نظام ملی کسب‌وکار و عضویت در سازمان جهانی تجارت مطالعه موردی: کشور چین

نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

بررسی ‌عضویت ‌ایران ‌در‌سازمان‌ جهانی‌ تجارت با‌ درنظرگرفتن شرایط ‌رقابت‌پذیری ‌بنگاه‌های ‌ایرانی موضوع ‌ این‌ مقاله است. تجربه کشورهای موفق عضو سازمان جهانی تجارت نشان می‌دهد تقویت بنیانهای اقتصادی از طریق اصلاحات داخلی، شرط لازم برای ورود به این سازمان و بهره‌گیری از منافع و مزایای عضویت است. این مقاله پیشنهاد ‌می‌کند ‌‌سیاستگذاران‌کلان‌کشور، عضویت ‌در ‌سازمان جهانی تجارت‌ را با هدف بهبود نظام‌کسب ‌و‌کار و در جهت افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور پیگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها