نویسنده = محمدجواد حیدریان دولت آبادی
مطالعه قواعد عبور از شخصیت حقوقی شرکت با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و ایران

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-104

10.22034/bs.2022.254014

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی