کلیدواژه‌ها = ملی گرایی
تاثیر مصرف‌گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-24

زانیار َشیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ فرشته منصوری موید