جایگاه بازار عمان در توسعه صادرات ایران

نویسنده

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی اقتصاد عمان و جایگاه آن برای صادرات ایران است. از نظر ماهیت، این مقاله از نوع مروری و روش آن توصیفی-تفسیری است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد سهولت در ثبت شرکتها و امکان مالکیت 100 درصدی برای مالکان ایرانی، هزینه مناسب انجام کسب و کار و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژهها سبب میشود تا امکان افزایش روابط تجاری دو طرف مقرون به صرفه باشد.
با سرمایهگذاریهای زیرساختی در دست اجرا، تقاضا برای واردات کالاهای سرمایهای، مواد خام و ماشینآلات در این کشور در حال افزایش است و این امر فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایران و رقبای تجاری آن ایجاد خواهد کرد. مهمترین رقیب صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی کشور هندوستان است که رقابت جدی با این کشور نیازمند سهولت در اعطای تسهیلات و هماهنگی میان نهادهای مالی صادراتی برای صدور ضمانتنامه است. همچنین با توجه به فرصت صادرات مجدد در کشور عمان پیشنهاد میشود که خدمات نهادهای مالی علاوه بر صادرات، حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Oman Market for Iran's Export

چکیده [English]

The Purpose of this study is to survey the role of Oman market for Iran's Export. This is a revew study, it's method is descriptive. The results show that ease of registration of companies, and the possibility of ownership of 100% for Iranian landlords, the cost of doing business and the provision of 50-70% banking facilities to projects, makes it possible to increase trade relations be profitable.
Given the investment in the infrastructure sector, demand for the import of capital goods, raw materials and machinery is increasing in the country, which will provide an opportunity for exporters of Iran and its commercial competitors. The most important export competitor in the Omani market is India's technical and engineering services, which requires a serious competition with the country to facilitate the issuance of guarantee letters and coordination between financial institutions for export. Also, with regard to the possibility of re-export in Oman, it is suggested that the services of financial institutions include export re-exports in addition to exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export / Re
  • Export / Oman / Business Relationship
سازمان توسعه تجارت ایران. (1397). http://www.tpo.ir/.
گرشاسبی (1397)،  روش‌های تأمین مالی صادرات در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
Atlas media. (2018), https://atlas.media.mit.edu/en/.
BMI. (2017), Country risk Report, Oman. London: BMI.
Financial Times. (2017),  Oman: Overall Performance and Position. London: FDI Stock FDI Intelligence.
unctad. (2018).
http://investmentpolicyhub.unctad.org/.unctad. (2018).
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/99#iiaInnerMenu.
United Nations. (2016), World Investment Report (Investment, Trade and International Policy Arrangements). New York: United Nations.