کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
ارزیابی آثار توانمند سازها در استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار بر مزیت رقابتی

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 49-62

10.22034/bs.2021.247045

محمدرضا فتحی؛ مهدی نصراللهی؛ سپیده امینی


بررسی مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 1-10

فریده عسکرپور کبیر؛ حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی