کلیدواژه‌ها = گرایش به کارآفرینی / گرایش به برند / رشد کسب و کار / شرکت‌های کوچک و متوسط / بازارهای نوظهور و توسعه یافته