خدمات عمده‌فروشی و الحاق ایران به WTO: پیش‌نویس جدول تعهدات ایران و تجربه کشورها

نوع مقاله : مفهومی- تطبیقی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

مقاله حاضر به موضوع تعهدات آزادسازی خدمات عمده‌فروشی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) می‌پردازد. برای این منظور با توجه به تجارب کشورهای ملحق شده به این سازمان، سناریوهای متفاوت تعهدات آزادسازی تجارت خدمات بخش مذکور شناسایی می‌شود. سپس اقدامات سیاستی موثر بر تجارت خدمات عمده فروشی ایران مورد بررسی قرار داده و براساس این اقدامات، پیش‌نویس جدول تعهدات آزادسازی ایران در بخش خدمات عمده فروشی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها