اندازه‌گیری و تحلیل توان رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

هدف این مقاله بررسی رقابت‌پذیری صادرات غیر نفتی ایران در بازار روسیه و هم‌چنین تعیین منابع مؤثر بر تغییر در صادرات آنها است. روسیه به عنوان اولین صادرکننده گاز و دومین صادرکننده جهانی نفت خام در سال 2012 به یمن درآمدهای سرشار خود به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انواع کالاها مبدل شده ‌است. حجم تجارت خارجی روسیه بالغ بر 900 میلیارد دلار است. قدمت روابط تجاری میان ایران و روسیه در کنار قابلیت رشد بسیار بالای بازار مصرفی روسیه در سال‌های آتی، امید به توسعه صادرات کالاهای مصرفی به این کشور را بیش از پیش پررنگ نموده‌ است. از این ‌رو در این مقاله با استفاده از روش CSM و موقعیت‌یابی تجاری، توان رقابتی کالاهای صادراتی از ایران به این کشور را اندازه‌گیری و تحلیل نمودیم. نتایج نشان می‌دهند قاعده کلی برای تبیین رشد همه کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه وجود نداشته و برای برخی کالاها اثر کالایی، برخی اثر کشوری و بعضی اثر رقابتی یا ترکیبی از آن‌ها موثر بوده‌اند. هم‌چنین نتایج حاکی از آن است که 9/48 درصد کالاهای صادراتی ایران در روسیه با بازارهای رو به رشدی مواجه بوده و در مقابل 1/51 درصدی کالاها نیز با بازارهای رو به افول مواجه هستند و باید برای این‌اقلام کالایی، بازارهای رو به رشد دیگری را به غیر از روسیه به عنوان بازار هدف در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


توکلی، ح. انداز‌ه‌گیری مزیت‌های نسبی بالقوه فعالیت‌های صنعتی در ایران را از روش شاخص هرینه منابع داخلی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1380.
حسینی، سید شمس‌الدین؛ ملک‌محمدی، مریم. سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت چرم ایران در بازارهای جهانی. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 44، 235-265، 1386.
صداقت، ر. رشد عوامل مؤثر بر توان رقابتی پسته ایران در بازارجهانی. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، جلد 1، صص 115-125، 1386.
فیض‌آبادی، یاسر؛ غلام‌نژاد، مائده؛ رمضانی، مهناز. بررسی عامل‌های موثر بر صادرات خاویار ایران. مجله تحقیقات کشاورزی، جد 1، صص 1-16، 1388.
کلباسی، حسن؛ گریوانی، ولی. محاسبه توان رقابت هزینه‌های واحدهای تولیدی فولاد با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال اول شماره 5 و صص 6، 75-53، 1381.
ولی‌بیگی، حسن. توان رقابتی صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1389.
CNBC.com Is Russia Too Corrupt for International Business? 11 Jun 2013.
http://atlas.media.mit.edu/country/rus/
IMF World Economic Outlook Sep 2011.
Manoharrao.S. Economic Analysis of Export of Onion From India,. Thesis. University of Agricultural Sciences, Bangalore, India, 1995.
Mercer's 2011 Cost of Living Survey.
Mohammad, A. Export Specialization and Competitiveness of the Malaysian Manufacturing Trend, Challenges and Prospects. Fifth annual Conference on International Trade Education and Research, 26-27, October, (1-30), Melbourne: Melbourne University, 2000.
Tiwari, R. (). Export Competitiveness and Trade Cooperation Among NICs, foreign Trade Review, 33(3&4) , 73-102, 1999.
Wilson, P. and W. Mei. The Export Competitiveness of Asean Economies 1986-95. ASEAN Economic Bulletin 16(2), 208-229, 1999.
World Bank Doing Business 2013.