخوان مقالات سالم، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، تهران، ص 3-10.
سیف‌اللهی، سیف‌الله (1386)، «جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران»، تهران، انتشارات جامعه پژوهان سینا، ص 205-196.
صادقی، علی و رضا ساعی مهربان (1393)، «تحلیلی بر پدیده قاچاق در مناطق مرزی ایران و پیامدهای امنیتی آن»، همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری.
عنابستانی، علی‌اکبر و محبوبه نامدار (1396)، «مقایسه تطبیقی اثرات قاچاق کالا بر توسعه نواحی روستایی موردپژوهشی: مناطق تجاری ده شیخ (فارس) و گچین (هرمزگان)»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 8، شماره 2، ص 227-208.
قلی‌زاده، ابراهیم؛ عباس علی‌پور و کاظم ذوقی بارانی (1390)، «علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی»، فصلنامه دانش انتظامی، سال 12، شماره 4، ص 142-109.
کیانی، مژده و فریبا موگویی (1392)، «عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر 20 سال یزدان‌شهر نجف‌آباد»، مقاله پژوهشی پوست و زیبایی، دوره 4، شماره 1، ص 9-1.
لقمان‌نیا، مهدی و طیبه احمدی یگانه (1387)، «علل قاچاق کالا؛ تلاش برای ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق کالا، علوم اجتماعی: مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان»، شماره 8 و 9، ص 168-155.
مرادی، اسماعیل و محمد زراعت‌کار مقدم (1395)، «قاچاق کالا»، اولین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم انسانی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1397)، rc.majlis.ir.
مقصودی، سوده؛ مژده آراسته و سمیرا تندولی (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره (موردمطالعه: دانشگاه‌های شهر کرمان)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دوم، شماره 2، ص 295-314.
موحد، مجید؛ نوراله محمدی و مریم حسینی (1390)، «مطالعه رابطه بین رسانه‌ها، تصویر بدن و عزت‌نفس با عمل و تمایل به آرایش»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 9، شماره (2)، ص 133-160.
موسی‌زاده، مهدی (1396)،« نقش مدیریت جهادی و مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی.
مهری، بهار (1394)، «مطالعات فرهنگی اصول و مبانی»، چاپ ششم، نشر سمت، تهران.
میرابی، وحید رضا و مصطفی ابراهیمی (1395)، «بررسی تأثیر بسته‌بندی محصولات آرایشی و بهداشتی بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان مطالعه موردی عطر و ادکلن در شهر تهران (منطقه 1 تا 5 شهرداری)»، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره هفتم، ص 260-237.
Bocca, B., Pino, A., Alimonti, A. and Forte, G. (2014), “Toxic metals contained in cosmetics: A status report”, Regulatory Toxicology and Pharmacology, pp. 447–467.
Chiang, C. and Yu, W. (2010), “Research of Female Consumer Behavior in Cosmetics Market Case Study of Female Consumers in Hsinchu Area Taiwan”, iBusiness, pp. 348-353.
Financial tribune, (2018), Available https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/81591/63-of-cosmetics-in-iran-contraband.
Ghoddusi, H., Rafizadeh, N. and Rahmati, M.H. (2018), “Price Elasticity of Gasoline Smuggling: a Semi-Structural Estimation Approach”, Energy Economics, Vol. 71, pp. 171-185.
Hassani, H., Akhavan, M., Khakiyan, A., Shahghasemi, E. and Faghani, Z. (2015), “Ostentation or Visibility: A Cultural Study of Consumption of Cosmetics by Iranian Young Women”, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 6 No 4, pp.189-182.
Heidari, H. and Shafiian, A. (2015), “Factors Affecting Goods and Currency Smuggling in the Draft Bill to Combat Goods and Currency Smuggling”, European Online Journal of Natural and Sciences, Vol. 4, No 2, pp. 316-322.
Karbasivar, A. and Yarahmadi, H., (2011).“Evaluating Effective Factors on Consumer Impulse Buying Behavior”. Asian Journal of Business Management Studies 2(4): 174-181.
Kohnepooshi, H., Aanabestani, A.A. (2013), Urban - Regional Studies and Research Journal, 4th Year, No. 15.
Liu, W.Y., Lin, Ch., Lee, Y. and Deng, D. (2013), “On gender differences in consumer behavior for online financial transaction of cosmetics”, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 58, Iss: 1–2, pp. 238-253.
Lupton, P., Haynes, B., (2000), Teleworking- the perception reality gap. Facilities, 18(7/8), 323-327.
Meng, X., Bai, H., Guo, T., Niu, Z. and Ma, Q. (2017), “Broad screening of illicit ingredients in cosmetics using ultra-high-performance liquid chromatography-hybrid quadrupole- Orbitrap mass spectrometry with customized accurate-mass database and mass spectral library”, Journal of Chromatography A, Vol. 1528, pp.61-74.
Pe´rez, M, Sa´nchez, A.M, Carnicer, P.L., (2004), “A technology acceptance model of innovation adoption: the case of teleworking”, European Journal of Innovation Management, 7(4), 280-291.
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K., (2018), Consumer behaviour: a European perspective, Prentice Hall, Third edition published, http://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/8455.
Statista, (2017), Available https://www.statista.com/topics/3137/cosmetics-industry/.
Weatherill, L., (2014), A Possession of One’s Own: Women and Consumer Behavior in England, 1660–1740. The Journal of British Studies, Volume 25, Issue 02, pp 131-156 doi:10.1086/385858.