کلیدواژه‌ها = بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران
رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکار گیری روش های یادگیری ماشین(NSGA-II,ABC)

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 38-55

سید حسام وقفی؛ پرویز مام صالحی؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده