مطالعه موردی بر روی اندازه‌گیری و اولویت‌بندی عملکرد شعب بانکی برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه الزهرا

3 دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه کردستان

4 کارشناسی ارشد صنایع، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

نهادهای مالی و به طور خاص بانک‌ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه‌ای برای پرداخت‌ها از دیرباز نقش به‌سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک‌ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم‌هایی را به منظور افزایش کارایی بانک‌ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می‌سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مزایا و معایب، وهمچنین مراحل اجرای مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد پرداخته شده است و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه مدل مفهومی‌تحقیق بررسی و مرور گردیده است. به منظور اجرای ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی واقع در شهرستان سنندج، شاخص‌ها ارزیابی به تفکیک برای منظرهای چهارگانه مدل کارت اعتباری متوازن انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی، شاخص‌های کلیدی و مهم برای ارزیابی شعبی که بیشترین سهم در ایجاد تغییرات و واریانس مولفه‌ها را دارند، نهایی گردید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق‌تر و امکان مقایسه آنها با یکدیگر، برای اولویت‌بندی و ارزیابی عملکرد شعب مورد مطالعه، از روش تحلیل عاملی، استفاده شده است و رتبه‌بندی شعب بر اساس این روش ارائه شده است. در بخش انتهایی نتایج رتبه‌بندی بر اساس روش تحلیل عاملی با وضعیت موجود شعب مقایسه شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


ارباب شیرانی، بهروز. کاربرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و سنجه هدف‌گرا در طراحی و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد. دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، 1384.
بداغی، لیلا و بهزادیان، مجید. طراحی سیستم مونیتورینگ و طراحی بموقع پروژه‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن. مرکز آموزش عالی شمال ایران.
حاجی‌کریمی، عباسعلی و پرهیزگار، محمدمهدی. «سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعه موردی، بانک ملت)». پژوهشنامه علوم اقتصادی (علوم انسانی و اجتماعی)، ویژه مدیریت، سال هفتم، شماره 27، صفحه 42-12، 1386.
سمیع‌زاده، رضا؛ چهارسوقی، کمال و جهانیان، سعید. «ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های حمل و نقل عمومی‌در ورود به تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافربری رجا)». فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل، سال پنجم، شماره 4، 1387.
عطایی‌پور، سعید و کرابی، علی. مدل‌های ارزیابی عملکرد و تشریح روش ارزیابی متوازن. سازمان بیمه خدمات درمانی، دفتر تحول اداری و ارتقای کیفیت، شماره 5، 1389.
مهرگان، محمدرضا و شاه‌بندرزاده، حمید. «ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه». فصلنامة تحقیقات مالی، شماره20، پاییز و زمستان 1384.
Al-Tamimi HAH, Lootah AM" Evaluating the Operational and Profitability Efficiency of a UAE-based Commercial Bank". Journal of Financial Services Marketing;11:33–48, 2001.
Culbertson, Amy, "Performance Management Using the Balanced Scorecard Approach", Office of Quality Management Office of Research Services National Institutes of Health, 2004.
Fang Lo, Shin & Min Lu, Wen "An Integrated Performance Evaluation of Financial Holding Companies in Taiwan", European Journal of Operational Research Volume 198, Issue 1, pp: 341-350, 2007.
Giokas DI," Assessing the Efficiency in Operations of a Large Greek Bank Branch Network Adopting Different Economic Behaviors". Economic Modeling; 25:559–74, 2008.
Horeclit, Hanne, "The Balanced Scorecard A Critical Analysis Of Some Of Its Assumption", Management Acounting Research, 2000.
Kongkiti. Phusavat, "Performance Management", International Graduate Program in Industrial Engineering Kasetsart University, Bangkok, Thailand, PP. 4-11.
Ru Wu, Cheng., Tsai Lin, Chin. & Tsai, Pei-Hsuan. "Evaluating Business Performance of Wealth Management Banks, European Journal of Operational Research, Volume. 207, Issue 2, pp: 971-979, 2007.
Wu, Hung-Yi., Tzeng, Gwo-Hshiung & Chen, Yi-Hsuan “A fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard”, Expert Systems with Applications, Volume 36, pp: 10135–10147, 2009.