مسیریابی وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با تقسیم تقاضای مشتریان و بهینه‌سازی مصرف سوخت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

یکی از مباحث مهم در سیستم‌های حمل‌ونقل و لجستیکی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه می‌باشد. از طرفی در سال‌های اخیر به علت افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، مسائل اقتصادی و فشارهای قانونی، توجه خاصی به لجستیک سبز و لجستیک معکوس شده است. در این راستا ما در این تحقیق مسأله مسیریابی وسایل نقلیه را با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت در امر جمع‌آوری کالاها در لجستیک معکوس بررسی می‌نماییم به‌طوری‌که جمع‌آوری کالاها از مشتریان به‌طور تقسیم‌پذیر ممکن است. برای این مسأله یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته پیشنهاد گردیده است. همچنین به منظور اعتبارسنجی مدل ارائه شده تعدادی مثال نمونه تولید گردیده و با نرم‌افزار GAMS حل شده است.

کلیدواژه‌ها


فرقانی، محسن و جعفری، عزیزاله. «یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای مسیریابی با ناوگان وسایل حمـــل‌ونقـل همراه با تقسیم تقاضا و محدودیت دسترسی به وسایل نقلیه». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 66، صص 48-21، 1391.
نوروزی، نرگس، رزمی، جعفر و صادق عمل نیک، محسن. «مسأله مسیریابی وسائط نقلیه با هدف کاهش سوخت مصرفی و تعداد وسائط نقلیه توسط الگوریتم بهبود یافته بهیـنه‌سازی انبوه ذرات». نشریه تخصصی مهندسی صـنایع، شماره 1، صص 112-105، 1392.
Belfiore, P. and Yoshizaki, H.T.Y. “Scatter Search for a Real-Life Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem With Time Windows and Split Deliveries in Brazil,” European Journal of Operational Research, vol. 199, pp. 750–758, 2009.
Beltrami, E. J. and Bodin, L. D. “Networks and Vehicle Routing for Municipal Waste Collection,” Networks, vol. 4, pp. 65–94, 1974.
Dantzig G.B. and Ramser J.M. “The Truck Dispatching Problem,” Management Science, vol. 6, pp. 81–91, 1959.
Dror, M. andTrudeau, P. “Savings by Split Delivery Routing,” Transportation Science, vol. 23, pp. 141-145, 1989.
Dror, M. andTrudeau, P. “Split Delivery Routing,” Naval Research Logistics, vol. 37, pp. 383–402, 1990.
Erdogan, S. and Miller-Hooks, E. “A Green Vehicle Routing Problem,” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 48, pp. 100–114, 2012.
Farahani, R.Z., Rezapour, S. and Kardar, L. Logistics Operations and Management,” 1st ed. Elsevier, pp. 247-266, 2011.
Gulczynski, D., Golden, B. and Wasil, E. “The Split Delivery Vehicle Routing Problem with Minimum Delivery Amounts,” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 46, pp, 612–626, 2010.
Ho, S. C. and Haugland, D. “A Tabu Search Heuristic for the Vehicle Routing Problem With Time Windows and Split Deliveries,” Computer & Operations Research, vol. 31, pp. 1947–1964, 2004.
Kara, I., Kara, B. and Yetis, M. “Energy Minimizing Vehicle Routing Problem,”
Lecture notes in Computer Science. Vol. 4616, pp. 62–71, 2007.
Kim, H., Yang, J. and Lee, K. “Vehicle Routing in Reverse Logistics for Recycling End-of-life Consumer Electronic Goods in South Korea,” Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 14, pp. 291–299, 2009.
Kim, H., Yang, J. and Lee, K. “Reverse Logistics Using a Multi-depot VRP Approach for Recycling End-of-life Consumer Electronic Products in South Korea,” International Journal of Sustainable Transportation, vol. 5, pp. 289–318, 2011.
Kuo, Y. “Using Simulated Annealing to Minimize Fuel Consumption for the Time-dependent Vehicle Routing Problem,” Computers & Industrial Engineering, vol. 59, pp. 157–165, 2010.
Le Blanc, I., van Krieken, M., Krikke, H. and Fleuren, H. “Vehicle Routing Concepts in the Closed-loop Container Network of ARN – A Case Study,” OR Spectrum, vol. 28, pp.53–71, 2006.
Lin, C., Choy, K. L., Ho, G. T. S., Chung, S. H. and Lam, H. Y. "Survey of Green Vehicle Routing Problem: Past and Future Trends,” Expert System Applications.vol 41, pp. 1118-1138, 2014.
Mansini, R. and Speranza, M. G., “A Linear Programming Model for the Separate Refuse Collection Service,” Computers & Operations Research, vol. 25, pp. 659–673, 1998.
Mar-Ortiz, J., Adenso-Diaz, B. and González-Velarde, J. “Design of a Recovery Network for WEEE Collection: The Case of Galicia, Spain,” Journal of the Operational Research Society, vol. 62, pp. 1471–1484, 2011.
Ramos, T. and Oliveira, R. “Delimitation of Service Areas in Reverse Logistics Networks with Multiple Depots,” Journal of the Operational Research Society, vol. 62, pp.1198–1210, 2011.
Salani, M. and Vacca, I., “Branch and Price for the Vehicle Routing Problem with Discrete Split Deliveries and Time Windows,” European Journal of Operational Research, vol. 213, pp. 470-477, 2011.
Schultmann, F., Zumkeller, M. and Rentz, O. “Modeling Reverse Logistic Tasks Within Closed-Loop Supply Chains: An Example from the Automotive Industry,” European Journal of Operational Research, vol. 171, pp. 1033–1050, 2006.
Sculli, D., Mok, K. C. and Cheung, S. H. “Scheduling Vehicles for Refuse Collection,” Journal of the Operational Research Society, vol. 38, pp. 233–239, 1987.
Shimizu, Y. “Generalized Vehicle Routing Problem for Reverse Logistics Aiming at Low Carbon Transportation,” Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, 2012.
Tang J., Ma. Y, Guan J. and Yan Ch. “A Max–Min ant System for the Split Delivery Weighted Vehicle Routing Problem,” Expert Systems with Applications, vol. 40, pp. 7468–7477, 2013.
Tavakkoli-Moghaddam, R., Safaei, N., Kah, M. and Rabbani, M. “A New Capacitated Vehicle Routing Problem with Split Service for Minimizing Fleet Cost by Simulated Annealing,” Journal of the Franklin Institute, vol. 344, pp. 406–425, 2007.
Xiao, Y., Zhao, Q., Kaku, I. and Xu, Y. “Development of a Fuel Consumption Optimization Model for the Capacitated Vehicle Routing Problem,” Computers & Operations Research, vol. 39, pp.1419–1431, 2012.
Zhang, S.Z., Lee, C.K.M., Choy, K.L., Ho, W. and Ip, W.H. “Design and Development of a Hybrid Artificial Bee Colony Algorithm for the Environmental Vehicle Routing Problem,” Transportation Research Part D. vol. 31, pp. 85-99, 2014.