ارائه چارچوب تعیین وضعیت رقابتی منابع سازمان براساس معیارهای کسب مزیت رقابتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در محیط کنونی کسب و کار، سازمان‌ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی‌های جدید قرار گرفته‌اند و برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند؛ به ویژه، باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. از این رو طی سال‌های اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته و بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شده است. مسئله‌ای که دارای اهمیت زیادی می‌باشد این است که کدامیک از منابع سازمان می‌توانند به ایجاد مزیت رقابتی منجر شوند. هدف اصلی این مقاله، ارائه چارچوبی است که قادر باشد منابع سازمان را بر اساس الگویی استاندارد طبقه‌بندی کرده و مشخص نماید که سازمان در کدام منابع دارای مزیت رقابتی می‌باشد. به این منظور از معیارهای استاندارد کسب مزیت رقابتی و همچنین زنجیره ارزش پورتر بهره گرفته شده است. این چارچوب می‌تواند به کلیه سازمان‌هایی که در فضای رقابتی فعالیت می‌کنند کمک زیادی نماید. نتایج پیاده‌سازی چارچوب مذکور در یک شرکت طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار به عنوان مطالعه موردی بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها