اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد تشکینی

علوم اقتصادی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

www.itsr.ir/Page/10082/?id=785
a.tashkiniitsr.ir
610622251

سردبیر

حسین عباسی‌نژاد

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

www.profile.ut.ac.ir/en/~habasi/ateliers
habasiut.ac.ir

مدیر داخلی

مریم عزیزی

کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

barresy.bazarganiitsr.ir
66934645

اعضای هیات تحریریه

حسین اصغرپور

علوم اقتصادی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

asgharpurhgmail.com

محسن اکبری

مدیریت دانشیار دانشگاه گیلان

akbarimohsengmail.com

عبداله آقایی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

sid.kntu.ac.ir/AbdollahAghaei
aaghaiekntu.ac.ir

وحید بزرگی

روابط بین‌الملل دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

www.itsr.ir/Page/10082/?id=447
v.bozorgiitsr.ir

احمد تشکینی

علوم اقتصادی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازگانی

www.itsr.ir/Page/10082/?id=785
a.tashkiniitsr.ir

حسن حیدری

اقتصاد- گرایش کلان سنجی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

heidari.hassangmail.com

ابوالفضل شاه‌آبادی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه الزهرا

shahabadiagmail.com

حسین عباسی‌نژاد

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

www.profile.ut.ac.ir/en/~habasi/ateliers
habasiut.ac.ir

زهرا میلا علمی

استاد دانشگاه مازندران

zelmilayahoo.com

پرویز فتاحی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه الزهرا

pfattahigmail.com

سیدسروش قاضی‌نوری

مدیریت دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبائی

ghazinoorymodares.ac.ir

علیرضا گرشاسبی

علوم اقتصادی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

www.itsr.ir/Page/10082/?id=969
a.garshasbiiitsr.ir

محمدرضا لطفعلی‌پور

علوم اقتصادی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

lotfalipourum.ac.ir

علی محمودی

جغرافیای اقتصادی استاد دانشگاه تهران

mdizjiut.ir

علی‌نقی مشایخی

مدیریت استاد دانشگاه شریف

mashayekhigmail.com