کلیدواژه‌ها = صادرات گاز طبیعی/ تغییرات قیمت گاز/ خط لوله/ ترکیه
تحلیلی بر صادرات گاز ایران به ترکیه

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 78-92

ویدا ورهرامی؛ افسانه تهرانی