کلیدواژه‌ها = مزیت نسبی / مزیت رقابتی / آلومینیوم
ارزیابی مزیت تولیدی شمش آلومینیوم ایران با روش هزینه منابع داخلی

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 25-47

سعید راسخی؛ میرعبداله حسینی