واکاوی معاهده پی سی تی؛ دریچه‌ای به‌نظام بین‌المللی حمایت از اختراع

نویسندگان

1 1. استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران/ تهران/ ایران

چکیده

ثبت اختراع بهعنوان مهمترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاینرو تلاش شده تا با ایجاد نظام بینالمللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بینالمللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح میشود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکانپذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقهای بررسیشده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه میشود. نتایج نشان میدهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، میتوان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Patent Cooperation Treaty (PCT); A Window Toward Universal Patent System

نویسندگان [English]

  • zahra shakeri 1
  • zohreh Gheisari 2
1 Assistant Professor,Faculty of Law and Political Science,University of Tehran.Tehran,Iran
2 faculty of Law and political science of Tehran,Tehran,Iran.
چکیده [English]
Patent has been always noteworthy for world Intellectual Property Organization as the most important tool in supporting inventors. So several efforts have been done to altering this issue to universal act, by creating an international patent system like Paris and Trips convention. Patent cooperation treaty is a beginning for deep unification between different countries by mission of make uniform procedural patent law. In this debate this the question is raised: Hase PCT system been succeed to assimilate procedural patent law? is it mainly possible to create a worldwide patent system, excluding different national and regional patent laws? This research surveys the level of acceptance of PCT results in different national and regional patent systems, Using descriptive-analytical method. The results show that patent offices can apply Work-sharing process by creating reformations in PCT and creating legislations to increasing trust to the search results of different some patent offices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patent / Inventor / Patent cooperation treaty / harmonization of patent systems
حبیبا، سعید (1382)، «امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی و موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 60،106-98.
حبیبا، سعید؛ معلی، مهدی (1394)، «حمایت حقوقی از نوآوری‌های زیست‌فناوری». چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
صادقی، محسن (1387)، «حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی». تهران: نشر میزان.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1385)، «حقوق بین‌الملل عمومی». چاپ 27، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
Amendments to the PCT regulation as from 1 July 2018, Available at:< https://www.wipo.int/pct/en/texts/ppt/2018changes.pptx>>.
Barraclough,E (2013), What Myriad Means For Biotech.WIPO Magazine,Available at <:http/www.wipo.int/wipo_Magazine/en2013/04/article_0007.html>.
Dongwook, C (2011), Patent Law Harmonization in the Age of Globalization,The Necessity and Strategy for a Pragmatic Outcome.Cornell Law school inter-university Graduate Student Conference Papers,paper 45.Available at<http://Scholarship.Law.cornell.edu/IP_clacp/45>.
Francis, D (2018), Protection and quality of patents(the harmonization of international patent systems), Biennal conference Washington College of Law 12-14 July 2018.p.22.Available at <http://ssrn.com/abstract=3209950>
Gazzola, M (2014), Language Policy and Innovation, An Evaluation of the Language Regime of the PCT. Humboldt-UniversitatzuBerlin,Germany, 9-11,Available at: <http://www. ssrn.com/abstract=2691075>.
PCT Newsletter, March 2016/No.03/2016/Available at:<www.Wipo.int/pct/en.
Reed, D (2015), Expert Report of David Reed,In the Arbitration under the arbitration Rules of the United nations Commission on International Trade Law and The North American Free Trade Agreement, (case No.UNCT/14/2), 1-20.
The Washington Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty, (1970),Final Text of the Treaty and Notes(C-112),Available at:<http://www.Wipo.int/pct/en/texts/Washington.html>.
 Tvedt,  MW (2010), One Worldwide Patent System: What is in it for Developing Countries. Third World Quarterly,Vol 31,No 2, 277-293.
Wegner,H (2010), Making patent Work-Sharing Work: Needed Complementary reform 1-2. P.2. Available at:<http//www.gray-on claims.com/storage/Fordham 2010.pdf>.
WIPO IP Facts and Figures. 2015.Available at<http.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2015.pdf.