بررسی اثر افزایش نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه‌ای

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه‌‌‌ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب‌‌‌پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب‌‌‌پذیری مالی به‌دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌‌‌دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال‌های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها