کلیدواژه‌ها = مزیت‌نسبی آشکارشده
مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 47-56

محمد رضا عابدین مقانکی؛ بهروز دینی