موضوعات = مهندسی صنایع
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 57-77

حمزه امین طهماسبی؛ هادی صدفی شیرآباد