اثر نرخ ارز بر صادرات سیمان: مطالعه موردی سیمان مازندران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

مزیت نسبی تولید و موقعیت منطقه‌ای، ایران را به یکی از تولیدکنندگان بزرگ سیمان تبدیل نموده است. صنعت سیمان ایران برای تأمین نیاز عراق و افغانستان با ترکیه و پاکستان در رقابت می‌باشد. در این بین، تغییر نرخ ارز می‌تواند اثر معناداری بر مزیت رقابتی سیمان ایران داشته باشد. این مطالعه می‌کوشد تا واکنش صادرات سیمان نسبت به نرخ ارز را مدل‌سازی کند. به این منظور از داده‌های ماهانه مربوط به شرکت سیمان مازندران و اطلاعات نرخ ارز در بازار آزاد استفاده شده است. نرخ آزاد ارز بر مبنای شاخص قیمت‌های داخلی و خارجی به شاخص حقیقی ارز تبدیل شده است. شیوه اقتصادسنجی تحقیق، همجمعی تک معادله‌ای انگل-گرنجر [1] و فیلیپس-کلاریس [2] است. نتیجه برآورد الگوی تحقیق حاکی از وجود کشش مثبت 44 درصدی بین صادرات سیمان و نرخ ارز می‌باشد. همچنین اثر تقویمی نقش معناداری در توضیح صادرات سیمان مازندران داشته است.

کلیدواژه‌ها