دوره و شماره: دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 1-132 
تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان

صفحه 93-110

محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ ستاره جانی پور؛ سیده صدف وشکائی نژاد