کلیدواژه‌ها = عوامل انتظاری /عوامل ادراکی/عوامل مراقبتی/مدیریت تجربه مشتری/صنعت بانکداری
بررسی تاثیر عوامل انتظاری،عوامل ادراکی وعوامل مراقبتی برمدیریت تجربه مشتری (مطالعه موردی صنعت بانکی)

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 40-52

ابراهیم حشمتی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده