نمایه کلیدواژه ها

آ

  • آزادسازی قیمت الزامات اجرای موفق هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها با تاکید بر تجارب مرحله اول و کشورهای موفق [دوره 13، شماره 70، 1394، صفحه 1-16]

ا

ب

پ

  • پاسخگویی بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران [دوره 13، شماره 74، 1394، صفحه 36-47]

ت

ر

س

ش

ص

ط

  • طبقه‌بندی JEL:‌ L1 ظرفیت سرمایه گذاری مشترک در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران [دوره 13، شماره 75، 1394، صفحه 59-69]

ع

ف

  • فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای” ظرفیت سرمایه گذاری مشترک در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران [دوره 13، شماره 75، 1394، صفحه 59-69]
  • فناوری مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری [دوره 13، شماره 75، 1394، صفحه 47-56]

ک

  • کیفیت محصولات راهکارهایی برای ارتقای کالاهای کم کیفیت با تاکید بر پدیده اطلاعات نامتقارن [دوره 13، شماره 75، 1394، صفحه 13-24]

گ

م

ن

و

ه

ی

  • یارانه‌ها الزامات اجرای موفق هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها با تاکید بر تجارب مرحله اول و کشورهای موفق [دوره 13، شماره 70، 1394، صفحه 1-16]