بررسی نظری ارزش‌افزایی در زنجیره‌تأمین با استفاده از منطق «ارائه خدمت-کسب برتری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 دستیار علمی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت بازاریابی هر دو از مدل‌ها و اهداف صرفاً متمرکز بر کالاها و محصولات فاصله گرفته‌اند و به سمت مدل‌ها و اهداف متمرکز بر شبکه‌های ارزش، سهامی مشترک، تأمین خدمات و خلق ارزش حرکت می‌کنند. برخی از این حرکت‌ها تحت تأثیر مفهومی معروف به نام منطق "ارائه خدمت-کسب برتری" قرار گرفته‌اند.
این مقاله بر آن است تا از منطق "ارائه خدمت-کسب برتری" جهت تفکّر و اندیشه در مورد مدیریت زنجیره تأمین بر اساس تأمین خدمات استفاده کند که در آن کالاها به عنوان سازوکارهای تأمین‌کننده و توزیع‌کننده خدمات در نظر گرفته می‌شوند.
این تحقیق از نوع کاربردی است و از استراتژی تحلیلی-توصیفی جهت تجزیه و تحلیل موضوع تحقیق و از منابع کتابخانه‌ای و پایگاه داده الکترونیک جهت گردآوری ادبیات نظری تحقیق استفاده گردید.
از نتایج تحقیق آن است که با استفاده از منطق "ارائه خدمت-کسب برتری" می‌توان امکان درک آگاهانه‌تری از ماهیت حقیقی تبادل اقتصادی فراهم کرد تا نیاز به مدیریت زنجیره تأمین و نیز مدیریت بازاریابی را باز مهندسی کرد و آن‌ها را به یک فرآیند و سیستم یکپارچه‌ای همگرا کرد تا عملکرد سازمانی، ارزش مشتری و رفاه جامعه افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها