تحلیل اقتصادی صنعت سنگ (با تأکید بر سنگ‌های ساختمانی و تزئینی)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

پژوهشگر و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

صنعت سنگ در سال‌های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت‌های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به‌تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت‌های سنگ‌های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال‌زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده‌ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره‌وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می‌شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه‌های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص قیمت تولید‌کننده بخش صنعت، آذر 1392.
برنامه‌های راهبردی مصالح ساختمانی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، معاونت برنامه‌ریزی.
فهیمی‌فر، جمشید. بازار جهانی سنگ‌های تزئینی و سهم صادراتی ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1376.
گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار واردات سالهای مختلف.
مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر، سالهای مختلف.
روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه 05/03/1392. سال یازدهم شماره 2928.
ماهنامه علمی- تخصصی صنعت مصالح ساختمانی.
حسن‌پور، یوسف. "راهکارهای ارتقای صادرات مواد و صنایع معدنی"، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1389.
صادقی فروشانی، محمدرضا. "بررسی مزیت‌ها، موانع و پتانسیل بلقوه صادراتی کاشی‌های سرامیکی ایران به بازارهای هدف حوزه خلیج فارس"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 40، 1378.
گرشاسبی، علی، گزارش منتشر شده در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1391.
http://worldbank,wits,2014