کلیدواژه‌ها = سازمان جهانی مالکیت فکری/ شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری/ مؤلفههای تأثیرگذار بر راهبردها / اداره امور مربوط به حقوق مالکیت فکری
تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 15-30

امیرهوشنگ فتحی‌زاده