کلیدواژه‌ها = اشتغال‌زایی / تعاونی‌های روستایی / اقتصاد / سودآوری
بررسی اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی‌های روستایی در اقتصاد ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 21، شماره 122، آذر و دی 1402، صفحه 71-88

10.22034/bs.2023.1988483.2732

معصومه آینه؛ حمیدرضا جلیلیان؛ یعقوب محمودیان؛ پریسا پرندآور؛ میلاد بخشم