کلیدواژه‌ها = صنعت نان / نظام آموزشی / مالزی / مطالعه تطبیقی
بررسی مقایسه‌ای صنعت نان کشور مالزی با ایران (با تاکید بر نظام آموزشی)

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 47-58

مجتبی سلیمانی سه‌دهی؛ حوریه امیدی