نویسنده = یدالله بستان
بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 21-30

10.22034/bs.2021.247068

محمد عرب؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی