نقش مدیریت دانش در تکامل زنجیره تامین شرکت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مدیر دانش و پژوهش شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)

چکیده

امروزه دانش و سرمایه فکری سازمان یک عامل اصلی رقابت است و از نگاهی دیگر این زنجیره‌های تامین هستند که با هم رقابت می‌کنند بنابراین سازمان‌ها می‌بایستی بکوشند به صورت یکپارچه هماهنگ با سایر اعضای زنجیره قابلیت‌های رقابتی کل زنجیره تامین را بهبود دهند. در این مسیر موضوع مدیریت یکپارچه سرمایه دانشی زنجیره تامین نیز چه در بهبود ویژگی‌های عملکردی زنجیره و چه در ارتقای انسجام زنجیره اهمیت دارد. مقاله حاضر ابتدا به بررسی زنجیره تامین و سیر تکامل آن پرداخته سپس مدیریت دانش و نقش آن در زنجیره تامین را مورد بحث قرار می‌دهد. مرور نظری ادبیات موضوع نشان می‌دهد که نقش مدیریت دانش در زنجیره‌های تامین نه تنها انکارناپذیر بوده، بلکه با گسترش فن‌آوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک منجر به ورود زنجیره تامین به مرحله پنجم تکاملی خود شده است.

کلیدواژه‌ها